Vilkår og
betingelser

Først noen viktige definisjoner:

- "Vi" og "oss": IcetubsB.V., lokalisert på Koekoekslaan 14B, (1171 PJ Badhoevedorp), registrert i handelsregisteret under nr. 87358891 , mva-nr: NL864273952B01, selger.

- Icetub: Et vakkert isbad utelukkende beregnet på iskaldt vann, kjøpet ditt, produktet og/eller gjenstanden for kontrakten om å utføre tjenester eller levere varer av oss for deg, som kommer til eksistens mellom deg og oss basert på en kontrakt. Anvendelsen av artiklene 7:404, 7:407 underavsnitt 2 og 7:409 i den nederlandske borgerloven (BW), uavhengig av måten den er gitt på, er uttrykkelig utelukket.

- Du: enhver part (fysisk eller juridisk person) som inngår en avtale med oss eller som vi har gitt et tilbud til, og som disse generelle vilkårene, både innledningen og del A og B, (heretter: "disse vilkårene") gjelder for. Hvis du er en forbruker, gjelder disse vilkårene for deg, med mindre noe annet er bestemt ved lov og er mer gunstig for deg som forbruker. Se i denne sammenheng minst artikkel 6:236 BW.

- Profesjonell og/eller forretningsmessig bruk: hvis kjøpet/bestillingen din hos oss ikke er ment for egen og privat bruk som gjelder én husstand på én (bolig)adresse, men for bruk av og/eller gjennom (flere) andre, for eksempel medlemmer av et treningssenter. Dette gjelder også hvis bruken skjer mot betaling. I disse vilkårene gjelder det at vilkårene er gjeldende for deg og avtalen mellom deg og oss, med mindre det uttrykkelig er angitt at andre vilkår gjelder for profesjonell bruk, som i det minste er tilfelle med hensyn til garanti.

- Avtale: enhver avtale, uansett hvordan den er inngått, mellom oss og deg, enhver endring eller tillegg til den, samt alle (juridiske) handlinger som forberedelse til og gjennomføring av denne avtalen. Det er også en avtale der, i forbindelse med et system organisert av oss for fjernsalg av varer og/eller tjenester, bare en eller flere teknikker for fjernkommunikasjon brukes frem til og med inngåelsen av avtalen.

- Angrerett: Muligheten du som forbruker har til å gå fra fjernsalgsavtalen innen 14 dagers angrefrist. Denne retten gjelder uttrykkelig ikke for andre avtaler eller for ikke-forbrukere.

Viktig for riktig bruk av Icetub, dens levetid og for å opprettholde garantien:

Du må alltid bruke Icetub på riktig måte, noe som, i tillegg til det som med rimelighet kan og må forventes av deg, for eksempel at Icetub kun er beregnet for iskaldt vann, minst omfatter følgende:

Skal ikke brukes utendørs:

- Ved frost (lavere enn 5 grader) bør du ta av kjøleenheten og oppbevare den inne;

- Ved frost (lavere enn 1 grad) bør du bruke kjøleaggregatet på "automatisk" innstilling;

- I dårlig vær, for eksempel tordenvær eller lynnedslag;

- Når du er alene;

- Når vannet er under 2 grader;

- Når støpselet og/eller stikkontakten ikke er jordet;

- Når støpselet og/eller stikkontakten ikke er beskyttet mot vannskader.

Skal ikke brukes innendørs:

- På åpne steder der barn lett kan komme til (tenk på en stol eller krakk);

- I nærheten av åpen strøm eller elektriske skap;

- Når du er alene;

- På et ujevnt gulv;

- Ikke la ledningen ligge på bakken, og hold den innen 2,5 meter fra en stikkontakt.

- Når støpselet og/eller stikkontakten ikke er jordet;

- Når støpselet og/eller stikkontakten ikke er beskyttet mot vannskader.

A. GARANTIVILKÅR

Vi gir garanti på alle produkter du kjøper hos oss. Som standard får du 2 års garanti ved kjøp av et Icetub fra oss. Denne garantien gjelder kun for privat bruk av vår Icetubs og inkluderer ikke arbeids- og/eller utrykningskostnader. For forretnings- og profesjonell bruk gjelder en maksimal garantiperiode på seks måneder.

Vi legger stor vekt på at det du kjøper hos oss, skal kunne brukes på riktig måte. Hvis kjøpet ditt blir defekt innenfor garantiperioden, kan vi derfor som hovedregel gå ut fra at dette blir reparert eller erstattet kostnadsfritt. Valget for dette ligger hos oss. Dette gjelder naturligvis ikke hvis du har noe med det å gjøre, fordi du har handlet uaktsomt eller forsettlig og/eller ikke har brukt Icetub på riktig måte (se ovenfor). Da kan du ikke gjøre krav på noen garanti.

Vi er alltid klare når det oppstår spørsmål om Icetubs og garantien. Kontakt oss derfor alltid så snart som mulig når noe er defekt, men senest innen 14 dager etter at du har oppdaget feilen og/eller burde og kunne ha blitt oppmerksom på feilen ([email protected] eller [email protected]). Vi vil ta dette videre for å sikre at du kan nyte det iskalde vannet på Icetubs igjen så snart som mulig.

Betingelser for reparasjonsservice i garantiperioden

Garantiarbeid kan utføres av en kvalifisert servicetekniker som er engasjert av oss.

Vi refunderer ikke reparasjonskostnadene hvis en reparasjon er utført av deg selv, av noen andre eller av en (lokal) tjenesteleverandør som ikke er utpekt direkte av oss. Du fraskriver deg derfor uttrykkelig vår garanti hvis du (innenfor garantiperioden) begynner å arbeide selv og/eller hvis du selv engasjerer noen til å utføre reparasjonen, med mindre vi godkjenner reparasjonen og tilbudet skriftlig før reparasjonsarbeidet påbegynnes. Arbeid som utføres uten godkjenning fra Icetubs dekkes ikke.

Garantien dekker følgende spesifiserte hovedkomponenter i vår Icetubs:

- Kompressorer

- Kondensator og oppvarming

- Vifter (kan skiftes ut uten en sertifisert kjølesystemtekniker)

- Hovedkretskort

- Lokk

- Temperatursensorer

- Vakuumpumpe

- Vannpumpe

- Kontrollpanel

Separat garanti på utskiftede deler

Når (defekte) deler byttes ut med nye deler, får den nye delen en egen garanti på 1 år fra utskiftningsdatoen. Dette betyr ikke at den opprinnelige standardgarantien starter på nytt. Den gjenværende perioden av den opprinnelige garantien forblir i kraft, selv etter hver reparasjon eller utskifting som utføres under denne standardgarantien.

Hvis det oppstår en defekt i en eller flere av de ovennevnte komponentene i løpet av den ekstra garantiperioden på 1 år, vil vi levere en ny eller reparert komponent kostnadsfritt. Valget om å fortsette med reparasjon eller utskifting er vårt. Denne utvidede garantien omfatter ikke arbeidskostnader eller andre kostnader som kan være knyttet til fjerning, utskifting eller montering av deler som dekkes av denne utvidede garantien.

Garantien gjelder ikke i tilfelle av:

- Skader som skyldes feil bruk av Icetub (se også avsnittet ovenfor: "Viktig for riktig bruk av Icetub:");

- Skade som følge av flytting av Icetub eller (egen) transport av denne, med mindre vi flytter Icetub;

- Hvis du lar Icetubs motoren stå av eller på "Cooling"-innstillingen ute ved eller under frysepunktet;

- Skader som følge av at produkter, for eksempel briller eller leker, tas inn i Icetub;

- Hvis det er noe annet enn iskaldt vann i Icetub eller har vært det;

- Skader forårsaket av normal slitasje eller forsømmelse;

- Tap forårsaket av brann, oversvømmelse eller regnvann, tyveri, skadedyr eller insektangrep eller urimelig eksponering av produktet utendørs;

- Skade som skyldes at produktet ikke er installert, betjent, vedlikeholdt eller brukt i samsvar med Icetubs' instruksjoner og spesifikasjoner;

- Skader forårsaket av uautoriserte modifikasjoner, ulykker, feil bruk, bruk av feil spenning, overspenning, tordenvær eller egenutførte reparasjoner uten å rådføre seg med Icetubs;

- Skader forårsaket av feil bruk av etsende kjemikalier;

- Skader forårsaket av bruk av salter;

- Skader forårsaket av vann eller andre væsker som trenger inn i de elektriske komponentene på grunn av uaktsomhet;

- Skader forårsaket av alvorlig overoppheting av produktet på grunn av uaktsomhet, for eksempel ved at produktets vifter dekkes til eller at overflaten for varmeutveksling dekkes til med gjenstander som håndklær, klær eller at systemet plasseres for nær en vegg;

- Feil bruk eller forsømt bruk av forbruksvarer som filtre, vannslanger og deksler;

- Skader forårsaket av omfattende tilbakestilling av motoren etter en feil uten å løse det underliggende problemet;

- Skade som følge av forsettlige og/eller hensynsløse handlinger fra deg eller en tredjepart.

Denne garantien utelukker alle andre mulige garantier, betingelser og forpliktelser. Både eksplisitt og implisitt.

B. SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Artikkel 1 Anvendelighet av disse vilkårene

 1. Disse vilkårene gjelder for alle rettsforhold der vi opptrer som selger eller leverandør av produkter. Alle bestemmelsene i disse vilkårene gjelder mellom deg og oss, så langt disse vilkårene ikke uttrykkelig er fraveket skriftlig av deg eller oss.
 2. Anvendelsen av andre generelle vilkår og betingelser avvises herved uttrykkelig. Disse vilkårene gjelder også for alle avtaler der tredjeparter må involveres i gjennomføringen.
 3. Hvis vi stilltiende tillater et avvik fra disse vilkårene, påvirker ikke dette vår rett til å kreve umiddelbar og streng overholdelse av vilkårene.
 4. Hvis og i den grad noen av bestemmelsene i disse vilkårene er helt eller delvis ugyldige eller annulleres, vil de øvrige bestemmelsene i disse vilkårene fortsatt gjelde fullt ut, og vi vil fastsette bestemmelser som erstatter de ugyldige og/eller annullerte bestemmelsene, idet vi i størst mulig grad tar hensyn til formålet og hensikten med den ugyldige eller annullerte bestemmelsen. Hvis du ønsker det, vil vi rådføre oss med deg om den nøyaktige ordlyden i disse nye bestemmelsene.
 5. Usikkerhet om innholdet i vilkårene eller situasjoner som ikke er regulert i disse vilkårene, bør vurderes i henhold til ånden i disse vilkårene.

Artikkel 2: Tilbud og inngåelse av avtale

1. Vårt tilbud (ethvert pristilbud eller forslag) er helt uforpliktende med mindre annet er uttrykkelig avtalt skriftlig. Et tilbud bortfaller hvis produktet det gjelder blir utilgjengelig i mellomtiden. Tilsynelatende feil eller mangler i et tilbud binder oss ikke.

2. Beskrivelsen i et tilbud er detaljert nok til at du kan gjøre en god vurdering. Hvis vi bruker bilder, er de en sannferdig gjengivelse av våre tilbud. Alle bilder, spesifikasjoner og/eller data i et tilbud er imidlertid veiledende og kan ikke danne grunnlag for erstatning eller oppløsning av avtalen. Vi kan ikke garantere at fargene som vises på bildene, stemmer nøyaktig overens med de virkelige fargene på produktene.

3. Ethvert tilbud som kan danne grunnlag for en fjernsalgsavtale, inneholder tilstrekkelig informasjon til at du kan forstå hvilke rettigheter og plikter som er knyttet til å akseptere tilbudet. Dette omfatter særlig prisen inkludert avgifter, eventuelle fraktkostnader, måten avtalen vil bli inngått på og de handlinger som kreves for dette, angrerett, betalingsmåte, levering og gjennomføring av avtalen, samt gjeldende generelle vilkår og betingelser.

4. En avtale er inngått etter at vi har bekreftet oppdraget skriftlig innen 8 dager til deg.

5. Ved en fjernsalgsavtale med deg (som forbruker) er avtalen inngått i det øyeblikket du aksepterer tilbudet og oppfyller vilkårene som er satt. Hvis du har akseptert tilbudet elektronisk, vil vi umiddelbart bekrefte mottak av aksept av tilbudet elektronisk. Så lenge mottak av denne aksepten ikke er bekreftet av oss, kan du oppheve avtalen.

6. Dersom aksepten avviker fra tilbudet, er vi ikke bundet av den. Avtalen kommer ikke i stand i henhold til denne avvikende aksepten med mindre vi uttrykkelig aksepterer den skriftlig.

7. En sammensatt prisoppgave forplikter oss ikke til å utføre en del av avtalen for en tilsvarende del av den oppgitte prisen. Tidligere tilbud, priser og/eller satser gjelder ikke automatisk for nye oppdrag og/eller avtaler.

8. Bestillinger og/eller avtaler som er akseptert av oss, anses kun å være bestemmende for type og merke. Hvis en pakke, utførelse, modell, type osv. er blitt endret, er vi frigjort ved levering av den endrede pakken, utførelsen, modellen, typen osv. til standardprisen for den.

Artikkel 3: Levering

 1. Med mindre annet er uttrykkelig avtalt skriftlig, skjer leveringen "fra fabrikk": Så lenge produktene som skal leveres, befinner seg på vårt lager og/eller oppbevaring, står de for vår regning og risiko.
 2. Du er forpliktet til å ta imot de kjøpte produktene i det øyeblikket de blir levert til deg. Hvis du nekter å ta imot varene eller er uaktsom når det gjelder å gi informasjon eller instruksjoner som er nødvendige for levering, vil varene bli lagret på ditt ansvar og risiko. I så fall er du ansvarlig for alle ekstra kostnader, inkludert minst lagrings- og transportkostnader.
 3. Vi har rett til å få visse oppgaver utført av tredjepart dersom og i den grad det er nødvendig for å utføre oppdraget på en forsvarlig måte. Vi har også rett til å levere fra tredjeparts lager, forutsatt at det ikke er uttrykkelig avtalt at levering skal skje fra vårt lager.
 4. En avtalt leveringstid er ikke en absolutt frist, med mindre annet er uttrykkelig og skriftlig avtalt. Ved forsinket levering må du derfor uttrykkelig sette oss i skriftlig mislighold og gi oss en rimelig frist til å levere før det foreligger mislighold fra vår side. En avtalt frist begynner å løpe fra det øyeblikket du har gitt oss all informasjon vi har bedt om.
 5. Videre er en avtalt leveringstid alltid avhengig av uavbrutte arbeidsforhold og materialforsyning, uavbrutt transport og rettidig levering fra våre leverandører, slik at vi kan overholde leveringstiden.
 6. Vi har lov til å levere solgte produkter i deler. Dette gjelder ikke hvis en delleveranse ikke har noen selvstendig verdi. Hvis produktene leveres i deler, har vi rett til å fakturere hver del separat.
 7. Hvis avtalen gjennomføres i faser, kan vi utsette gjennomføringen av de delene som tilhører neste fase til du skriftlig har godkjent resultatet av den foregående fasen.
 8. Hvis leveringsdatoen utsettes på din anmodning og/eller på grunn av dine handlinger, eller du ber om dellevering og/eller varene ikke hentes av deg, går risikoen for varene likevel over på deg fra det øyeblikket disse varene er identifisert som dine varer i vår administrasjon og/eller på vår lagerplass. Fra dette tidspunktet har vi rett til å fakturere varene. Eventuelle tilleggskostnader for ekstra transport, lagring, forsikring og/eller andre tilleggskostnader er for din regning.
 9. Ved en fjernsalgsavtale vil vi gi deg følgende informasjon sammen med produktet, enten skriftlig eller på en slik måte at du kan lagre den på en tilgjengelig måte på et varig datamedium: vår klageadresse, vilkårene for bruk av angreretten, informasjon om garantier og eksisterende ettersalgsservice.

Artikkel 4: Prøver, modeller og data

1. Hvis vi viser eller leverer en modell, en prøve og/eller et eksempel, er dette alltid bare veiledende: Kvaliteten på produktene som skal leveres, kan avvike fra prøven, modellen eller eksemplet.

2. Data, uansett form, og kataloger som leveres av oss, kan endres av oss uten forvarsel og er derfor ikke bindende.

3. Vi har alltid rett til å bestemme at produkter som vi anser som hensiktsmessige, kun skal leveres i visse minimumskvantum.

4. Modeller, prøver, eksempler osv. som vi stiller til rådighet, forblir vår eiendom, med mindre annet er uttrykkelig skriftlig avtalt.

5. Modeller, prøver, eksempler osv. som du har gitt oss, forblir din eiendom og er bindende for deg, med mindre annet er uttrykkelig avtalt skriftlig.

Artikkel 5: Betaling

1. Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, skal betaling skje innen 30 dager etter fakturadato, uttrykkelig uten rabatt eller motregning, ved å overføre det skyldige beløpet til NL86 RABO 0319590712 i navnet Icetubs B.V. Etter utløpet av 30 dager eller uttrykkelig skriftlig avtalt betalingsfrist etter fakturadato, er du i mislighold; fra misligholdstidspunktet skylder du renter på det forfalte beløpet tilsvarende den lovbestemte rentesatsen.

2. I tilfelle av likvidasjon, konkurs eller betalingsinnstilling hos deg, eller når du blir pålagt gjeldssanering, vil dine forpliktelser forfalle umiddelbart.

3. Betalinger fra deg skal alltid i første rekke tjene til dekning av alle forfalte renter og omkostninger, og i andre rekke til dekning av den fakturaen som har vært utestående lengst, selv om du oppgir at betalingen gjelder en senere faktura.

4. Vi kan, innenfor lovens rammer, undersøke om du kan oppfylle dine betalingsforpliktelser, samt alle de fakta og faktorer som er viktige for å inngå fjernsalgsavtalen på en ansvarlig måte. Hvis vi har gode grunner til ikke å inngå avtalen basert på denne undersøkelsen, har vi rett til å avvise en bestilling eller forespørsel eller å knytte spesielle betingelser til gjennomføringen.

5. Før vi går videre med eller fortsetter leveringen, må du på vår uttrykkelige anmodning betale et beløp som er spesifisert av oss som depositum og/eller forskuddsbetaling, eller stille tilstrekkelig sikkerhet for å oppfylle betalingsforpliktelsen din. Hvis du nekter å stille den forespurte sikkerheten eller foreta en forskuddsbetaling, anses det som en klanderverdig mangel fra din side.

6. Alle reklamasjoner på en faktura må uttrykkelig fremsettes skriftlig til oss innen 30 dager etter at fakturaen er sendt. Etter utløpet av ovennevnte frist anses du å være enig i den utførte bestillingen og/eller fakturaen. Hvis du har betalt, kan vi anta at du er enig i innholdet i fakturaen.

7. Fra misligholdstidspunktet og frem til dagen for fullstendig oppfyllelse, skylder du lovbestemte renter på hele det skyldige beløpet, samt de utenrettslige kostnadene vi har pådratt oss, henholdsvis forfalt. De utenrettslige kostnadene vil bli beregnet i samsvar med inkassosatsen som anbefales av den nederlandske advokatforeningen i inkassosaker. Hvis vi har pådratt oss høyere kostnader, som med rimelighet var nødvendige, vil disse også være på din bekostning, i tillegg til eventuelle påløpte rettslige kostnader og tvangsfullbyrdelsesomkostninger.

Artikkel 6: Endringer i produkter som skal leveres og/eller omstendigheter

1. Vi har rett til å levere produkter som avviker fra det som er avtalt, hvis endringene i produktene som skal leveres, emballasjen eller den medfølgende dokumentasjonen er nødvendige for å overholde gjeldende lovbestemmelser, eller hvis det dreier seg om mindre endringer som forbedrer produktet.

2. Dersom omstendigheter som du og vi var kjent med da avtalen ble inngått, endrer seg på en slik måte at det ikke med rimelighet kan forventes at avtalen eller deler av den overholdes av en av partene, vil en midlertidig endring av avtalen bli diskutert.

3. Hvis de endrede omstendighetene skyldes dine handlinger, vil du bli belastet for eventuelt merarbeid som følge av dette.

4. Uten å være i mislighold kan vi avslå en anmodning om å endre avtalen og/eller oppdraget dersom dette kan få kvalitative og/eller kvantitative konsekvenser for det arbeidet som skal utføres og/eller de produktene som skal leveres i den forbindelse.

5. Som kjøper er du forpliktet til å melde adresseendringer skriftlig til oss umiddelbart. Produkter som er levert til kjøperens sist kjente adresse hos oss, anses som mottatt.

Artikkel 7: Avbestilling, returforsendelse og angrerett

1. Hvis du kansellerer en kontrakt som er inngått med oss helt eller delvis (før levering), er du forpliktet til å erstatte alle rimelige kostnader vi har pådratt oss i forbindelse med forberedelsene til gjennomføringen av kontrakten, uten at det berører vår rett til erstatning fra deg for direkte og/eller indirekte skade som følge av kanselleringen.

2. Bestillinger og/eller avtaler om personaliserte produkter og/eller spesialarbeider kan ikke kanselleres etter at vi har påbegynt eller har påbegynt utførelsen av bestillingen og/eller avtalen. Du er i så fall forpliktet til å ta imot leveransen og oppfylle alle forpliktelser som følger av avtalen mellom partene, med mindre vi uttrykkelig bestemmer noe annet skriftlig.

3. Hvis du kansellerer en avtale som er inngått med oss og kanselleringen skjer innen 2 (to) uker før den avtalte

Artikkel 7: Avbestilling, returforsendelse og angrerett

1. Hvis du kansellerer en kontrakt med oss, enten helt eller delvis (før levering), er du forpliktet til å erstatte alle rimelige kostnader som vi har pådratt oss i forbindelse med gjennomføringen av kontrakten, uten at det berører vår rett til erstatning for direkte og/eller indirekte skade som følge av kanselleringen.

2. Bestillinger og/eller kontrakter for personaliserte produkter og/eller spesialtilpassede arbeider kan ikke kanselleres når vi har påbegynt eller forårsaket utførelsen av bestillingen og/eller kontrakten. I slike tilfeller er du forpliktet til å ta imot leveransen og oppfylle alle forpliktelser som følger av avtalen mellom partene, med mindre vi uttrykkelig bestemmer noe annet skriftlig.

3. Hvis du kansellerer en avtale med oss og kanselleringen skjer innen to uker før avtalt leveringsdato, er du ansvarlig for hele fakturabeløpet, i stedet for det som er angitt i forrige punkt.

4. Returforsendelser aksepteres kun med vår uttrykkelige skriftlige forhåndstillatelse, under følgende betingelser:

   - Produkter som er skadet eller brukt på grunn av dine handlinger;

   - Produkter som ikke kan returneres av hygieniske årsaker, som for eksempel ovner og badekar, med mindre vi bestemmer noe annet;

   - Produkter som er pakket annerledes enn i den ubeskadigede og umerkede originalemballasjen fra deg;

   - Produkter som ikke returneres omgående, men i alle fall innen 30 dager etter levering;

   - Produkter som leveres på spesielle vilkår og/eller til spesielle priser, for eksempel minstesalg og/eller kampanjevilkår;

   - Personlige produkter eller spesialarbeid for en bedrift eller privatperson, laget i henhold til dine spesifikasjoner;

   - Produkter hvis beskaffenhet motsetter seg returforsendelse.

5. Du erklærer uttrykkelig at ingen av de ovennevnte vilkårene gjelder i ditt tilfelle når du ber om en returforsendelse. Tilstanden til de returnerte produktene ved ankomst til vår angitte adresse avgjør om vi aksepterer returforsendelsen. Vi avgjør også om returforsendelsen fører til kreditering eller bytte av produktene mot lignende produkter.

6. I avvik fra disse vilkårene har du som forbruker en periode på 14 dager etter at du har mottatt produktene til å trekke deg fra en fjernsalgsavtale uten å oppgi noen grunn. Ved levering av tjenester starter denne perioden fra dagen for avtaleinngåelsen. Punkt 4.a., b., c., e., f. og g. i denne artikkelen gjelder også eksplisitt her.

7. Hvis du som forbruker som benytter deg av angreretten har betalt et beløp, vil vi tilbakebetale dette beløpet så snart som mulig, men senest 14 dager etter at du har gjort angreretten gjeldende. Dette forutsetter at produktene allerede er mottatt tilbake av oss, eller at det er fremlagt avgjørende bevis for fullstendig retur.

Artikkel 8: Oppsigelse av kontrakten

Alle våre krav på deg forfaller umiddelbart hvis:

 1. Omstendigheter som er blitt kjent for oss etter at avtalen er inngått, gir grunn til å frykte at du ikke vil oppfylle dine forpliktelser;
 2. Hvis vi har bedt om sikkerhet for oppfyllelse og denne sikkerheten ikke stilles eller er utilstrekkelig innen den angitte fristen;
 3. På grunn av forsinkelse fra din side kan det ikke lenger kreves at vi oppfyller kontrakten på de opprinnelig avtalte vilkårene;
 4. Du overholder ikke betalingsbetingelsene og/eller misligholder på annen måte dine forpliktelser.

I slike tilfeller har vi rett til å utsette videre gjennomføring av kontrakten eller å heve kontrakten, uten at det berører vår rett til å kreve erstatning.

Artikkel 9: Bevaring av eiendomsrett

1. Produktene som leveres av oss, forblir vår eiendom inntil du har oppfylt alle etterfølgende forpliktelser fra alle avtaler som er inngått med oss.

2. Hvis du ikke oppfyller dine forpliktelser eller det er berettiget frykt for at du ikke vil gjøre det, har vi rett til å fjerne eller få fjernet de leverte produktene med forbehold om eiendomsforbehold, fra deg eller tredjeparter som oppbevarer produktet for deg. Du er forpliktet til å yte all medvirkning ved å betale en bot på 10 % av det skyldige beløpet per dag.

3. Dersom tredjeparter ønsker å etablere eller gjøre gjeldende rettigheter til produkter som er levert med eiendomsforbehold, er du forpliktet til å informere oss så snart det med rimelighet kan forventes.

4. På vår første forespørsel er du forpliktet til å:

   - Forsikre produktene som leveres under eiendomsforbehold mot brann, eksplosjon, vannskader og tyveri, og vise oss forsikringspolisen;

   - Pantsett eventuelle krav du har mot forsikringsselskaper med hensyn til produktene som er levert med eiendomsforbehold, på den måten som er foreskrevet i artikkel 3:239 i den nederlandske borgerloven;

   - Pantsett til oss de kravene du får mot kundene dine når du videreselger produkter levert av oss under eiendomsforbehold, på den måten som er foreskrevet i artikkel 3:239 i den nederlandske borgerloven;

   - Merk produktene som leveres med eiendomsforbehold, som vår eiendom;

   - Samarbeide om alle rimelige tiltak vi ønsker å iverksette for å beskytte våre eiendomsrettigheter til produktene, og som ikke på urimelig måte hindrer deg i den normale utøvelsen av din virksomhet.

Artikkel 10: Mangler og rett til å klage

1. Du må inspisere de kjøpte produktene ved levering - eller så snart som mulig etterpå. Dette innebærer å kontrollere om de leverte produktene er i samsvar med avtalen:

   - Hvis de riktige produktene har blitt levert;

   - Om de leverte produktene kvantitativt (f.eks. antall og volum) samsvarer med avtalen;

   - Om de leverte produktene oppfyller de avtalte kvalitetsstandardene eller, hvis disse mangler, de standardene som måtte være fastsatt for normal bruk og/eller handelsformål;

   - Hvis det oppstår skader på varene.

2. Synlige feil eller mangler skal meldes til oss skriftlig, fortrinnsvis per e-post, innen 14 dager etter levering. Vi har rett til å be om kontroll av synlige feil og mangler og avtale på leveringstidspunktet.

3. Ikke-synlige feil må rapporteres skriftlig til oss innen 14 virkedager etter oppdagelsen eller det tidspunkt da feilen(e) med rimelighet kunne ha blitt oppdaget, men under alle omstendigheter innen 3 måneder etter levering.

4. Hvis en mangel rapporteres senere enn vilkårene i denne artikkelen, har du ikke lenger rett til reparasjon, erstatning eller kompensasjon, med mindre varens art eller andre omstendigheter i saken resulterer i en lengre frist.

5. Endringer i teknisk innsikt i bransjen og/eller offentlige forskrifter skjer på eget ansvar. Mindre og/eller teknisk uunngåelige avvik i kvalitet, mål, farge, størrelse osv. gir ikke grunnlag for reklamasjon. Det samme gjelder fargeforskjeller som skyldes lysinnfall, værpåvirkning og/eller som et rimelig tilbehør til håndverksmessig utførelse.

6. Med mindre annet er skriftlig oppgitt av oss, er alt spesialarbeid håndverksmessig utført, og alle logoer og/eller bilder eller symboler er påført for hånd.

7. Ved bearbeiding av produkter på din forespørsel, spesielt trykk og/eller håndarbeid, må det tas hensyn til en rimelig risiko for feil. Du aksepterer uttrykkelig denne risikoen ved å gi oss bestillingen.

8. Hvis vi anerkjenner reklamasjoner, har vi rett til, med unntak av alle dine rettigheter til erstatning, enten å ta tilbake produktene og avstå fra (videre) levering mot tilbakebetaling av kjøpesummen, eller å kreve at du beholder produktene mot en justert reduksjon i kjøpesummen, eller å følge opp så snart som mulig med gratis levering og/eller gratis reparasjon. Hvis omleveringen skal skje utenfor Nederland, er merkostnadene for omleveringen for din regning.

9. Selv om du reklamerer i tide, forblir du forpliktet til å betale og ta imot produktene som skal leveres, som avtalt. Produkter kan bare returneres til oss etter forutgående uttrykkelig skriftlig tillatelse. Punkt 4 og 5 i denne artikkelen gjelder også for returforsendelser.

Artikkel 11: Priser og prisøkning

1. Prisene er oppgitt eksklusive 21 % merverdiavgift.

2. Vi har rett til å øke prisen innen 3 måneder etter avtaleinngåelsen. I dette tilfellet har du rett til å oppløse kontrakten innen 14 dager etter at vi har varslet om økningen, noe som må gjøres uttrykkelig skriftlig. Etter 3 måneder fra kontraktsinngåelsen har vi rett til en rimelig økning i den avtalte prisen hvis det oppstår en grunn til det.

Artikkel 12: Ansvar og skadesløsholdelse

1. Vi er kun ansvarlige i den utstrekning som er angitt i denne artikkelen. Begrensningene i vårt ansvar gjelder ikke hvis skaden skyldes forsettlig eller grov uaktsomhet fra vår side.

2. Vi er aldri ansvarlig overfor deg for kostnader, skader og renter som kan oppstå for oss eller tredjeparter som et direkte eller indirekte resultat av handlinger eller unnlatelser fra personer som er ansatt hos oss eller tredjeparter som er engasjert av oss, eller fra produkter som er under eller ikke under vårt tilsyn.

3. Du er forpliktet til å holde oss skadesløse og kompensere oss for alle skader, kostnader og renter som vi kan bli holdt ansvarlige for av tredjeparter i henhold til foregående punkt. Du holder oss også uttrykkelig skadesløse for alle krav fra tredjeparter angående industrielle og immaterielle rettigheter til data som du har gitt oss, og som brukes i gjennomføringen av kontrakten.

4. Vi er aldri ansvarlige for følgeskader, som inkluderer, men ikke er begrenset til, forretningsskade, skade på grunn av stagnasjon i virksomheten og/eller tap av fortjeneste hos deg, relatert til (utidige) leveranser fra oss.

5. Vi er aldri ansvarlige hvis et produkt i din besittelse er skadet, ikke lenger fungerer eller er ødelagt på grunn av dine eller andres handlinger (som du har overlatt produktet til). Se også garantibetingelsene i disse vilkårene.

6. Vårt ansvar er alltid begrenset til det beløp som i det aktuelle tilfellet vil bli utbetalt under vår bedriftsansvarsforsikring. Hvis vårt forsikringsselskap ikke utbetaler, er vårt ansvar begrenset til det maksimale beløpet som er fakturert for det produktet som skaden skyldes, eller for den delen av ordren som ansvaret gjelder.

7. Vi er ikke ansvarlige i tilfeller av force majeure.

8. Vi er aldri ansvarlig for skader og/eller konsekvenser av bruk, plassering og/eller det å ha et av våre produkter på festival- og festområder eller under utleie til festival, fest osv. Dette betyr at vi ikke bare er fritatt for alle skader på tredjeparter, men at dette fritaket også gjelder for grunn og andre produkter.

9. Hvis du gir oss informasjonsbærere, elektroniske filer eller programvare osv., garanterer du at dette materialet er fritt for virus og defekter. Eventuelle skader som skyldes bruk av dette materialet, skal erstattes av deg.

Artikkel 13: Force Majeure

1. Force majeure omfatter, i tillegg til det som er forstått i lov og rettspraksis, uforutsette omstendigheter som hindrer oppfyllelse av forpliktelsen og som ikke kan tilskrives oss. Dette omfatter, når disse omstendighetene gjør oppfyllelse umulig eller urimelig vanskelig: streik i andre selskaper enn vårt, vill streik eller politisk streik i vårt selskap, generell mangel på nødvendige råvarer og andre produkter eller tjenester som er nødvendige for å oppnå den avtalte ytelsen, uforutsigbar stagnasjon hos leverandører eller andre tredjeparter som vi er avhengige av, generelle transportproblemer, myndighetstiltak, sykdom, brann, jordskjelv, tyveri, drifts- eller energiavbrudd, force majeure hos en tredjepart som er engasjert og tekniske funksjonsfeil.

2. Vi har også rett til å påberope oss force majeure hvis omstendigheten som hindrer (videre) oppfyllelse inntreffer etter at vi skulle ha oppfylt vår forpliktelse.

3. Under force majeure har vi rett til å innstille våre leveranser og andre forpliktelser inntil force majeure opphører, eller til å heve avtalen, uten at vi i så fall er forpliktet til å betale erstatning.

4. Hvis vi allerede delvis har oppfylt våre forpliktelser ved utbruddet av force majeure eller kan oppfylle dem, har vi rett til å fakturere den allerede leverte eller leverbare delen separat, og du er forpliktet til å betale denne fakturaen som om det var en separat avtale. Dette gjelder imidlertid ikke hvis den allerede leverte eller leverbare delen ikke har noen selvstendig verdi.

5. Force majeure hos våre leverandører anses som force majeure for oss.

Artikkel 14: Intellektuell og industriell eiendomsrett

2. Du har ikke lov til å fjerne eller endre noen angivelse av opphavsrett, varemerker, handelsnavn eller andre immaterielle rettigheter fra vårt materiale.

3. Det er forbudt å etterligne produkter og design som er levert, solgt eller levert av oss, og det er forbudt å gjøre dem tilgjengelige for tredjeparter som med rimelighet kan forventes å etterligne den aktuelle artikkelen eller designet.

4. Ved brudd på forbudene i de ovennevnte punktene i denne artikkelen, mister du en umodifiserbar bot på 5 % av kjøpesummen med et minimum på 500,00 euro per kasse eller per produkt. Du forplikter deg også til å pålegge forbudet i denne artikkelen, sammen med straffebestemmelsen, på dine rettsetterfølgere i form av en kjedeklausul, slik at disse rettsetterfølgerne og deres rettsetterfølgere også er bundet til oss i dette henseende.

5. Ved manglende overholdelse av forpliktelsen som er beskrevet i forrige avsnitt, vil du, eller din juridiske etterfølger, miste en umiddelbart betalbar og ikke-modifiserbar bot til oss som tilsvarer fakturabeløpet per tilfelle.

Artikkel 15: Avsluttende bestemmelser

1. Vi er til enhver tid autorisert til å gjøre endringer i disse vilkårene. Disse endringene trer i kraft på det kunngjorte tidspunktet for ikrafttredelse. Hvis det ikke er opplyst noe tidspunkt for ikrafttredelse, trer endringene i kraft så snart du har blitt informert om endringen. Som forbruker har du rett til å oppløse kontrakten i tilfelle en vesentlig endring, i henhold til artikkel 6:237 sub c i den nederlandske borgerloven.

2. Den nederlandske teksten i disse vilkårene er bindende og alltid avgjørende for tolkningen av dem.

3. Alle rettslige krav mot oss, herunder krav om erstatning, foreldes og/eller bortfaller etter en periode på 1 år fra det tidspunktet det respektive kravet eller kravet oppstod.

4. Kun nederlandsk lov kommer til anvendelse.

5. Wien-konvensjonen om salg av varer kommer ikke til anvendelse.

6. Det er alltid den siste deponerte versjonen eller den versjonen som var gyldig på tidspunktet for opprettelsen av det juridiske forholdet med oss, som gjelder.