Vilkår og betingelser

FØRST NOEN VIKTIGE DEFINISJONER:

Vi" og "oss": Icetubs som en del av det private selskapet med begrenset ansvar Welvaere B.V., med hovedkontor på Amersfoortseweg 96 i (3862 NE) Nijkerk, registrert i handelsregisteret under nr. 61379905 . MVA-nummer: NL854318501B01, selger.

Icetub: et vakkert isbad som utelukkende er beregnet på iskaldt vann, kjøpet ditt, produktet og/eller gjenstanden for bestillingen for levering av tjenester eller levering av varer fra oss til deg, som er inngått mellom deg og oss på grunnlag av en avtale. Anvendelse av artiklene 7:404, 7:407 avsnitt og2 7:409 i Civil Code (BW), uavhengig av måten det er gitt på, er uttrykkelig utelukket.

Du: enhver part (fysisk eller juridisk person) som inngår en avtale med oss eller som vi har gitt et tilbud til, og som disse generelle vilkårene, både innledningen og del A og B (heretter kalt "disse vilkårene") gjelder for. Hvis du er forbruker, gjelder disse vilkårene for deg, med mindre ufravikelig lovgivning bestemmer noe annet som er gunstigere for deg som forbruker. Se i denne sammenheng minst paragraf 6:236 i den nederlandske sivilloven.

Profesjonell og/eller forretningsmessig bruk: hvis kjøpet/bestillingen din hos oss ikke er ment for personlig og privat bruk som gjelder én husstand på én (bolig)adresse, men for bruk av og/eller fra (flere) andre, for eksempel medlemmer av en idrettsskole. Dette omfatter også bruk mot betaling. Disse vilkårene gjelder for deg og avtalen mellom deg og oss, med mindre det er uttrykkelig angitt at andre vilkår gjelder for profesjonell bruk, noe som i hvert fall er tilfelle når det gjelder garanti.

Avtale: enhver avtale, uansett metode, som er inngått mellom oss og deg, enhver endring eller tillegg til denne, samt alle (juridiske) handlinger som forberedelse til og gjennomføring av denne avtalen. Dette er også en avtale der det innenfor rammen av et system organisert av oss for fjernsalg av varer og/eller tjenester, til og med inngåelsen av avtalen, gjøres eksklusiv bruk av en eller flere teknikker for fjernkommunikasjon.

Angrerett: muligheten for deg som forbruker til å trekke deg fra fjernsalgsavtalen innen en angrefrist på 14 dager. Denne retten gjelder uttrykkelig ikke for andre avtaler eller for ikke-forbrukere.
Viktig for riktig bruk av Icetub, for levetiden og for å opprettholde garantien:

Du skal til enhver tid bruke Icetub på riktig måte, noe som betyr, i tillegg til det som med rimelighet kan forventes av deg, for eksempel at Icetub kun er beregnet på iskaldt vann, minst følgende:

Må ikke brukes utendørs:

 1. I tilfelle frost (i frostmånedene bør du sette Icetub innvendig);
 2. I dårlig vær, for eksempel ved torden eller lynnedslag;
 3. Hvis du er alene;
 4. Hvis vannet er under 2 grader.

Må ikke brukes innendørs:

 1. I åpne områder som er lett tilgjengelige for barn (f.eks. en stol eller en krakk);
 2. Ved åpne elektriske anlegg eller elektriske skap;
 3. Hvis du er alene;
 4. Hvis gulvet er ujevnt;
 5. Innen 2,5 meter fra en stikkontakt og ikke legg ledningen på bakken.
A. GARANTIVILKÅR

Vi gir garanti på alle produkter du kjøper hos oss. Vi tilbyr en standardgaranti på ett år2 ved kjøp av et Icetub. Denne garantien gjelder kun for privat bruk av våre Icetubs og omfatter ikke arbeid og/eller utrykningskostnader. For yrkesmessig og profesjonell bruk gjelder en maksimal garantiperiode på seks måneder.

Vi anser det som svært viktig at et kjøp gjort hos oss kan brukes på riktig måte. Hvis kjøpet ditt er defekt innenfor garantiperioden, kan det i prinsippet antas at det vil bli reparert eller erstattet gratis. Valget for dette ligger hos oss. Dette gjelder selvfølgelig ikke hvis du kan gjøre noe med det, for eksempel (ingen uttømmende liste, se også overskriften under "garantien gjelder ikke i tilfelle") har opptrådt hensynsløst eller forsettlig og/eller at du ikke har brukt Icetub riktig (se ovenfor). Da kan du ikke gjøre krav på noen garanti.

Vi er alltid tilgjengelige for spørsmål om Icetubs og garantien. Ta derfor kontakt med oss så snart som mulig når noe er defekt, men senest innen 14 dager etter at du har oppdaget feilen og/eller når du burde og kunne ha kjent til feilen ([email protected]). Vi vil iverksette ytterligere tiltak for å sikre at du kan nyte det iskalde vannet fra Icetubs igjen så snart som mulig.

Betingelser for reparasjonsservice i garantiperioden

Garantiarbeid kan utføres av en autorisert servicetekniker som er engasjert av oss. Vi refunderer ikke reparasjonskostnadene hvis en reparasjon utføres av deg, en annen person eller en (lokal) serviceleverandør som ikke er direkte utpekt av oss. Du fraskriver deg derfor uttrykkelig vår garanti hvis du utfører reparasjoner selv (innenfor garantiperioden) og/eller hvis du engasjerer noen til å utføre reparasjoner, med mindre vi godkjenner reparasjonen og tilbudet skriftlig før reparasjonsarbeidet påbegynnes. Arbeid som utføres uten godkjenning fra Icetubsdekkes ikke.

Garantien dekker følgende spesifiserte hovedkomponenter i vår Icetubs:

 • Kompressorer
 • Kondensator og oppvarming
 • vifter (kan skiftes ut uten sertifisert kjølesystemtekniker)
 • viktigste kretskort
 • Omslag
 • Temperatursensorer
 • Vakuumpumpe
 • vannpumpe UV-filter
 • Kontrollpanel

Individuell garanti på utskiftede deler

Når (defekte) deler erstattes med nye deler, vil den nye delen ha en separat garanti på 1 år fra utskiftningsdatoen. Dette betyr ikke at den opprinnelige standardgarantien gjeninnføres. Den gjenværende perioden av den opprinnelige garantien forblir gyldig selv etter reparasjon eller utskifting utført under denne standardgarantien.

I tilfelle feil på en eller flere av de ovennevnte komponentene i løpet av det ekstra året1 garantiperioden, vil vi

Vi leverer en ny eller reparert komponent kostnadsfritt. Beslutningen om å reparere eller bytte ut er vår. Denne utvidede garantien omfatter ikke arbeid eller andre kostnader som kan være forbundet med fjerning, utskifting eller installasjon av komponenter som dekkes av denne utvidede garantien.

Garantien gjelder ikke i tilfelle:

 1. Skader forårsaket av feil bruk av Icetub (se også overskriften ovenfor: "Viktig for riktig bruk av Icetub:";
 2. Skader forårsaket av flytting eller transport av Icetub (av oss selv), med mindre vi flytter Icetub;
 3. Hvis du lar Icetubs stå ute ved temperaturer under frysepunktet;
 4. Skader forårsaket av at produkter, som briller eller leker, tas med inn i Icetub;
 5. Hvis det er eller har vært noe annet enn iskaldt vann i Icetub; 6. Skader forårsaket av normal slitasje eller forsømmelse;
 6. Tap forårsaket av brann, oversvømmelse eller regnvann, tyveri, skadedyr- eller insektangrep eller urimelig eksponering av produktet utendørs. 8. Skade forårsaket av at produktet ikke er riktig installert, betjent, vedlikeholdt eller brukt i henhold til Icetubs' instruksjoner og spesifikasjoner;
 1. Skader som skyldes uautoriserte endringer, ulykker, feil bruk, bruk av feil spenning, overspenning, tordenvær eller at du utfører reparasjoner selv uten å rådføre deg med Icetubs;
 2. Skader forårsaket av feil bruk av etsende kjemikalier;
 3. Skader forårsaket av vann eller andre væsker som kommer inn i de elektriske delene på grunn av uaktsomhet;
 4. Skader som skyldes kraftig overoppheting av produktet på grunn av uaktsomhet, som for eksempel tildekking av viftene på produktet eller når varmevekslingsflater dekkes til med gjenstander som håndklær, klær eller når systemet plasseres for nær en vegg;
 5. Utstyr som filtre, vannslanger og deksler;
 6. Skade forårsaket av forsettlig og/eller hensynsløs handling fra deg eller en tredjepart.

Denne garantien utelukker alle andre garantier, betingelser og forpliktelser. Enten de er uttrykkelige eller underforståtte.
B. SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Artikkel 1 Anvendelsen av disse vilkårene  

 1. Disse vilkårene gjelder for alle rettsforhold der vi opptrer som selger eller leverandør av produkter. Alle bestemmelser i disse vilkårene skal gjelde mellom deg og oss, i den grad verken du eller vi uttrykkelig og skriftlig har fraveket disse vilkårene.
 2. Anvendelsen av andre generelle vilkår og betingelser avvises herved uttrykkelig. Disse vilkårene og betingelsene gjelder også for alle avtaler der tredjeparter er eller bør være involvert. overholdelse av vilkårene og betingelsene.
 3. Hvis vi stilltiende tillater avvik fra disse vilkårene og betingelsene, skal dette ikke påvirke vår rett til fortsatt å kreve direkte og strengt
 4. Hvis og i den grad noen av bestemmelsene i disse vilkårene er helt eller delvis ugyldige eller opphevet, vil de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene forbli fullt ut i kraft, og vi vil i stedet vedta bestemmelser som erstatter de ugyldige og/eller opphevede bestemmelsene, idet vi i størst mulig grad tar hensyn til formålet og hensikten med den ugyldige eller opphevede bestemmelsen. Vi vil om nødvendig rådføre oss med deg om den nøyaktige ordlyden i disse nye bestemmelsene.
 5. Uklarheter om innholdet i vilkårene, eller situasjoner som ikke dekkes av disse vilkårene, skal vurderes i henhold til ånden i disse vilkårene.

Artikkel Tilbud2 og inngåelse av avtale

 1. Vårt tilbud (ethvert tilbud eller tilbud) er helt uforpliktende, med mindre annet er uttrykkelig avtalt skriftlig. Et tilbud utløper hvis produktet det gjelder ikke lenger er tilgjengelig i mellomtiden. Åpenbare feil eller åpenbare feil i et tilbud er ikke bindende for oss.
 1. Beskrivelsen i et tilbud er detaljert nok til at du kan gjøre en riktig vurdering av det. Hvis vi bruker bilder, er de en sannferdig gjengivelse av det vi tilbyr. Alle bilder, spesifikasjoner og/eller data i et tilbud er imidlertid veiledende og kan ikke være en grunn til erstatning og/eller oppsigelse av avtalen. Vi kan for eksempel ikke garantere at fargene som vises på bilder levert av og/eller på vegne av oss, samsvarer nøyaktig med de virkelige fargene på produktene.
 2. Hvert tilbud som er egnet for en fjernsalgsavtale, inneholder slik informasjon at det er klart for deg hvilke rettigheter og plikter som er knyttet til å akseptere tilbudet. Dette gjelder spesielt prisen inkludert avgifter, eventuelle fraktkostnader, måten avtalen kommer i stand på og hvilke handlinger som kreves for dette, om angreretten gjelder eller ikke, betalingsmåten, levering og gjennomføring av avtalen og de gjeldende generelle vilkårene.
 3. En avtale kommer i stand etter at vi har bekreftet bestillingen skriftlig til deg i løpet av noen dager8.
 4. Hvis det inngås en fjernsalgsavtale med deg (som forbruker), vil avtalen bli inngått på det tidspunktet du aksepterer tilbudet og oppfyller de vilkår som er fastsatt i dette. vilkår. Hvis du har akseptert tilbudet elektronisk, skal vi umiddelbart bekrefte mottak av aksept av tilbudet elektronisk. Så lenge mottakelsen av denne aksepten ikke er bekreftet av oss, kan du heve avtalen.
 1. Hvis aksepten avviker fra tilbudet, er vi ikke bundet av den. Avtalen vil da ikke komme i stand i samsvar med denne avvikende aksepten, med mindre vi uttrykkelig aksepterer dette skriftlig.
 2. Et sammensatt tilbud forplikter oss ikke til å utføre en del av avtalen til en tilsvarende del av den oppgitte prisen. Tidligere tilbud, priser og/eller satser gjelder ikke automatisk for nye oppdrag og/eller avtaler.
 3. Bestillinger og/eller kontrakter som er akseptert av oss, skal kun anses å gjelde type og fabrikat. Hvis emballasje, design, modell, type osv. er endret, skal vi være fri ved levering av den endrede emballasjen, designet, modellen, typen osv. til gjeldende standardpris.

Artikkel 3 Levering

 1. Med mindre annet er uttrykkelig avtalt skriftlig, skjer leveringen fra fabrikk: Hvis og så lenge produktene som skal leveres, befinner seg på vårt lager og/eller vår lagerplass, står de for vår regning og risiko.
 2. Du er forpliktet til å ta imot de kjøpte produktene i det øyeblikket de blir levert til deg. Hvis du nekter å ta imot leveransen eller er uaktsom med å gi informasjon eller instruksjoner som er nødvendige for levering, vil produktene bli lagret på ditt ansvar og risiko. Du vil i så fall være ansvarlig for alle ekstra kostnader, inkludert lagrings- og transportkostnader.
 3. Vi har rett til å få visse aktiviteter utført av tredjeparter hvis og i den grad dette er nødvendig for korrekt utførelse av bestillingen. Vi har også rett til å levere fra tredjeparts lager, forutsatt at det ikke er uttrykkelig avtalt at levering skal skje fra eget lager.
 1. En avtalt leveringstid er ikke en frist, med mindre annet er uttrykkelig avtalt skriftlig. Ved forsinket levering må du derfor gi oss uttrykkelig skriftlig varsel om mislighold og gi oss en rimelig frist til å levere før vi er i mislighold. En avtalt frist begynner å løpe når du har gitt oss all informasjon vi har bedt om.
 2. Videre er en avtalt leveringstid alltid avhengig av uavbrutt arbeid og materialforsyning, uavbrutt transport og rettidig levering fra våre leverandører, slik at vi er i stand til å overholde leveringstiden.  
 3. Vi har lov til å levere solgte produkter i deler. Dette gjelder ikke hvis en delleveranse ikke har noen selvstendig verdi. Hvis produktene leveres i deler, har vi rett til å fakturere hver del separat.
 4. Hvis avtalen utføres i faser, kan vi utsette utførelsen av de delene som tilhører en etterfølgende fase til du skriftlig har godkjent resultatet av den foregående fasen.
 5. Hvis den faktiske leveringsdatoen utsettes på din forespørsel og/eller på grunn av din feil, du ber om dellevering og/eller du ikke henter varene, går risikoen for varene likevel over på deg fra det øyeblikket disse varene er identifisert i våre registre og/eller på vårt lager som tilhørende deg. Vi har rett til å fakturere varene fra dette tidspunktet. Eventuelle kostnader for ytterligere transport, lagring, forsikring og/eller andre tilleggskostnader skal bæres av deg.
 6. Ved en fjernsalgsavtale vil vi gi deg følgende informasjon sammen med produktet, skriftlig eller på en slik måte at du kan lagre den på en tilgjengelig måte på en langvarig databærer: vår besøksadresse for klager, vilkårene for bruk av produktet og vilkårene for bruk. av angreretten, informasjon om garantier og eksisterende ettersalgstjenester.

Artikkel 4 Prøver, modeller og data

 1. Hvis vi viser eller leverer en modell, en prøve og/eller et eksempel, er dette alltid kun veiledende: Kvaliteten på produktene som skal leveres, kan avvike fra prøven, modellen eller eksemplet.
 2. Informasjon, uansett form, og kataloger fra oss kan endres uten forvarsel og er derfor ikke bindende. 3. Vi har til enhver tid rett til å bestemme at produkter som etter vår mening kvalifiserer til dette, kun skal leveres i visse minimumsantall.
 3. Modeller, prøver, eksempler og lignende som vi stiller til rådighet, forblir vår eiendom med mindre annet er uttrykkelig avtalt skriftlig. 5. Modeller, prøver, eksempler og lignende som du har gitt oss, forblir din eiendom og er bindende for deg, med mindre annet er uttrykkelig avtalt skriftlig.

Artikkel 5 Betaling

 1. Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, skal betaling skje innen 30 dager etter fakturadato, uttrykkelig uten rabatt eller motregning, ved å overføre det skyldige beløpet til NL73 RABO 0346 9022 66 i Welvaere B.V.s navn. Etter utløpet av betalingsfristen på 30 dager etter fakturadato, eller en annen frist som er uttrykkelig avtalt skriftlig, er du i mislighold; du er ansvarlig for renter på det skyldige beløpet som tilsvarer den lovbestemte rentesatsen fra tidspunktet for mislighold.
 1. I tilfelle du går konkurs, går i likvidasjon eller betalingsinnstilling, eller hvis det inngås en gjeldsordning for deg, forfaller dine forpliktelser til umiddelbar betaling.
 2. Betalinger fra deg tjener alltid i første rekke til å betale alle forfallne renter og kostnader, og i andre rekke til å betale de fakturaene som har vært utestående lengst, selv om du oppgir at betalingen gjelder en senere faktura.
 3. Vi kan, innenfor lovens rammer, undersøke om du kan oppfylle dine betalingsforpliktelser, samt alle fakta og faktorer som er viktige for en forsvarlig inngåelse av fjernsalgsavtalen. Hvis vi på grunnlag av denne undersøkelsen har gode grunner til ikke å inngå avtalen, har vi rett til å avslå en bestilling eller søknad eller til å knytte spesielle betingelser til gjennomføringen.
 4. Før vi påbegynner eller fortsetter leveransen, er du, på vår uttrykkelige anmodning, forpliktet til å betale et av oss angitt beløp som depositum og/eller forskuddsbetaling eller til å stille tilstrekkelig sikkerhet for oppfyllelse av betalingsforpliktelsen. Hvis du nekter å stille den nødvendige sikkerheten eller foreta forskuddsbetaling, skal dette anses som en tilregnelig mangel fra din side.
 5. Alle klager på en faktura må fremsettes skriftlig til oss innen 30 dager etter at fakturaen ble sendt. Etter utløpet av denne fristen anses du å ha akseptert det utførte oppdraget og/eller fakturaen. Hvis du har betalt, kan vi gå ut fra at du er innforstått med innholdet i fakturaen.
 6. Fra det øyeblikket du er i mislighold og frem til hele beløpet er betalt, skal du betale lovbestemte renter på hele det skyldige beløpet, samt de utenrettslige kostnadene vi har pådratt oss eller skylder. De utenrettslige kostnadene vil bli beregnet i samsvar med inkassosatsen som anbefalt av den nederlandske advokatforeningen i inkassosaker. Hvis vi pådrar oss høyere kostnader som med rimelighet var nødvendige, vil disse også være på din regning, i tillegg til eventuelle retts- og utleggskostnader.
Artikkel 6 Endringer i produkter som skal leveres og/eller omstendigheter

 1. Vi har rett til å levere produkter som avviker fra det som er avtalt, hvis det dreier seg om endringer i produktet som skal leveres, emballasjen eller medfølgende dokumentasjon som er nødvendige for å overholde gjeldende lovbestemmelser, eller hvis det dreier seg om mindre endringer som forbedrer produktet.
 2. Hvis forholdene som du og vi la til grunn da avtalen ble inngått, skulle endre seg i en slik grad at det ikke med rimelighet kan kreves at en av partene overholder avtalen eller deler av den, vil det finne sted konsultasjoner om midlertidige endringer i avtalen.
 3. Hvis de endrede omstendighetene skyldes din feil, vil eventuelt merarbeid som følge av dette bli belastet deg. 4. Uten å være i mislighold kan vi avslå en anmodning om å endre avtalen og/eller oppdraget hvis dette kan få kvalitative og/eller kvantitative konsekvenser for det arbeidet som skal utføres og/eller de produktene som skal leveres, for eksempel innenfor disse rammene. 5. Du som kjøper er forpliktet til å varsle oss skriftlig om eventuelle adresseendringer uten opphold. Produkter som leveres til kjøpers sist kjente adresse, anses som mottatt.

Artikkel 7 Avbestilling, returforsendelse og angrerett

 1. Hvis du kansellerer en avtale som er inngått med oss, helt eller delvis (før levering), er du forpliktet til å betale alle kostnader som påløper i forbindelse med å oppfylle avtalen, uten at dette berører vår rett til erstatning fra deg for direkte og/eller indirekte skade som følge av kanselleringen.
 2. Bestillinger og/eller avtaler om personaliserte og/eller kundetilpassede produkter kan ikke kanselleres etter at vi har påbegynt eller fått utført bestillingen og/eller avtalen. Du er i så fall forpliktet til å ta imot og overholde alle forpliktelser som følger av avtalen mellom partene, med mindre vi uttrykkelig har angitt noe annet skriftlig.
 3. Hvis du kansellerer en kontrakt som er inngått med oss, og kanselleringen skjer innen 2 (to) uker før avtalt leveringsdato, vil du bli skyldig hele fakturabeløpet i stedet for bestemmelsene i forrige avsnitt.  
 4. Retursendinger vil kun bli akseptert med vårt uttrykkelige skriftlige forhåndssamtykke, og i så fall må følgende ikke være i tvil:
 • Produkter som er skadet og/eller brukt av deg;
 • Produkter som av hygieniske årsaker ikke kan returneres, som for eksempel komfyrer og badekar, med mindre vi bestemmer noe annet;
 • Produkter som ikke er pakket i uskadet og umerket originalemballasje;
 • Produktene returneres ikke i all hast, men i alle tilfeller innen 30 dager etter levering;
 • Produkter som leveres under spesielle betingelser og/eller priser, for eksempel i forbindelse med opphørssalg og/eller tilbudsbetingelser;
 • Personlige produkter og/eller spesialtilpasset arbeid i henhold til dine spesifikasjoner;
 • Produkter som på grunn av sin beskaffenhet ikke kan returneres.

Når du ber om retur, erklærer du uttrykkelig at ingen av de ovennevnte tilfellene foreligger i den aktuelle situasjonen. Tilstanden til de returnerte produktene ved ankomst til den adressen vi har oppgitt, er avgjørende for om vi aksepterer returforsendelsen. Vi avgjør også om returforsendelsen vil føre til en kreditering eller en ombytting av produktene til lignende produkter.

 1. Eventuelle fraktkostnader for returforsendelser og risikoen for returforsendelsen skal bæres av deg, også når det gjelder bestemmelsene i punkt 1 i denne artikkelen.
 2. I motsetning til bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene har du som forbruker en frist på 14 dager etter inngåelse av en fjernsalgsavtale, etter mottak av produktene, til å trekke deg fra avtalen uten å oppgi noen grunn. Ved levering av tjenester begynner fristen å løpe den dagen avtalen inngås.  

Punktene 4.a., b., c., e., f. og g. i denne artikkelen gjelder også eksplisitt her. Hvis du ønsker å benytte deg av angreretten, må du informere oss om dette 7. Hvis du som forbruker som benytter deg av angreretten, har betalt en innen 14 dager etter at du har mottatt varen. Meldingen må gis ved hjelp av angrerettskjemaet, og vi vil tilbakebetale dette beløpet så snart som mulig, men ikke senere. Etter at du har gjort kjent at du ønsker å gjøre, deretter innen dager14 etter tilbaketrekking. Dette er underlagt bruk av angreretten, varen må returneres innen 14 (fjorten) forutsatt at vi allerede har mottatt varene tilbake og/eller dager. Det er du som har bevisbyrden for at varen er sendt. Vi tilbyr et standardskjema som kan brukes som avgjørende bevis for retur av varene. for angrerett på avtaler inngått via vår nettbutikk på vår hjemmeside.

Artikkel 8 Oppsigelse av avtalen

 • 1. Alle våre krav mot deg forfaller til umiddelbar betaling hvis: det etter at avtalen er inngått, kommer til vår kunnskap forhold som gir oss god grunn til å frykte at du ikke vil oppfylle dine forpliktelser;
 • Vi har bedt deg om å stille sikkerhet for oppfyllelse av dine forpliktelser, og denne sikkerheten blir ikke stilt eller er utilstrekkelig innen den angitte fristen;  
 • Som følge av forsinkelsen fra den annen parts side kan det ikke lenger kreves at vedkommende part vil oppfylle avtalen på de opprinnelig avtalte vilkår;
 • Du ikke overholder betalingsbetingelsene og/eller på annen måte unnlater å oppfylle dine forpliktelser.

I de nevnte tilfellene har vi fullmakt til å stanse den videre gjennomføringen av  

 1. Hvis det oppstår omstendigheter vedrørende personer og/eller materiell som vi bruker eller har til hensikt å bruke i forbindelse med gjennomføringen av avtalen, som er av en slik art at gjennomføringen av avtalen blir umulig eller så upassende og/eller uforholdsmessig kostbar at oppfyllelse av forpliktelsen i henhold til avtalen ikke lenger med rimelighet kan kreves, har vi rett til å heve avtalen.  
 1. I tilfelle av likvidasjon, (anmodning om) betalingsstans eller konkurs, utleggstrekk - hvis og i den grad utlegget ikke er opphevet innen måneder3 - på din bekostning, står vi fritt til å heve avtalen umiddelbart og med umiddelbar virkning, uten noen forpliktelse fra vår side til å betale erstatning eller kompensasjon. Juridisk inngripen Det kreves ikke noe varsel om mislighold for dette. I dette tilfellet vil våre krav mot deg forfalle til betaling umiddelbart.
Artikkel 9 Eiendomsforbehold

 1. Produktene som leveres av oss, forblir vår eiendom inntil du har oppfylt alle følgende forpliktelser som følger av alle avtaler som er inngått med oss.  
 2. Hvis du ikke overholder dine forpliktelser, eller hvis det er en velbegrunnet frykt for at du ikke vil gjøre det, har vi rett til å fjerne eller få fjernet de leverte produktene fra deg eller fra tredjeparter som har eiendomsforbehold. Du er forpliktet til å medvirke til dette under trussel om bøter på 10 % av det skyldige beløpet per dag.
 3. Hvis tredjeparter ønsker å etablere eller gjøre gjeldende rettigheter til produktene som er levert med eiendomsforbehold, er du forpliktet til å informere oss så snart det med rimelighet kan forventes.
 4. Du forplikter deg til å gjøre dette på vår første forespørsel:
 • forsikre produktene som leveres med eiendomsforbehold og holde dem forsikret mot brann-, eksplosjons- og vannskader og mot tyveri, og gjøre forsikringspolisen tilgjengelig for inspeksjon;
 • å pantsette til oss alle krav du har på forsikringsselskapene i forbindelse med de leverte produktene med eiendomsforbehold på den måten som er foreskrevet i artikkel 3:239 i den nederlandske sivilloven;
 • å pantsette til oss, på den måten som er foreskrevet i artikkel 3:239 i den nederlandske sivilloven, de krav du erverver mot dine kunder når du videreselger produkter levert av oss med eiendomsforbehold;
 • å merke produktene som leveres med eiendomsforbehold som vår eiendom;
 • på annen måte samarbeide med alle rimelige tiltak vi har til hensikt å iverksette for å beskytte eiendomsretten til produktene, og som ikke i urimelig grad forstyrrer din normale forretningsvirksomhet.

Artikkel 10 Mangler og reklamasjonsrett

 1. Du må undersøke (eller få undersøkt) de kjøpte produktene ved levering - eller så snart som mulig etterpå. Når du gjør dette, må du kontrollere om det som er levert, er i samsvar med avtalen:
 • om de riktige produktene er levert;
 • Om de leverte produktene er i samsvar med avtalen med hensyn til mengde (f.eks. antall og mengde);  
 • om de leverte produktene oppfyller de avtalte kvalitetskravene eller - hvis disse mangler - de krav som kan stilles til normal bruk og/eller kommersielle formål; om varene er skadet.
 1. Hvis du oppdager synlige feil eller mangler, må du uttrykkelig melde fra om disse til oss skriftlig, gjerne per e-post, innen 14 dager etter at de er oppdaget. Vi har rett til å be om verifisering av synlige feil og mangler og avtale på leveringstidspunktet.
 2. Ikke-synlige mangler må meldes skriftlig til oss innen 14 virkedager etter at de ble oppdaget eller fra det tidspunkt da mangelen eller manglene med rimelighet kunne ha blitt oppdaget, men i alle tilfeller innen måneder3 etter levering av varene.  
 3. Hvis du melder fra om en mangel senere enn de fristene som er angitt i denne artikkelen, har du ikke lenger rett til reparasjon, omlevering eller erstatning, med mindre en lengre frist følger av varens art eller sakens øvrige omstendigheter.
 4. Endringer i teknisk innsikt i bransjen og/eller i offentlige forskrifter skjer på eget ansvar. Mindre og/eller teknisk uunngåelige avvik i kvalitet, mål, farge, størrelse osv. er ikke reklamasjonsgrunn. Det samme gjelder fargeforskjeller som skyldes lysinnfall, værforhold og/eller som en rimelig bieffekt av håndverk.
 1. Med mindre vi uttrykkelig har oppgitt noe annet skriftlig, er alt tilpasset arbeid håndarbeid, og alle logoer og/eller påførte bilder og/eller skilt er håndarbeid.
 2. Ved bearbeiding av produkter på din forespørsel, i alle tilfeller trykk og/eller håndverk, må det tas høyde for en rimelig risiko for feil. Du aksepterer uttrykkelig denne risikoen ved å legge inn en bestilling hos oss.
 3. Hvis vi mottar en reklamasjon, har vi rett til, uten at du har rett til erstatning, enten å ta tilbake produktene og avstå fra (videre) levering mot tilbakebetaling av kjøpesummen, eller å kreve at du beholder produktene mot et passende avslag i kjøpesummen, eller å få dem omlevert så snart som mulig og/eller tilby gratis reparasjon. Dersom omlevering må skje utenfor Nederland, vil du måtte dekke merkostnadene ved omlevering.
 4. Selv om du reklamerer i tide, forblir din forpliktelse til å betale og ta imot de produktene som skal leveres, som avtalt. Produkter kan bare returneres til oss etter forutgående uttrykkelig skriftlig samtykke. Punkt 4 og 5 i denne artikkelen gjelder også for retur.
 5. Hvis du ikke er i stand til å påvise at reparasjonen haster, har vi rett til å planlegge et servicetidspunkt i henhold til agendaen til reparatøren vi har engasjert.

Artikkel 11 Priser og prisøkning

 1. Prisene er oppgitt eksklusive 21 % merverdiavgift.
 2. Vi har rett til å øke prisen i en periode på flere måneder3 etter at avtalen er inngått. Du har i så fall rett til å endre avtalen innen 14 dager etter at vi har varslet om prisøkningen. Dette må gjøres uttrykkelig og skriftlig. Etter 3 måneder fra avtaleinngåelsen har vi rett til en rimelig økning av den avtalte prisen hvis det er grunn til det.  

Artikkel 12 Ansvar og erstatning

 1. Vi er kun ansvarlige i den grad dette fremgår av denne artikkelen. De inkluderte ansvarsbegrensningene gjelder ikke hvis skaden skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra vår side.
 2. Vi er aldri ansvarlige overfor deg for kostnader, skader og renter som kan påløpe for oss eller tredjeparter som en direkte eller indirekte følge av handlinger eller unnlatelser fra personer som er ansatt av oss eller av tredjeparter som er engasjert av oss, eller av produkter som er eller ikke er under vår kontroll eller av produkter som er levert av oss.
 3. Du er forpliktet til å holde oss skadesløse for alle skader, kostnader og renter som vi kan bli holdt ansvarlige for av tredjeparter i forbindelse med bestemmelsene i forrige avsnitt. Du holder oss også uttrykkelig skadesløs for alle krav fra tredjeparter knyttet til industrielle og immaterielle rettigheter til data du har levert til oss, og som brukes i forbindelse med gjennomføringen av avtalen.
 4. Vi er aldri ansvarlige for følgeskader, som i alle tilfeller skal forstås som handelstap, tap på grunn av driftsavbrudd og/eller tap av fortjeneste fra din side, i forbindelse med (utidige) leveranser fra oss.
 5. Vi er aldri ansvarlige hvis et produkt i din besittelse har blitt skadet, ikke lenger fungerer eller er defekt på grunn av handlinger utført av deg eller noen andre (som du har overlatt produktet til). Se også garantivilkårene i disse vilkårene.
 6. Vårt ansvar er til enhver tid begrenset til det beløp som utbetales under vår ansvarsforsikring i det aktuelle tilfellet. Hvis vårt forsikringsselskap ikke utbetaler, er vårt ansvar begrenset til det maksimale beløpet som er fakturert for det produktet som skaden er forårsaket av. skade har oppstått som følge av dette, i det minste for den delen av bestillingen som ansvaret gjelder.
 1. Vi er ikke ansvarlige i tilfelle force majeure.
 2. Vi er aldri ansvarlige for skader og/eller konsekvenser av bruk, plassering og/eller besittelse av et av våre produkter på festival- og festområder eller ved utleie i forbindelse med festival, fest og lignende. Det betyr at vi ikke bare holdes skadesløse for alle skader på tredjeparter, men at denne skadesløsholdelsen også gjelder med hensyn til underlag og andre produkter.
 3. Hvis du gir oss informasjonsbærere, elektroniske filer eller programvare etc., garanterer du at dette materialet er fritt for virus og defekter. Eventuelle skader som oppstår som følge av bruk av dette materialet, skal erstattes av deg.

Artikkel 13 Force majeure

 1. I tillegg til bestemmelsene i lov og rettspraksis i denne forbindelse, forstås force majeure som omstendigheter, forutsette eller uforutsette, som hindrer oppfyllelse av forpliktelsen og som ikke kan tilskrives oss. Disse omstendighetene omfatter (hvis og i den grad de gjør oppfyllelse umulig eller urimelig vanskelig) streik i andre selskaper enn vårt eget, uoffisielle streiker eller politiske streiker i vårt selskap, generell mangel på nødvendige råvarer og andre produkter eller tjenester som er nødvendige for å oppnå den avtalte ytelsen, uforutsett stagnasjon hos leverandører eller andre tredjeparter som vi er avhengige av, generelle transportproblemer, tiltak iverksatt av et myndighetsorgan, sykdom, brann, jordskjelv, tyveri, selskaps- eller energisvikt, force majeure hos en tredjepart som er engasjert og tekniske feil.
 2. Vi har også rett til å påberope oss force majeure dersom forholdet som hindrer (videre) oppfyllelse oppstår etter at vi skulle ha oppfylt forpliktelsen.
 3. I force majeure-perioden har vi rett til å suspendere leveransen og andre forpliktelser inntil omstendighetene som forårsaker force majeure ikke lenger inntreffer, eller til å heve avtalen, uten at vi i så fall er forpliktet til å betale erstatning.  
 1. Hvis vi allerede har oppfylt eller kan oppfylle en del av våre forpliktelser når force majeure inntreffer, har vi rett til å fakturere den delen som allerede er levert eller den delen som kan leveres separat, og du er forpliktet til å betale denne fakturaen som om det var en separat avtale. Dette gjelder imidlertid ikke hvis den allerede leverte eller leverbare delen ikke har noen selvstendig verdi.
 2. Force majeure, som nevnt ovenfor, fra våre leverandørers side skal anses som force majeure fra vår side.

Artikkel 14 Intellektuell og industriell eiendomsrett

 1. Alle immaterielle og industrielle rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, patent, varemerke og rettigheter knyttet til handelsnavn, med hensyn til produkter og/eller design som leveres, selges og/eller leveres av oss, tilhører oss eller våre lisensgivere. Vi skal til enhver tid være den part som er berettiget til alle industrielle og/eller immaterielle rettigheter, også hvis disse rettighetene har oppstått innenfor rammen av avtalen. I den grad det ikke er uttrykkelig og utvetydig tillatt av oss eller i henhold til lov, er det ikke tillatt å offentliggjøre eller reprodusere noe som helst fra produktene og designene som er levert, solgt og/eller levert av oss.  
 2. Du har ikke lov til å fjerne og/eller endre merknader om opphavsrett, varemerker, handelsnavn og/eller andre immaterielle rettigheter fra vårt materiale.
 3. Det er forbudt å kopiere produkter og design som er levert, solgt og/eller levert av oss, og det er forbudt å gjøre det solgte produktet tilgjengelig for tredjeparter som det er begrunnet mistanke om vil etterligne eller få etterlignet det aktuelle produktet og/eller designet.
 4. Hvis du bryter forbudene i de ovennevnte avsnittene i denne artikkelen, vil du bli ilagt en ikke omsettelig bot på 5 % av kjøpesummen, med et minimumsbeløp på € per 500,00 kasse eller per produkt. Du forplikter deg også til å innføre forbudet i denne paragrafen, sammen med straffebestemmelsen, på dine rettsetterfølgere i form av en kjedereaksjon, slik at disse rettsetterfølgerne og deres rettsetterfølgere også er bundet til oss i denne forbindelse.
 5. Hvis du eller din rettsetterfølger ikke overholder forpliktelsen som er fastsatt i forrige avsnitt, er du eller din rettsetterfølger forpliktet til å betale oss en umiddelbart betalbar bot som ikke er gjenstand for moderasjon, og som tilsvarer fakturabeløpet i hvert enkelt tilfelle.

Artikkel 15 Sluttbestemmelser

 1. Vi har til enhver tid rett til å gjøre endringer i disse vilkårene. Disse endringene trer i kraft på det kunngjorte tidspunktet for ikrafttredelse. Hvis det ikke er kunngjort noe ikrafttredelsestidspunkt, trer endringene i kraft så snart du får melding om endringen. Du (som forbruker) har rett til å si opp avtalen ved vesentlige endringer, i henhold til artikkel 6:237 sub c i den nederlandske sivilloven.  
 2. Den nederlandske teksten i disse vilkårene er bindende og skal alltid være avgjørende for tolkningen av dem. 3. Alle rettslige krav mot oss, inkludert erstatningskrav, foreldes og/eller bortfaller ett år etter at det aktuelle kravet og/eller kravet oppsto.
 3. Kun nederlandsk lov gjelder.
 4. Wien-konvensjonen om kjøpsrett gjelder ikke. 6. Det er alltid den sist innleverte versjonen eller den versjonen som var gyldig på det tidspunktet det juridiske forholdet til oss ble etablert, som gjelder.

Handlekurven din

Produktnavn
Alternativ 1
$0
Takk skal du ha! Vi har mottatt innsendingen din!
Oops! Noe gikk galt da du sendte inn skjemaet.
Delsum
$0
Til kassen