Vilkår og
betingelser

Først et par vigtige definitioner:

- 'Vi' og 'os': IcetubsB.V., beliggende på Koekoekslaan 14B, (1171 PJ Badhoevedorp), registreret i handelsregistret under nr.: 87358891 , momsnummer: NL864273952B01, sælger.

- Isbad: Et smukt isbad, der udelukkende er beregnet til iskoldt vand, dit køb, produktet og/eller genstanden for kontrakten om at udføre tjenester eller levere varer af os til dig, som opstår mellem dig og os baseret på en kontrakt. Anvendelsen af artikel 7:404, 7:407, stk. 2, og 7:409 i den hollandske borgerlige lovbog (BW), uanset hvordan den er givet, er udtrykkeligt udelukket.

- Du: enhver part (fysisk eller juridisk person), der indgår en kontrakt med os, eller som vi har afgivet et tilbud til, som disse generelle vilkår og betingelser, både indledningen og del A og B, (i det følgende: 'disse betingelser') gælder for. Hvis du er forbruger, gælder disse betingelser for dig, medmindre andet er lovligt bestemt, og det er mere gunstigt for dig som forbruger. Se i denne sammenhæng mindst artikel 6:236 BW.

- Professionel og/eller forretningsmæssig brug: hvis dit køb/ordre hos os ikke er beregnet til egen og privat brug, der vedrører 1 husstand på en (bolig)adresse, men til brug af og/eller gennem (flere) andre, f.eks. medlemmer af et fitnesscenter. Dette gælder også, hvis brugen sker mod betaling. I disse betingelser gælder det, at betingelserne er gældende for dig og aftalen mellem dig og os, medmindre det udtrykkeligt er angivet, at andre betingelser gælder for professionel brug, hvilket i det mindste er tilfældet med hensyn til garanti.

- Aftale: enhver aftale, uanset hvordan den er etableret, mellem os og dig, enhver ændring eller tilføjelse til den samt alle (juridiske) handlinger til forberedelse og udførelse af denne aftale. Det er også en aftale, hvor der i forbindelse med et system, der er organiseret af os til fjernsalg af varer og/eller tjenester, kun anvendes en eller flere teknikker til fjernkommunikation til og med indgåelsen af aftalen.

- Fortrydelsesret: Muligheden for, at du som forbruger kan fortryde fjernsalgsaftalen inden for en fortrydelsesfrist på 14 dage. Denne ret gælder udtrykkeligt ikke for andre kontrakter eller i tilfælde af ikke-forbrugere.

Vigtigt for korrekt brug af Icetub, dens levetid og for at opretholde din garanti:

Du skal altid bruge Icetub korrekt, hvilket ud over, hvad der med rimelighed kan og må forventes af dig, såsom at Icetub kun er beregnet til iskoldt vand, som minimum omfatter følgende:

Må ikke bruges udendørs:

- Ved frost (lavere end 5 grader) bør du tage køleenheden af og opbevare den indenfor;

- Ved frost (lavere end 1 grad) bør du sætte køleenheden på 'automatisk';

- I dårligt vejr som f.eks. tordenvejr eller lynnedslag;

- Når du er alene;

- Når vandet er under 2 grader;

- Når stikket og/eller stikkontakten ikke er jordet;

- Når stikket og/eller stikkontakten ikke er beskyttet mod vandskader.

Må ikke bruges indendørs:

- I åbne rum, hvor børn let kan komme til (tænk på en stol eller skammel);

- I nærheden af åben elektricitet eller elskabe;

- Når du er alene;

- På et uregelmæssigt gulv;

- Inden for 2,5 meter fra en stikkontakt, og lad ikke ledningen ligge på jorden.

- Når stikket og/eller stikkontakten ikke er jordet;

- Når stikket og/eller stikkontakten ikke er beskyttet mod vandskader.

A. GARANTIBETINGELSER

Vi giver garanti på alle produkter, der købes hos os. Som standard får du 2 års garanti ved køb af et Icetub hos os. Denne garanti gælder kun for privat brug af vores Icetubs og omfatter ikke arbejds- og/eller udkaldsomkostninger. For erhvervsmæssig og professionel brug gælder en maksimal garantiperiode på seks måneder.

Vi finder det meget vigtigt, at et køb hos os kan bruges korrekt. Hvis dit køb bliver defekt inden for garantiperioden, kan det derfor generelt antages, at det vil blive repareret eller ombyttet gratis. Valget om dette ligger hos os. Dette gælder naturligvis ikke, hvis du har noget med det at gøre, fordi du har handlet uforsvarligt eller forsætligt og/eller ikke har brugt Icetub korrekt (se ovenfor). Så kan du ikke gøre krav på nogen garanti.

Vi er altid klar, når der er spørgsmål om vores Icetubs og deres garanti. Kontakt os derfor altid så hurtigt som muligt, når noget er defekt, men mindst inden for 14 dage efter, at du har bemærket fejlen og/eller burde og kunne have været opmærksom på fejlen ([email protected] eller [email protected]). Vi vil gå videre med sagen for at sikre, at du kan nyde det iskolde vand på Icetubs igen så hurtigt som muligt.

Betingelser for reparationsservice i garantiperioden

Garantiarbejde kan udføres af en kvalificeret servicetekniker, som vi har hyret.

Vi refunderer ikke reparationsomkostningerne, hvis en reparation er blevet udført af dig, en anden eller af en (lokal) serviceudbyder, som ikke er udpeget direkte af os. Du fraskriver dig derfor udtrykkeligt vores garanti, hvis du (inden for garantiperioden) selv går i gang med arbejdet, og/eller hvis du selv får nogen til at reparere, medmindre vi skriftligt godkender reparationen og tilbuddet, inden reparationsarbejdet påbegyndes. Arbejde, der udføres uden godkendelse fra Icetubs , er ikke dækket.

Garantien dækker følgende specificerede hovedkomponenter i vores Icetubs:

- Kompressorer

- Kondensator og opvarmning

- Ventilatorer (kan udskiftes uden en certificeret kølesystemtekniker)

- Hovedkredsløb

- Låg

- Temperatursensorer

- Vakuumpumpe

- Vandpumpe

- Kontrolpanel

Separat garanti på udskiftede dele

Når (defekte) dele udskiftes med nye dele, får den nye del en separat garanti på 1 år fra udskiftningsdatoen. Dette betyder ikke, at den oprindelige standardgaranti starter igen. Den resterende periode af den oprindelige garanti forbliver i kraft, selv efter hver reparation eller udskiftning, der udføres under denne standardgaranti.

I tilfælde af en defekt i en eller flere af de ovennævnte komponenter i den ekstra garantiperiode på 1 år, vil vi levere en ny eller repareret komponent uden beregning. Valget om at fortsætte med reparation eller udskiftning er vores. Denne udvidede garanti omfatter ikke arbejdsløn eller andre omkostninger, der kan være relateret til fjernelse eller udskiftning eller installation af de dele, der er dækket af denne udvidede garanti.

Garantien gælder ikke i tilfælde af:

- Skader på grund af forkert brug af Icetub (se også afsnittet ovenfor: 'Vigtigt for korrekt brug af Icetub:');

- Skade ved flytning af Icetub eller (egen) transport heraf, medmindre vi flytter Icetub;

- Hvis du efterlader Icetubs motoren slukket eller på indstillingen 'Cooling' udenfor ved eller under frysepunktet;

- Skader som følge af, at man tager produkter som briller eller legetøj med ind i Icetub;

- Hvis der er noget andet end iskoldt vand i Icetub eller har været det;

- Skader forårsaget af normal slitage eller forsømmelse;

- Tab forårsaget af brand, oversvømmelse eller regnvand, tyveri, skadedyr eller insektangreb eller urimelig eksponering af produktet udendørs;

- Skader forårsaget af, at produktet ikke er installeret, betjent, vedligeholdt eller brugt i overensstemmelse med Icetubs' instruktioner og specifikationer;

- Skader forårsaget af uautoriserede ændringer, ulykker, misbrug, brug af forkert spænding, overspænding, tordenvejr eller selvudførte reparationer uden at konsultere Icetubs;

- Skader forårsaget af forkert brug af ætsende kemikalier;

- Skader forårsaget af brug af salte;

- Skader forårsaget af vand eller andre væsker, der trænger ind i de elektriske komponenter på grund af uagtsomhed;

- Skader forårsaget af alvorlig overophedning af produktet på grund af uagtsomhed, såsom tildækning af produktets ventilatorer, eller når overfladen til varmeudveksling er dækket af genstande som håndklæder, tøj, eller når systemet er placeret for tæt på en væg;

- Forkert brug eller forsømt brug af forbrugsstoffer som filtre, vandslanger og dæksler;

- Skader forårsaget af omfattende nulstilling af motoren efter en fejl uden at løse det underliggende problem;

- Skader som følge af forsætlige og/eller hensynsløse handlinger fra din eller en tredjeparts side.

Denne garanti udelukker alle andre mulige garantier, betingelser og forpligtelser. Både eksplicit og implicit.

B. SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Artikel 1 Anvendelse af disse betingelser

 1. Disse betingelser gælder for alle juridiske forhold, hvor vi optræder som sælger eller leverandør af produkter. Alle bestemmelser i disse betingelser er gældende mellem dig og os, for så vidt som disse betingelser ikke udtrykkeligt er blevet fraveget skriftligt af dig eller os.
 2. Anvendeligheden af andre generelle vilkår og betingelser afvises hermed udtrykkeligt. Disse betingelser gælder også for alle aftaler, hvor tredjeparter skal involveres i udførelsen.
 3. Hvis vi stiltiende tillader en afvigelse fra disse betingelser, påvirker det ikke vores ret til at kræve øjeblikkelig og streng overholdelse af betingelserne.
 4. Hvis og for så vidt som nogen af bestemmelserne i disse betingelser er helt eller delvist ugyldige eller annulleres, vil de andre bestemmelser i disse betingelser forblive fuldt ud i kraft, og vi vil etablere bestemmelser til erstatning for de ugyldige og/eller annullerede bestemmelser, idet vi så vidt muligt tager hensyn til formålet og hensigten med den ugyldige eller annullerede bestemmelse. Vi vil, hvis det ønskes, rådføre os med dig om den nøjagtige ordlyd af disse nye bestemmelser.
 5. Usikkerhed om indholdet af betingelserne eller situationer, der ikke er reguleret i disse betingelser, bør vurderes i disse betingelsers ånd.

Artikel 2: Tilbud og indgåelse af aftale

1. Vores tilbud (ethvert tilbud eller forslag) er helt uforpligtende, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt. Et tilbud bortfalder, hvis det produkt, det vedrører, i mellemtiden bliver utilgængeligt. Tilsyneladende fejl eller mangler i et tilbud binder os ikke.

2. Beskrivelsen i et tilbud er detaljeret nok til, at du kan foretage en god vurdering. Hvis vi bruger billeder, er de en sandfærdig gengivelse af vores tilbud. Alle billeder, specifikationer og/eller data i et tilbud er dog vejledende og kan ikke være en grund til kompensation eller opløsning af aftalen. Vi kan ikke garantere, at de farver, der vises på billederne, svarer nøjagtigt til produkternes virkelige farver.

3. Ethvert tilbud, der kan danne grundlag for en fjernsalgsaftale, indeholder tilstrækkelige oplysninger til, at du kan forstå de rettigheder og forpligtelser, der er forbundet med at acceptere tilbuddet. Dette omfatter især prisen inklusive afgifter, eventuelle forsendelsesomkostninger, den måde, hvorpå aftalen vil blive indgået, og de handlinger, der kræves for den, anvendeligheden af fortrydelsesretten, metoden til betaling, levering og udførelse af aftalen samt de gældende generelle vilkår og betingelser.

4. En aftale er indgået, når vi har bekræftet opgaven skriftligt inden for 8 dage til dig.

5. I tilfælde af en fjernsalgsaftale med dig (som forbruger) etableres aftalen i det øjeblik, du accepterer tilbuddet og overholder de fastsatte betingelser. Hvis du har accepteret tilbuddet elektronisk, vil vi straks bekræfte modtagelsen af accepten af tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet af os, kan du ophæve aftalen.

6. Hvis accepten afviger fra tilbuddet, er vi ikke bundet af den. Aftalen vil ikke blive etableret i henhold til denne afvigende accept, medmindre vi udtrykkeligt accepterer den skriftligt.

7. En sammensat prisangivelse forpligter os ikke til at udføre en del af aftalen til en tilsvarende del af den angivne pris. Tidligere citater, tilbud, priser og/eller satser gælder ikke automatisk for nye opgaver og/eller aftaler.

8. Ordrer og/eller aftaler, der er accepteret af os, anses kun for at være afgørende for type og mærke. Hvis en pakke, udførelse, model, type osv. er blevet ændret, frigøres vi ved levering af den ændrede pakke, udførelse, model, type osv. til standardprisen for den.

Artikel 3: Levering

 1. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt, sker levering "ab fabrik": Så længe de produkter, der skal leveres, befinder sig på vores lager og/eller opbevaring, er de for vores regning og risiko.
 2. Du er forpligtet til at tage imod de købte produkter i det øjeblik, de bliver leveret til dig. Hvis du nægter at acceptere eller er uagtsom med at give oplysninger eller instruktioner, der er nødvendige for levering, opbevares produkterne på din risiko og dit ansvar. I så fald vil du være ansvarlig for alle yderligere omkostninger, herunder mindst opbevarings- og transportomkostninger.
 3. Vi har ret til at lade visse opgaver udføre af tredjemand, hvis og i det omfang en korrekt udførelse af opgaven kræver det. Vi har også ret til at levere fra tredjemands lager, såfremt det ikke udtrykkeligt er aftalt, at levering skal ske fra vores lager.
 4. En aftalt leveringstid er ikke en absolut frist, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt. I tilfælde af forsinket levering skal du derfor udtrykkeligt sætte os i misligholdelse skriftligt og give os en rimelig periode til stadig at levere, før der er misligholdelse fra vores side. En aftalt periode begynder at løbe fra det øjeblik, du har givet os alle de oplysninger, vi har bedt om.
 5. Desuden er en aftalt leveringstid altid betinget af uafbrudte arbejdsforhold og materialeforsyning, uafbrudt transport og rettidig levering fra vores leverandører, så vi kan overholde leveringstiden.
 6. Vi har lov til at levere solgte produkter i dele. Dette gælder ikke, hvis en delleverance ikke har nogen selvstændig værdi. Hvis produkterne leveres i dele, er vi autoriserede til at fakturere hver del separat.
 7. Hvis aftalen udføres i faser, kan vi suspendere udførelsen af de dele, der hører til en næste fase, indtil du skriftligt har godkendt resultaterne af den foregående fase.
 8. Hvis datoen for den faktiske levering udskydes på din anmodning og/eller på grund af dine handlinger, eller du anmoder om delvis levering og/eller varerne ikke afhentes af dig, overgår risikoen for varerne ikke desto mindre til dig fra det øjeblik, hvor disse varer identificeres i vores administration og/eller lagerplads som dine varer. Fra dette øjeblik er vi berettiget til at fakturere varerne. Eventuelle yderligere omkostninger til ekstra transport, opbevaring, forsikring og/eller andre yderligere omkostninger er for din regning.
 9. I tilfælde af en fjernsalgsaftale giver vi dig følgende oplysninger sammen med produktet skriftligt eller på en sådan måde, at du kan gemme dem på en tilgængelig måde på en holdbar databærer: vores adresse for klager, betingelserne for brug af fortrydelsesretten, oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice.

Artikel 4: Prøver, modeller og data

1. Hvis vi viser eller leverer en model, en prøve og/eller et eksempel, er dette altid kun vejledende: Kvaliteten af de produkter, der skal leveres, kan afvige fra prøven, modellen eller eksemplet.

2. Data, uanset form, og kataloger, der leveres af os, kan ændres af os uden forudgående varsel og er derfor ikke bindende.

3. Vi har altid ret til at bestemme, at produkter, som vi finder passende, kun leveres i visse minimumsmængder.

4. Modeller, prøver, eksempler osv. leveret af os forbliver vores ejendom, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt.

5. Modeller, prøver, eksempler osv., som du har givet os, forbliver din ejendom og er bindende for dig, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt.

Artikel 5: Betaling

1. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, skal betaling ske inden for 30 dage efter fakturadatoen, udtrykkeligt uden rabat eller modregning, ved at overføre det skyldige beløb til NL86 RABO 0319590712 i navnet Icetubs B.V. Efter udløbet af de 30 dage eller udtrykkeligt skriftligt aftalt betalingsfrist efter fakturadatoen er du i misligholdelse; fra misligholdelsestidspunktet skylder du renter på det forfaldne beløb svarende til den lovbestemte rentesats.

2. I tilfælde af likvidation, konkurs eller betalingsstandsning af dig, eller når anvendelsen af gældssaneringsordningen er udtalt vedrørende dig, vil dine forpligtelser blive øjeblikkeligt forfaldne.

3. Betalinger fra dig tjener altid først til at betale alle forfaldne renter og omkostninger, dernæst til at betale de skyldige fakturaer, der har været udestående længst, selv om du angiver, at betalingen vedrører en senere faktura.

4. Vi kan inden for lovens rammer undersøge, om du kan opfylde dine betalingsforpligtelser, samt alle de fakta og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis vi har gode grunde til ikke at indgå aftalen baseret på denne undersøgelse, har vi ret til at afvise en ordre eller anmodning eller til at knytte særlige betingelser til udførelsen.

5. Før vi påbegynder eller fortsætter leveringen, skal du på vores udtrykkelige anmodning betale et beløb, der er angivet af os som depositum og/eller forudbetaling, eller stille tilstrækkelig sikkerhed for opfyldelse af din betalingsforpligtelse. Din nægtelse af at stille den ønskede sikkerhed eller foretage en forudbetaling betragtes som en skyldig mangel fra din side.

6. Alle klager over en faktura skal udtrykkeligt fremsættes skriftligt til os inden for 30 dage efter afsendelsesdatoen for fakturaen. Efter udløbet af ovennævnte frist anses du for at være indforstået med den udførte ordre og/eller faktura. Hvis du har betalt, kan og må vi antage, at du er indforstået med fakturaens indhold.

7. Fra tidspunktet for misligholdelse til dagen for fuldstændig opfyldelse skylder du den lovpligtige rente på hele det skyldige beløb samt de udenretslige omkostninger, som vi har afholdt, henholdsvis skyldige. De udenretslige omkostninger vil blive beregnet i overensstemmelse med den inkassosats, der anbefales af den hollandske advokatforening i inkassosager. Hvis vi har afholdt højere omkostninger, som med rimelighed var nødvendige, vil disse også være for din regning, såvel som eventuelle påløbne rets- og eksekutionsomkostninger.

Artikel 6: Ændringer i de produkter, der skal leveres, og/eller omstændighederne

1. Vi er bemyndiget til at levere produkter, der afviger fra det, der er aftalt, hvis ændringerne i de produkter, der skal leveres, emballagen eller den ledsagende dokumentation er nødvendige for at overholde gældende lovbestemmelser, eller hvis det er mindre ændringer, der forbedrer produktet.

2. Hvis de forhold, som du og vi var bekendt med på tidspunktet for aftalens indgåelse, ændrer sig på en sådan måde, at overholdelse af aftalen eller dele heraf ikke med rimelighed kan forventes af en af parterne, vil midlertidig ændring af aftalen blive drøftet.

3. Hvis de ændrede omstændigheder er opstået på grund af dine handlinger, vil det ekstra arbejde, der følger heraf, blive debiteret dig.

4. Uden at være i misligholdelse kan vi afvise en anmodning om at ændre aftalen og/eller opgaven, hvis dette kan få kvalitative og/eller kvantitative konsekvenser for det arbejde, der skal udføres, og/eller de produkter, der skal leveres i den forbindelse.

5. Som køber er du forpligtet til straks at meddele adresseændringer skriftligt til os. Produkter, der leveres til købers sidst kendte adresse hos os, anses for at være modtaget.

Artikel 7: Annullering, returforsendelse og fortrydelsesret

1. Hvis du annullerer en kontrakt, der er indgået med os, helt eller delvist (før levering), er du forpligtet til at godtgøre alle rimelige omkostninger, som vi har afholdt til forberedelse af kontraktens udførelse, uden at det berører vores ret til erstatning fra dig for den direkte og/eller indirekte skade som følge af annulleringen.

2. Ordrer og/eller aftaler vedrørende personaliserede produkter og/eller specialarbejde kan ikke annulleres, efter at vi har påbegyndt eller havde påbegyndt udførelsen af ordren og/eller aftalen. Du er forpligtet til at modtage levering og opfylde alle forpligtelser, der følger af aftalen mellem parterne i dette tilfælde, medmindre vi udtrykkeligt bestemmer andet skriftligt.

3. Hvis du annullerer en kontrakt, der er indgået med os, og annulleringen sker inden for 2 (to) uger før den aftalte

Artikel 7: Annullering, returforsendelse og fortrydelsesret

1. Hvis du annullerer en kontrakt med os, enten helt eller delvist (før levering), er du forpligtet til at godtgøre alle rimelige omkostninger, som vi har afholdt i forbindelse med udførelsen af kontrakten, uden at det berører vores ret til erstatning for direkte og/eller indirekte skader som følge af annulleringen.

2. Ordrer og/eller kontrakter om personaliserede produkter og/eller specialarbejde kan ikke annulleres, når vi har påbegyndt eller forårsaget udførelsen af ordren og/eller kontrakten. I sådanne tilfælde er du forpligtet til at acceptere levering og opfylde alle forpligtelser, der følger af kontrakten mellem parterne, medmindre vi udtrykkeligt bestemmer andet skriftligt.

3. Hvis du annullerer en kontrakt med os, og annulleringen sker inden for to uger før den aftalte leveringsdato, er du ansvarlig for det fulde fakturabeløb i stedet for det, der er angivet i den foregående klausul.

4. Returforsendelser accepteres kun med vores udtrykkelige skriftlige forhåndstilladelse under følgende betingelser:

   - Produkter, der er beskadiget eller brugt på grund af dine handlinger;

   - Produkter, der ikke kan returneres af hygiejniske årsager, som f.eks. komfurer og badekar, medmindre vi bestemmer andet;

   - Produkter, der er pakket anderledes end i den ubeskadigede og umærkede originalemballage af dig;

   - Produkter, der ikke returneres straks, men under alle omstændigheder inden for 30 dage efter levering;

   - Produkter, der leveres under særlige betingelser og/eller priser, f.eks. udsalg og/eller kampagnebetingelser;

   - Personlige produkter eller specialarbejde til en virksomhed eller en person, fremstillet efter dine specifikationer;

   - Produkter, hvis art modsætter sig returforsendelse.

5. Du erklærer udtrykkeligt, at ingen af ovenstående betingelser gælder i dit tilfælde, når du anmoder om en returforsendelse. De returnerede produkters tilstand ved ankomsten til vores angivne adresse afgør vores accept af returforsendelsen. Vi afgør også, om returforsendelsen fører til kreditering eller ombytning af produkterne til lignende produkter.

6. Som afvigelse fra disse vilkår har du som forbruger en periode på 14 dage efter modtagelse af produkterne til at trække dig tilbage fra en fjernsalgsaftale uden at give nogen grund. I tilfælde af levering af tjenesteydelser starter denne periode fra den dag, hvor kontrakten indgås. Afsnit 4.a., b., c., e., f. og g. i denne artikel er også udtrykkeligt gældende her.

7. Hvis du som forbruger, der udøver fortrydelsesretten, har indbetalt et beløb, refunderer vi dette beløb hurtigst muligt, men senest 14 dage efter fortrydelsen. Dette er på betingelse af, at produkterne allerede er modtaget tilbage af os, eller at der er fremlagt afgørende bevis for fuldstændig returnering.

Artikel 8: Opsigelse af kontrakten

Alle vores krav på dig forfalder øjeblikkeligt, hvis:

 1. Omstændigheder, som vi har fået kendskab til efter aftalens indgåelse, giver god grund til at frygte, at du ikke vil opfylde dine forpligtelser;
 2. Hvis vi har anmodet om sikkerhed for opfyldelse, og denne sikkerhed ikke stilles eller er utilstrækkelig inden for den angivne periode;
 3. På grund af forsinkelse fra din side kan det ikke længere kræves, at vi opfylder kontrakten på de oprindeligt aftalte betingelser;
 4. Du overholder ikke betalingsbetingelserne og/eller undlader på anden måde at opfylde dine forpligtelser.

I disse tilfælde har vi ret til at suspendere yderligere udførelse af kontrakten eller til at opsige kontrakten, uden at det berører vores ret til at kræve erstatning.

Artikel 9: Bevarelse af ejendomsretten

1. De af os leverede produkter forbliver vores ejendom, indtil du har opfyldt alle efterfølgende forpligtelser fra alle aftaler indgået med os.

2. Hvis du ikke opfylder dine forpligtelser, eller der er begrundet frygt for, at du ikke vil gøre det, har vi ret til at fjerne eller få fjernet de leverede produkter med ejendomsforbehold fra dig eller tredjeparter, der opbevarer produktet for dig. Du er forpligtet til at yde alt samarbejde under straf af en bøde på 10 % af det skyldige beløb pr. dag.

3. Hvis tredjeparter ønsker at etablere eller hævde nogen ret til de produkter, der er leveret under ejendomsforbehold, er du forpligtet til at informere os, så snart det med rimelighed kan forventes.

4. På vores første anmodning er du forpligtet til at:

   - Forsikre de produkter, der leveres under ejendomsforbehold, mod brand, eksplosion, vandskade og tyveri, og vise os forsikringspolicen;

   - Pantsæt til os alle krav, du har mod forsikringsselskaber vedrørende de produkter, der er leveret under ejendomsforbehold på den måde, der er foreskrevet i artikel 3:239 i den hollandske civillovbog;

   - Pantsæt til os de krav, du erhverver mod dine kunder, når du videresælger produkter leveret af os under ejendomsforbehold, på den måde, der er foreskrevet i artikel 3:239 i den hollandske borgerlige lovbog;

   - Mærk de produkter, der leveres under ejendomsforbehold, som vores ejendom;

   - Samarbejde om alle rimelige foranstaltninger, vi ønsker at træffe for at beskytte vores ejendomsrettigheder vedrørende produkterne, som ikke på urimelig vis hindrer dig i den normale udøvelse af din virksomhed.

Artikel 10: Mangler og ret til at klage

1. Du skal undersøge de købte produkter ved levering - eller så hurtigt som muligt derefter. Dette indebærer at kontrollere, om de leverede produkter er i overensstemmelse med aftalen:

   - Hvis de rigtige produkter er blevet leveret;

   - Om de leverede produkter med hensyn til mængde (f.eks. antal og volumen) svarer til aftalen;

   - Om de leverede produkter opfylder de aftalte kvalitetsstandarder eller, hvis disse mangler, de standarder, der måtte være fastsat for normal brug og/eller handelsformål;

   - Hvis der er skader på varerne.

2. Synlige fejl eller mangler skal rapporteres til os skriftligt, helst via e-mail, inden for 14 dage efter levering. Vi har ret til at anmode om kontrol af synlige mangler og aftale på leveringstidspunktet.

3. Ikke-synlige mangler skal anmeldes skriftligt til os inden for 14 arbejdsdage efter opdagelsen eller det tidspunkt, hvor manglen(e) med rimelighed kunne have været opdaget, men under alle omstændigheder inden for 3 måneder efter levering.

4. Hvis en fejl rapporteres senere end de vilkår, der er fastsat i denne artikel, har du ikke længere ret til reparation, udskiftning eller kompensation, medmindre varens art eller andre omstændigheder i sagen resulterer i en længere frist.

5. Ændringer i teknisk indsigt i branchen og/eller offentlige bestemmelser sker på eget ansvar. Mindre og/eller teknisk uundgåelige afvigelser i kvalitet, mål, farve, størrelse osv. giver ikke anledning til reklamation. Det samme gælder for farveforskelle, der skyldes lysindfald, vejrpåvirkninger og/eller som et rimeligt tilbehør til håndværket.

6. Medmindre andet er skriftligt angivet af os, er alt specialarbejde håndværksmæssigt udført, og alle logoer og/eller billeder eller symboler er påført i hånden.

7. Ved behandling af produkter på din anmodning, især tryk og/eller håndarbejde, skal der tages højde for en rimelig risiko for fejl. Du accepterer udtrykkeligt denne risiko ved at give os ordren.

8. Hvis vi anerkender klager, har vi ret til, med undtagelse af alle dine rettigheder til kompensation, enten at tage produkterne tilbage og afstå fra (yderligere) levering mod tilbagebetaling af købsprisen, eller at kræve, at du beholder produkterne mod et justeret nedslag i købsprisen, eller at følge op så hurtigt som muligt med gratis levering og/eller gratis reparation. Hvis genleveringen skal finde sted uden for Holland, er de ekstra omkostninger ved genleveringen for din regning.

9. Selv om du indgiver en rettidig klage, forbliver din forpligtelse til at betale og acceptere de produkter, der skal leveres, som aftalt. Produkter kan kun returneres til os efter forudgående udtrykkelig skriftlig tilladelse. Stk. 4 og 5 i denne artikel gælder også for returforsendelser.

Artikel 11: Priser og prisstigninger

1. Priserne er angivet eksklusive 21% moms.

2. Vi har ret til at forhøje prisen inden for 3 måneder efter kontraktens indgåelse. I dette tilfælde har du ret til at opløse kontrakten inden for 14 dage efter meddelelse om stigningen fra os, hvilket skal ske udtrykkeligt skriftligt. Efter 3 måneder fra kontraktens indgåelse har vi ret til en rimelig stigning i den aftalte pris, hvis der opstår en grund.

Artikel 12: Ansvar og skadesløsholdelse

1. Vi er kun ansvarlige i det omfang, der er angivet i denne artikel. Begrænsningerne af vores ansvar gælder ikke, hvis skaden skyldes vores forsætlige eller grove uagtsomhed.

2. Vi er aldrig ansvarlige over for dig for omkostninger, skader og interesser, der måtte opstå for os eller tredjeparter som et direkte eller indirekte resultat af handlinger eller undladelser fra personer, der er ansat af os eller tredjeparter, der er engageret af os, eller fra produkter under eller ikke under vores tilsyn.

3. Du er forpligtet til at skadesløsholde og kompensere os for alle skader, omkostninger og interesser, som vi måtte blive holdt ansvarlige for af tredjeparter i forbindelse med den foregående paragraf. Du holder os også udtrykkeligt skadesløse for alle krav fra tredjeparter vedrørende retten til industriel og intellektuel ejendomsret til data, som du har leveret til os, og som bruges i forbindelse med udførelsen af kontrakten.

4. Vi er aldrig ansvarlige for følgeskader, som omfatter, men ikke er begrænset til, forretningsskader, skader på grund af forretningsstagnation og/eller tab af fortjeneste hos dig, i forbindelse med (utidige) leverancer fra os.

5. Vi er aldrig ansvarlige, hvis et produkt i din besiddelse er beskadiget, ikke længere fungerer eller er gået i stykker på grund af dine eller andres handlinger (som du har efterladt med produktet). Se også garantibetingelserne i disse vilkår.

6. Vores ansvar er altid begrænset til det beløb, der i det pågældende tilfælde vil blive udbetalt under vores erhvervsansvarsforsikring. Hvis vores forsikringsselskab ikke udbetaler, er vores ansvar begrænset til det maksimale beløb, der er faktureret for det produkt, som skaden skyldes, eller for den del af ordren, som ansvaret vedrører.

7. Vi er ikke ansvarlige i tilfælde af force majeure.

8. Vi er aldrig ansvarlige for skader og/eller konsekvenser af at bruge, placere og/eller have et af vores produkter på festival- og festområder eller under udlejning til en festival, fest osv. Det betyder, at vi ikke kun er fritaget for alle skader på tredjeparter, men at denne fritagelse også gælder for arealer og andre produkter.

9. Hvis du forsyner os med informationsbærere, elektroniske filer eller software osv., garanterer du, at disse materialer er fri for virus og defekter. Enhver skade forårsaget af brugen af disse materialer vil blive kompenseret af dig.

Artikel 13: Force Majeure

1. Force majeure omfatter, ud over hvad der forstås i lov og retspraksis, uforudsete omstændigheder, der forhindrer opfyldelsen af forpligtelsen og ikke kan tilskrives os. Disse omfatter, hvor disse omstændigheder gør opfyldelse umulig eller urimeligt vanskelig: strejker i andre virksomheder end vores, vilde strejker eller politiske strejker i vores virksomhed; en generel mangel på nødvendige råvarer og andre produkter eller tjenester, der er nødvendige for at opnå den aftalte ydelse; uforudsigelig stagnation hos leverandører eller andre tredjeparter, som vi er afhængige af; generelle transportproblemer; regeringsforanstaltninger; sygdom; brand; jordskælv; tyveri; forretnings- eller energiforstyrrelser; force majeure hos en tredjepart, der er engageret og tekniske funktionsfejl.

2. Vi har også ret til at påberåbe os force majeure, hvis den omstændighed, der forhindrer (yderligere) opfyldelse, opstår, efter at vi skulle have opfyldt vores forpligtelse.

3. I perioden med force majeure har vi ret til at suspendere vores levering og andre forpligtelser, indtil force majeure ophører, eller til at ophæve aftalen, uden nogen forpligtelse til at kompensere for skader i dette tilfælde.

4. Hvis vi allerede delvist har opfyldt vores forpligtelser ved udbruddet af force majeure eller kan opfylde dem, er vi berettiget til at fakturere den allerede leverede eller leverbare del separat, og du er forpligtet til at betale denne faktura, som om det var en separat aftale. Dette gælder dog ikke, hvis den allerede leverede eller leverbare del ikke har nogen selvstændig værdi.

5. Force majeure hos vores leverandører betragtes som force majeure for os.

Artikel 14: Intellektuel og industriel ejendomsret

2. Du må ikke fjerne eller ændre nogen angivelse af ophavsret, varemærker, handelsnavne eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder fra vores materialer.

3. Det er forbudt at efterligne de produkter og designs, som vi leverer, sælger eller leverer, samt at stille dem til rådighed for tredjeparter, som med rimelighed kan forventes at efterligne den relevante artikel eller det relevante design.

4. I tilfælde af overtrædelse af forbuddene i ovenstående afsnit i denne artikel mister du en uændret bøde på 5 % af købsprisen med et minimum på 500,00 € pr. kasse eller pr. produkt. Du forpligter dig også til at pålægge forbuddet i denne artikel sammen med strafklausulen på dine juridiske efterfølgere i form af en kædeklausul, så disse juridiske efterfølgere og deres juridiske efterfølgere også er bundet til os i denne henseende.

5. I tilfælde af manglende overholdelse af forpligtelsen i det foregående afsnit mister du eller din juridiske efterfølger en straks betalbar og uændret bøde til os svarende til fakturabeløbet pr. sag.

Artikel 15: Afsluttende bestemmelser

1. Vi er til enhver tid bemyndiget til at foretage ændringer i disse betingelser. Disse ændringer træder i kraft på det annoncerede ikrafttrædelsestidspunkt. Hvis der ikke er meddelt noget tidspunkt for ikrafttræden, træder ændringer i kraft, så snart ændringen er blevet meddelt dig. Du har som forbruger ret til at opløse kontrakten i tilfælde af en væsentlig ændring i henhold til artikel 6:237 sub c i den hollandske civillovbog.

2. Den hollandske tekst i disse betingelser er bindende og altid afgørende for fortolkningen af dem.

3. Alle juridiske krav mod os, herunder krav om erstatning, udløber og/eller bortfalder efter en periode på 1 år fra det tidspunkt, hvor det respektive krav eller krav opstod.

4. Kun hollandsk lov er gældende.

5. Anvendelsen af Wienerkonventionen om salg er udelukket.

6. Altid gældende er den seneste deponerede version eller den version, der var gyldig på tidspunktet for etableringen af det juridiske forhold med os.