Vilkår og betingelser

FØRST ET PAR VIGTIGE DEFINITIONER:

Vi' og 'os': Icetubs som en del af det private selskab med begrænset ansvar Welvaere B.V., med hjemsted på Amersfoortseweg 96 i (3862 NE) Nijkerk, registreret i handelsregistret under nr.: 61379905 . Moms nr.: NL854318501B01, sælger.

Icetub: et smukt isbad, der udelukkende er beregnet til iskoldt vand, dit køb, produktet og/eller genstanden for ordren til levering af tjenester eller levering af varer fra os til dig, som er indgået mellem dig og os på grundlag af en aftale. Anvendelsen af artikel 7:404, 7:407 stk. og2 7:409 i civilloven (BW), uanset hvordan den er givet, er udtrykkeligt udelukket.

Du: enhver part (fysisk eller juridisk person), der indgår en aftale med os, eller som vi har givet et tilbud til, som disse generelle vilkår og betingelser, både indledningen og del A og B, (herefter: "disse betingelser") gælder for. Hvis du er forbruger, gælder disse vilkår og betingelser for dig, medmindre ufravigelig lovgivning bestemmer andet, og det er mere fordelagtigt for dig som forbruger. Se i denne sammenhæng som minimum afsnit 6:236 i den hollandske civillovbog.

Professionel og/eller forretningsmæssig brug: hvis dit køb/din bestilling hos os ikke er beregnet til personlig og privat brug, der vedrører én husstand på én (bopæls-)adresse, men til brug af og/eller fra (flere) andre, f.eks. medlemmer af en sportsskole. Dette omfatter også brug mod betaling. Disse betingelser gælder for dig og aftalen mellem dig og os, medmindre det udtrykkeligt er angivet, at andre betingelser gælder for professionel brug, som det i det mindste er tilfældet med hensyn til garanti.

Aftale: enhver aftale, uanset metode, indgået mellem os og dig, enhver ændring eller tilføjelse hertil samt alle (juridiske) handlinger som forberedelse til og implementering af denne aftale. Det er også en aftale, hvorved der inden for rammerne af et system, der er organiseret af os til fjernsalg af varer og/eller tjenester, til og med indgåelsen af aftalen, udelukkende gøres brug af en eller flere teknikker til fjernkommunikation.

Fortrydelsesret: mulighed for dig som forbruger for at fortryde fjernsalgsaftalen inden for en fortrydelsesfrist på 14 dage. Denne ret gælder udtrykkeligt ikke for andre kontrakter eller i tilfælde af ikke-forbrugere.
Vigtigt for korrekt brug af Icetub, dens levetid og for at opretholde din garanti:

Du skal til enhver tid bruge Icetub korrekt, hvilket betyder, ud over hvad der med rimelighed kan forventes af dig, såsom at Icetub kun er beregnet til iskoldt vand, mindst følgende:

Må ikke bruges udendørs:

 1. I tilfælde af frost (i frostmånederne bør du stille Icetub'en indenfor);
 2. I dårligt vejr som f.eks. torden eller lynnedslag;
 3. Hvis du er alene;
 4. Hvis vandet er under 2 grader.

Må ikke bruges indendørs:

 1. I åbne områder, hvor børn nemt kan nå (f.eks. en stol eller en skammel);
 2. I tilfælde af åbne elinstallationer eller elskabe;
 3. Hvis du er alene;
 4. I tilfælde af et ujævnt gulv;
 5. Inden for 2,5 meter fra en stikkontakt, og læg ikke ledningen på jorden.
A. GARANTIBETINGELSER

Vi giver garanti på alle produkter, du køber hos os. Vi tilbyder en standardgaranti på et år2 ved køb af et Icetub. Denne garanti gælder kun for privat brug af vores Icetubs og omfatter ikke arbejdsløn og/eller udkaldsgebyrer. For erhvervsmæssig og professionel brug gælder en maksimal garantiperiode på seks måneder.

Vi anser det for meget vigtigt, at et køb foretaget hos os kan bruges på den rigtige måde. Hvis dit køb er defekt inden for garantiperioden, kan det i princippet antages, at det vil blive repareret eller udskiftet gratis. Valget om dette ligger hos os. Dette gælder naturligvis ikke, hvis du kan gøre noget ved det, for eksempel (ingen udtømmende liste, se også overskriften nedenfor 'garantien gælder ikke i tilfælde') har handlet hensynsløst eller bevidst, og/eller at du ikke har brugt Icetub korrekt (se ovenfor). Så kan du ikke gøre krav på nogen garanti.

Vi står altid til rådighed for spørgsmål om vores Icetubs og deres garanti. Kontakt os derfor hurtigst muligt, når noget er defekt, men i hvert fald inden for 14 dage efter, at du har opdaget defekten, og/eller når du burde og kunne have kendt til defekten ([email protected]). Vi vil tage yderligere skridt for at sikre, at du kan nyde det iskolde vand fra Icetubs igen så hurtigt som muligt.

Betingelser for reparationsservice i garantiperioden

Garantiarbejde kan udføres af en autoriseret servicetekniker, der er ansat af os. Vi refunderer ikke reparationsomkostningerne, hvis en reparation udføres af dig, en anden person eller af en (lokal) serviceudbyder, som ikke er direkte udpeget af os. Du giver derfor udtrykkeligt afkald på vores garanti, hvis du selv udfører reparationer (inden for garantiperioden), og/eller hvis du hyrer nogen til at udføre reparationer, medmindre vi godkender reparationen og tilbuddet skriftligt, før reparationsarbejdet påbegyndes. Arbejde, der udføres uden Icetubs' godkendelse, er ikke dækket.

Garantien dækker følgende specificerede hovedkomponenter i vores Icetubs:

 • Kompressorer
 • Kondensator og opvarmning
 • blæsere (kan udskiftes uden en certificeret kølesystemtekniker)
 • vigtigste PCB'er
 • Omslag
 • Temperaturfølere
 • Vakuumpumpe
 • vandpumpe UV-filter
 • Kontrolpanel

Individuel garanti på udskiftede dele

Når (defekte) dele udskiftes med nye dele, vil den nye del have en separat garanti på 1 år fra datoen for udskiftningen. Dette betyder ikke, at den oprindelige standardgaranti genindføres. Den resterende periode af den oprindelige garanti forbliver gyldig, selv efter enhver reparation eller udskiftning udført under denne standardgaranti.

I tilfælde af en defekt i en eller flere af de ovenfor specificerede komponenter i løbet af det ekstra års1 garantiperiode, vil vi

Vi leverer en ny eller repareret komponent uden beregning. Beslutningen om at reparere eller udskifte er vores. Denne udvidede garanti omfatter ikke arbejdskraft eller andre omkostninger, der kan være forbundet med fjernelse, udskiftning eller installation af de komponenter, der er dækket af denne udvidede garanti.

Garantien gælder ikke i tilfælde af:

 1. Skader forårsaget af forkert brug af Icetub (se også overskriften ovenfor: "Vigtigt for korrekt brug af Icetub:");
 2. Skader forårsaget af flytning af Icetub eller transport af den (af os selv), medmindre vi flytter Icetub;
 3. Hvis du lader Icetubs stå ude, når det er koldt eller under frysepunktet;
 4. Skader forårsaget af produkter, som f.eks. briller eller legetøj, i Icetub;
 5. Hvis der er eller har været andet end iskoldt vand i Icetub; 6. Skader forårsaget af normal slitage eller forsømmelse;
 6. Tab forårsaget af brand, oversvømmelse eller regnvand, tyveri, skadedyr eller insektangreb eller urimelig eksponering af produktet udendørs; 8. Skader forårsaget af, at produktet ikke er korrekt installeret, betjent, vedligeholdt eller brugt i overensstemmelse med Icetubs' instruktioner og specifikationer;
 1. Skader forårsaget af uautoriserede ændringer, ulykker, misbrug, brug af forkert spænding, overspænding, tordenvejr eller udførelse af egne reparationer uden at konsultere Icetubs;
 2. Skader forårsaget af forkert brug af ætsende kemikalier;
 3. Skader forårsaget af vand eller andre væsker, der trænger ind i de elektriske dele på grund af uagtsomhed;
 4. Skader forårsaget af alvorlig overophedning af produktet på grund af uagtsomhed, såsom tildækning af produktets ventilatorer, eller når varmeudvekslingsoverflader er dækket af genstande som håndklæder, tøj, eller når systemet er placeret for tæt på en væg;
 5. Redskaber som filtre, vandslanger og dæksler;
 6. Skader forårsaget af forsætlig og/eller hensynsløs handling fra din eller en tredjeparts side.

Denne garanti udelukker alle andre garantier, betingelser og forpligtelser. Uanset om de er udtrykkelige eller underforståede.
B. SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Artikel 1 Anvendelighed af disse betingelser  

 1. Disse betingelser gælder for alle juridiske forhold, hvor vi optræder som sælger eller leverandør af produkter. Alle bestemmelser i disse vilkår og betingelser gælder mellem dig og os, for så vidt hverken du eller vi udtrykkeligt og skriftligt har afveget fra disse vilkår og betingelser.
 2. Anvendeligheden af andre generelle vilkår og betingelser afvises hermed udtrykkeligt. Disse vilkår og betingelser gælder også for alle aftaler, hvor tredjeparter er eller bør være involveret. overholdelse af vilkår og betingelser.
 3. Hvis vi stiltiende tillader afvigelser fra disse vilkår og betingelser, påvirker dette ikke vores ret til stadig at kræve direkte og strenge
 4. Hvis og i det omfang nogen af bestemmelserne i disse vilkår og betingelser er helt eller delvist ugyldige eller annullerede, vil de resterende bestemmelser i disse vilkår og betingelser forblive fuldt ud i kraft, og vi vil i stedet vedtage bestemmelser til erstatning for de ugyldige og/eller annullerede bestemmelser, idet der så vidt muligt tages hensyn til formålet og hensigten med den ugyldige eller annullerede bestemmelse. Vi vil rådføre os med dig om den nøjagtige ordlyd af disse nye bestemmelser, hvis det er nødvendigt.
 5. Uklarheder vedrørende indholdet af vilkårene og betingelserne, eller situationer, der ikke er dækket af disse vilkår og betingelser, skal vurderes i ånden af disse vilkår og betingelser.

Artikel Tilbud2 og indgåelse af aftale

 1. Vores tilbud (ethvert tilbud eller tilbud) er helt uden forpligtelse, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt. Et tilbud udløber, hvis produktet, som det vedrører, ikke længere er tilgængeligt i mellemtiden. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i et tilbud binder os ikke.
 1. Beskrivelsen i et tilbud er detaljeret nok til, at du kan foretage en korrekt vurdering af det. Hvis vi bruger billeder, er de en sand repræsentation af det, vi tilbyder. Alle billeder, specifikationer og/eller data i et tilbud er dog vejledende og kan ikke være en grund til kompensation og/eller opløsning af aftalen. For eksempel kan vi ikke garantere, at de farver, der vises på billeder leveret af og/eller på vegne af os, svarer nøjagtigt til de virkelige farver på produkterne.
 2. Hvert tilbud, der er egnet til en fjernsalgsaftale, indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for dig, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til at acceptere tilbuddet. Dette gælder især prisen inklusive skatter, eventuelle forsendelsesomkostninger, den måde, hvorpå aftalen kommer i stand, og hvilke handlinger der kræves til dette, om fortrydelsesretten er gældende eller ej, metoden til betaling, levering og implementering af aftalen og de gældende generelle betingelser.
 3. En aftale kommer i stand, når vi har bekræftet ordren skriftligt til dig inden for dage8.
 4. I tilfælde af en fjernsalgsaftale med dig (som forbruger) vil aftalen blive indgået på tidspunktet for din accept af tilbuddet og opfyldelsen af de betingelser, der er fastsat heri. betingelser. Hvis du har accepteret tilbuddet elektronisk, skal vi straks bekræfte modtagelsen af accepten af tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet af os, kan du ophæve kontrakten.
 1. Hvis accepten afviger fra tilbuddet, er vi ikke bundet af den. Aftalen kommer da ikke i stand i overensstemmelse med denne afvigende accept, medmindre vi udtrykkeligt accepterer dette skriftligt.
 2. Et sammensat tilbud forpligter os ikke til at udføre en del af aftalen til en tilsvarende del af den tilbudte pris. Tidligere tilbud, priser og/eller satser gælder ikke automatisk for nye opgaver og/eller aftaler.
 3. Ordrer og/eller kontrakter, der accepteres af os, anses kun for at være af den type og det mærke. Hvis en emballage, design, model, type etc. er blevet ændret, skal vi frigøres ved levering af den ændrede emballage, design, model, type etc. til den gældende standardpris.

Artikel 3 Levering

 1. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt, sker levering ab fabrik: Hvis og så længe de produkter, der skal leveres, befinder sig på vores lager og/eller opbevaring, sker det for vores regning og risiko.
 2. Du er forpligtet til at acceptere de købte produkter på det tidspunkt, hvor de leveres til dig. Hvis du nægter at modtage leveringen eller forsømmer at give de oplysninger eller instruktioner, der er nødvendige for leveringen, vil produkterne blive opbevaret på din risiko og dit ansvar. Du vil i så fald være ansvarlig for alle yderligere omkostninger, herunder under alle omstændigheder opbevarings- og transportomkostninger.
 3. Vi har ret til at lade visse aktiviteter udføre af tredjemand, hvis og i det omfang dette er nødvendigt for korrekt udførelse af ordren. Vi har også ret til at levere fra tredjeparts lager, forudsat at det ikke udtrykkeligt er aftalt, at levering skal ske fra eget lager.
 1. En aftalt leveringstid er ikke en frist, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt. I tilfælde af forsinket levering skal du derfor give os udtrykkelig skriftlig meddelelse om misligholdelse og give os en rimelig periode til at levere, før vi er i misligholdelse. En aftalt periode begynder at løbe, når du har givet os alle de oplysninger, vi har bedt om.
 2. Desuden er en aftalt leveringstid altid betinget af uafbrudt arbejde og materialeforsyning, uafbrudt transport og rettidig levering fra vores leverandører, således at vi er i stand til at overholde leveringstiden.  
 3. Vi har lov til at levere solgte produkter i dele. Dette gælder ikke, hvis en delleverance ikke har nogen selvstændig værdi. Hvis produkterne leveres i dele, er vi berettigede til at fakturere hver del separat.
 4. Hvis aftalen udføres i faser, kan vi suspendere udførelsen af de dele, der hører til en efterfølgende fase, indtil du skriftligt har godkendt resultaterne af den foregående fase.
 5. I tilfælde af at den faktiske leveringsdato udskydes på din anmodning og/eller på grund af din skyld, du anmoder om delvis levering og/eller varerne ikke afhentes af dig, overgår risikoen for varerne ikke desto mindre til dig fra det øjeblik, hvor disse varer identificeres i vores optegnelser og/eller lager som tilhørende dig. Vi er berettiget til at fakturere varerne fra dette tidspunkt. Eventuelle omkostninger til yderligere transport, opbevaring, forsikring og/eller andre yderligere omkostninger skal bæres af dig.
 6. I tilfælde af en fjernsalgskontrakt giver vi følgende oplysninger sammen med produktet, skriftligt eller på en sådan måde, at du kan gemme dem på en tilgængelig måde på en langsigtet databærer: vores besøgsadresse for klager, betingelserne for brug af produktet og betingelserne for brug. af fortrydelsesretten, oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice.

Artikel 4 Prøver, modeller og data

 1. Hvis vi viser eller leverer en model, en prøve og/eller et eksempel, er dette altid kun vejledende: Kvaliteten af de produkter, der skal leveres, kan afvige fra prøven, modellen eller eksemplet.
 2. Oplysninger, uanset form, og kataloger, der leveres af os, kan ændres uden forudgående varsel og er derfor ikke bindende. 3. Vi har til enhver tid ret til at bestemme, at produkter, som efter vores mening kvalificerer sig til dette, kun vil blive leveret i bestemte minimumsmængder.
 3. Modeller, prøver, eksempler og lignende leveret af os forbliver vores ejendom, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt. 5. Modeller, prøver, eksempler og lignende, som du har stillet til rådighed for os, forbliver din ejendom og er bindende for dig, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt.

Artikel 5 Betaling

 1. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, skal betaling ske inden for 30 dage fra fakturadatoen, udtrykkeligt uden rabat eller modregning, ved at overføre det skyldige beløb til NL73 RABO 0346 9022 66 i Welvaere B.V.'s navn. Efter udløbet af betalingsfristen på 30 dage efter fakturadatoen eller enhver anden frist, der udtrykkeligt er aftalt skriftligt, er du i misligholdelse; Du er ansvarlig for renter på det forfaldne og skyldige beløb svarende til den lovbestemte rentesats fra tidspunktet for misligholdelse.
 1. I tilfælde af din likvidation, konkurs eller betalingsstandsning, eller hvis der indgås en gældssaneringsaftale i forhold til dig, vil dine forpligtelser straks forfalde til betaling.
 2. Betalinger fra dig tjener altid i første omgang til at betale alle forfaldne renter og omkostninger, og i anden omgang til at betale forfaldne fakturaer, der har været udestående længst, selv om du angiver, at betalingen vedrører en senere faktura.
 3. Vi kan inden for lovens rammer informere os selv om, hvorvidt du kan opfylde dine betalingsforpligtelser, samt om alle de fakta og faktorer, der er vigtige for en forsvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis vi på grundlag af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, har vi ret til at afvise en ordre eller ansøgning eller at knytte særlige betingelser til dens gennemførelse.
 4. Før vi påbegynder eller fortsætter med leveringen, er du på vores udtrykkelige anmodning forpligtet til at betale et af os angivet beløb i form af depositum og/eller forudbetaling eller til at stille tilstrækkelig sikkerhed for opfyldelsen af din betalingsforpligtelse. Hvis du nægter at stille den krævede sikkerhed eller foretage forudbetaling, betragtes det som en tilregnelig mangel fra din side.
 5. Alle klager over en faktura skal fremsættes udtrykkeligt skriftligt til os inden for 30 dage efter den dato, hvor fakturaen blev sendt. Efter udløbet af ovennævnte frist anses du for at være indforstået med den udførte opgave og/eller fakturaen. Hvis du har foretaget betaling, kan vi gå ud fra, at du er indforstået med fakturaens indhold.
 6. Fra det tidspunkt, hvor du er i misligholdelse, til dagen for fuld betaling, skal du betale den lovpligtige rente af hele det skyldige beløb samt de udenretslige omkostninger, som vi har pådraget os eller skylder. De udenretslige omkostninger beregnes i overensstemmelse med den inkassosats, der anbefales af den hollandske advokatforening i inkassosager. Hvis vi pådrager os højere omkostninger, som med rimelighed var nødvendige, vil disse også være på din bekostning, såvel som eventuelle retslige og eksekutionsomkostninger.
Artikel 6 Ændringer i de produkter, der skal leveres, og/eller omstændighederne

 1. Vi er berettiget til at levere produkter, der afviger fra det aftalte, hvis der er tale om ændringer af det produkt, der skal leveres, dets emballage eller medfølgende dokumentation, som er nødvendige for at overholde gældende lovbestemmelser, eller hvis der er tale om mindre ændringer, der forbedrer produktet.
 2. Hvis de forhold, som du og vi gik ud fra, da aftalen blev indgået, skulle ændre sig i en sådan grad, at overholdelse af aftalen eller dele af den ikke med rimelighed kan kræves af en af parterne, vil der finde konsultation sted om midlertidige ændringer af aftalen.
 3. Hvis de ændrede omstændigheder er opstået som følge af din fejl, vil du blive faktureret for eventuelt ekstra arbejde som følge af dette. 4. Uden at være i misligholdelse kan vi afvise en anmodning om ændring af aftalen og/eller opgaven, hvis dette kan have kvalitative og/eller kvantitative konsekvenser for det arbejde, der skal udføres, og/eller de produkter, der skal leveres, f.eks. inden for disse rammer. 5. Du er som køber forpligtet til straks skriftligt at meddele os eventuelle adresseændringer. Produkter, der leveres til købers sidst kendte adresse, anses for at være modtaget.

Artikel 7 Annullering, returforsendelse og fortrydelsesret

 1. Hvis du annullerer en kontrakt indgået med os helt eller delvist (før levering), er du forpligtet til at betale alle omkostninger, der er afholdt i forbindelse med at godtgøre os for rimelige omkostninger, der er afholdt for at udføre aftalen, uden at det berører vores ret til erstatning fra dig for direkte og/eller indirekte skader som følge af annulleringen.
 2. Ordrer og/eller aftaler vedrørende personaliserede produkter og/eller kundetilpassede produkter kan ikke annulleres, efter at vi har påbegyndt eller fået udført ordren og/eller aftalen. Du er forpligtet til at aftage og overholde alle forpligtelser, der følger af aftalen mellem parterne i dette tilfælde, medmindre vi udtrykkeligt angiver andet skriftligt.
 3. Hvis du annullerer en kontrakt, der er indgået med os, og annulleringen finder sted inden for 2 (to) uger før den aftalte leveringsdato, skylder du det fulde fakturabeløb i stedet for bestemmelserne i det foregående afsnit.  
 4. Returforsendelser vil kun blive accepteret med vores udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke, i hvilket tilfælde følgende ikke må være i tvivl:
 • Produkter, der er beskadiget og/eller brugt af dig;
 • Produkter, der ikke kan returneres af hygiejnemæssige årsager, som f.eks. komfurer og badekar, medmindre vi bestemmer andet;
 • Produkter, der er pakket anderledes end i deres ubeskadigede og umærkede originalemballage;
 • Produkter returneres ikke med det samme, men under alle omstændigheder inden for 30 dage efter levering;
 • Produkter, der leveres under særlige betingelser og/eller priser, som f.eks. udsalg og/eller tilbudsbetingelser;
 • Personlige produkter og/eller skræddersyet arbejde i henhold til dine specifikationer;
 • Produkter, hvis beskaffenhed forhindrer dem i at blive returneret.

Når du anmoder om returnering, angiver du udtrykkeligt, at intet af ovenstående er tilfældet i den relevante situation. De returnerede produkters tilstand ved ankomsten til den af os angivne adresse er afgørende for vores accept af returforsendelsen. Vi afgør også, om returforsendelsen vil føre til en kreditering eller en ombytning af produkterne til lignende produkter.

 1. Eventuelle forsendelsesomkostninger for returforsendelsen og risikoen for returforsendelsen skal bæres af dig, også i tilfælde af bestemmelserne i stk. 1 i denne artikel.
 2. I modsætning til bestemmelserne i disse vilkår og betingelser har du som forbruger en periode på 14 dage efter indgåelse af en fjernsalgsaftale, efter modtagelse af produkterne, til at trække dig ud af kontrakten uden at angive nogen grund. I tilfælde af levering af tjenester starter perioden den dag, hvor aftalen indgås.  

Afsnit 4.a., b., c., e., f. og g. i denne artikel er også udtrykkeligt gældende her. Hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du informere os om dette 7. Hvis du som forbruger, der gør brug af fortrydelsesretten, har betalt en inden for 14 dage efter modtagelsen af varen. Meddelelsen skal gives ved at udfylde standardformularen, og vi refunderer beløbet hurtigst muligt, men senest samtidig. Når du har gjort opmærksom på, at du ønsker at gøre, så inden for dage14 efter tilbagetrækningen. Dette er underlagt brugen af fortrydelsesretten, varen skal returneres inden for 14 (fjorten) betingelse, at vi allerede har modtaget varerne tilbage og/eller dage. Bevisbyrden for afsendelse påhviler dig. Vi tilbyder en modelformular, som afgørende bevis for returnering af varerne kan leveres. for tilbagetrækning fra aftaler indgået via vores webshop på vores hjemmeside.

Artikel 8 Opsigelse af aftalen

 • 1. Alle vores krav mod dig forfalder straks til betaling, hvis: der efter aftalens indgåelse kommer omstændigheder til vores kendskab, som giver os grund til at befrygte, at du ikke vil opfylde dine forpligtelser;
 • Vi har bedt dig om at stille sikkerhed for opfyldelsen af dine forpligtelser, og denne sikkerhed er ikke stillet eller er utilstrækkelig inden for den angivne periode;  
 • Som følge af forsinkelsen fra den anden parts side kan det ikke længere kræves, at den pågældende part opfylder aftalen på de oprindeligt aftalte betingelser;
 • Du ikke overholder betalingsbetingelserne og/eller på anden måde ikke opfylder dine forpligtelser.

I de nævnte tilfælde er vi bemyndiget til at suspendere yderligere udførelse af  

 1. Hvis der opstår omstændigheder vedrørende personer og/eller materiale, som vi bruger eller har tendens til at bruge i udførelsen af aftalen, som er af en sådan art, at udførelsen af aftalen bliver umulig eller så anstødelig og/eller uforholdsmæssig dyr, at opfyldelsen af forpligtelsen i henhold til aftalen ikke længere med rimelighed kan kræves, er vi berettiget til at ophæve aftalen.  
 1. I tilfælde af likvidation, (en anmodning om) betalingsstandsning eller konkurs, udlæg - hvis og i det omfang udlægget ikke er blevet ophævet inden for måneder3 - for din regning, er vi fri til at opsige aftalen straks og med øjeblikkelig virkning uden nogen forpligtelse fra vores side til at betale nogen form for erstatning eller kompensation. Juridisk indgriben Der kræves ingen meddelelse om misligholdelse for dette. I dette tilfælde vil vores krav mod dig forfalde til betaling med det samme.
Artikel 9 Ejendomsforbehold

 1. De af os leverede produkter forbliver vores ejendom, indtil du har opfyldt alle følgende forpligtelser, der følger af alle aftaler indgået med os.  
 2. Hvis du ikke overholder dine forpligtelser, eller hvis der er en velbegrundet frygt for, at du ikke vil gøre det, er vi berettiget til at fjerne eller få fjernet de leverede produkter med ejendomsforbehold fra dig eller fra tredjeparter, der er i besiddelse af produktet. Du er forpligtet til at yde alt samarbejde i denne forbindelse under straf af en bøde på 10% af det beløb, du skylder, pr. dag.
 3. Hvis tredjemand ønsker at etablere eller hævde nogen ret over de produkter, der er leveret under ejendomsforbehold, er du forpligtet til at informere os så hurtigt, som det med rimelighed kan forventes.
 4. Du forpligter dig til at gøre det på vores første anmodning:
 • forsikre de produkter, der leveres under ejendomsforbehold, og holde dem forsikret mod brand, eksplosion og vandskade samt mod tyveri og stille forsikringspolicen til rådighed for inspektion;
 • at pantsætte alle krav fra dig til forsikringsselskaber vedrørende de leverede produkter under ejendomsforbehold til os på den måde, der er foreskrevet i artikel 3:239 i den hollandske civillovbog;
 • på den måde, der er foreskrevet i artikel 3:239 i den hollandske civillovbog, at pantsætte de krav, som du erhverver mod dine kunder, når du videresælger produkter leveret af os med ejendomsforbehold, til os;
 • at mærke de produkter, der leveres under ejendomsforbehold, som vores ejendom;
 • ellers samarbejde med alle rimelige foranstaltninger, som vi agter at træffe for at beskytte dets ejendomsrettigheder til produkterne, og som ikke i urimelig grad forstyrrer din normale forretningsgang.

Artikel 10 Mangler og reklamationsret

 1. Du skal undersøge (eller lade undersøge) de købte produkter ved levering - eller hurtigst muligt derefter. I den forbindelse skal du kontrollere, om det leverede svarer til det aftalte, nemlig:
 • om de korrekte produkter er blevet leveret;
 • Om de leverede produkter svarer til aftalen med hensyn til mængde (f.eks. antal og mængde);  
 • om de leverede produkter opfylder de aftalte kvalitetskrav eller - hvis disse mangler - de krav, der kan stilles til normal brug og/eller kommercielle formål; om varerne er beskadigede.
 1. Hvis der konstateres synlige fejl eller mangler, skal du inden for 14 dage efter konstateringen give os udtrykkelig skriftlig meddelelse herom, gerne pr. e-mail. Vi har ret til at anmode om verifikation af synlige fejl og aftaler på leveringstidspunktet.
 2. Ikke-synlige mangler skal rapporteres skriftligt til os inden for 14 arbejdsdage efter deres opdagelse eller det tidspunkt, hvor manglen eller manglerne med rimelighed kunne have været opdaget, men under alle omstændigheder inden for måneder3 efter levering af varerne.  
 3. Hvis en mangel rapporteres senere end inden for de perioder, der er fastsat i denne artikel, har du ikke længere ret til reparation, ombytning eller erstatning, medmindre en længere periode følger af varens art eller sagens øvrige omstændigheder.
 4. Ændringer i den tekniske indsigt i branchen og/eller i offentlige bestemmelser sker på eget ansvar. Mindre og/eller teknisk uundgåelige afvigelser i kvalitet, mål, farve, størrelse etc. er ikke reklamationsberettiget. Det samme gælder farveforskelle på grund af lysindfald, vejrforhold og/eller som en rimelig sideeffekt af håndværket.
 1. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet af os skriftligt, er alt specialarbejde håndarbejde, og alle logoer og/eller anvendte billeder og/eller skilte er håndarbejde.
 2. Ved behandling af produkter på din anmodning, under alle omstændigheder tryk og/eller kunsthåndværk, skal der tages hensyn til en rimelig risiko for fejl. Du accepterer udtrykkeligt den førnævnte risiko ved at placere ordren hos os.
 3. Hvis vi anerkender reklamationer, er vi berettiget til, med undtagelse af enhver ret til erstatning fra din side, enten at tage produkterne tilbage og give afkald på (yderligere) levering mod tilbagebetaling af købsprisen, eller at kræve, at du beholder produkterne mod en passende reduktion af købsprisen, eller at få dem omleveret så hurtigt som muligt og/eller at tilbyde gratis reparation. I tilfælde af at omlevering skal finde sted uden for Holland, vil de ekstra omkostninger ved omlevering blive båret af dig.
 4. Selv om du reklamerer rettidigt, forbliver din forpligtelse til at betale og aftage de produkter, der skal leveres, som aftalt. Produkter kan kun returneres til os efter forudgående udtrykkeligt skriftligt samtykke. Stk. 4 og 5 i denne artikel gælder også for returnering.
 5. Hvis du ikke kan påvise, at reparationen haster, har vi ret til at planlægge et servicetidspunkt i henhold til dagsordenen for den reparatør, vi har hyret.

Artikel 11 Priser og prisstigninger

 1. Priserne er angivet ekskl. 21% moms.
 2. Vi har ret til at forhøje prisen i en periode på måneder3 efter aftalens indgåelse. Du har ret til at ændre aftalen i dette tilfælde inden for 14 dage efter, at vi har meddelt dig om forhøjelsen. Ovennævnte skal ske udtrykkeligt skriftligt. Efter 3 måneder fra aftalens indgåelse har vi ret til en rimelig forhøjelse af den aftalte pris, hvis der er grund til det.  

Artikel 12 Ansvar og skadesløsholdelse

 1. Vi er kun ansvarlige i det omfang, det fremgår af denne artikel. Vores medfølgende ansvarsbegrænsninger gælder ikke, hvis skaden skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra vores side.
 2. Vi er aldrig ansvarlige over for dig for omkostninger, skader og renter, som vi eller tredjeparter måtte pådrage sig som et direkte eller indirekte resultat af handlinger eller undladelser fra personer, der er ansat af os eller af tredjeparter, der er ansat af os, eller af produkter, uanset om de er under vores kontrol eller ej, eller af produkter, der er leveret af os.
 3. Du er forpligtet til at holde os skadesløse for alle skader, omkostninger og renter, som vi måtte blive holdt ansvarlige for af tredjemand i forbindelse med bestemmelserne i det foregående afsnit. Du holder os også udtrykkeligt skadesløse for alle krav fra tredjeparter vedrørende industrielle og intellektuelle ejendomsrettigheder på data, du har leveret til os, og som bruges i udførelsen af aftalen.
 4. Vi er aldrig ansvarlige for følgeskader, hvilket under alle omstændigheder skal forstås som driftstab, tab som følge af forretningsafbrydelse og/eller tabt fortjeneste på din side, i forbindelse med (utidige) leverancer fra os.
 5. Vi er aldrig ansvarlige, hvis et produkt i din besiddelse er blevet beskadiget, ikke længere fungerer eller er defekt på grund af handlinger fra dig eller en anden (som du efterlod med produktet). Se også garantibetingelserne i disse vilkår og betingelser.
 6. Vores ansvar er til enhver tid begrænset til det beløb, der udbetales i henhold til vores erhvervsansvarsforsikring i det pågældende tilfælde. Hvis vores forsikringsselskab ikke udbetaler, er vores ansvar begrænset til det maksimale beløb, der er faktureret for det produkt, som skaden er forårsaget af, i det mindste for den del af ordren, som ansvaret vedrører.
 1. Vi er ikke ansvarlige i tilfælde af force majeure.
 2. Vi er aldrig ansvarlige for skader og/eller følger af brug, placering og/eller besiddelse af et af vores produkter på festival- og festpladser eller ved udlejning i forbindelse med festival, fest og lignende. Det betyder, at vi ikke kun holdes skadesløse for alle skader på tredjemand, men at denne skadesløsholdelse også gælder i forhold til grund og andre produkter.
 3. Hvis du forsyner os med informationsbærere, elektroniske filer eller software etc., garanterer du, at disse materialer er fri for virus og defekter. Enhver skade forårsaget af brugen af disse materialer vil blive kompenseret af dig.

Artikel 13 Force majeure

 1. Ud over bestemmelserne i loven og retspraksis i denne henseende forstås force majeure som omstændigheder, forudsete eller uforudsete, som forhindrer opfyldelsen af forpligtelsen, og som ikke kan tilskrives os. Disse omstændigheder omfatter (hvis og i det omfang de gør opfyldelsen umulig eller urimeligt vanskelig) strejker i andre virksomheder end vores egen, uofficielle strejker eller politiske strejker i vores virksomhed; en generel mangel på nødvendige råmaterialer og andre produkter eller tjenester, der kræves for at opnå den aftalte ydelse; uforudsigelig stagnation hos leverandører eller andre tredjeparter, som vi er afhængige af; generelle transportproblemer; foranstaltninger truffet af enhver offentlig myndighed; sygdom; brand; jordskælv; tyveri; virksomheds- eller energisvigt; force majeure hos en tredjepart, der er engageret og tekniske fejl.
 2. Vi har også ret til at påberåbe os force majeure, hvis den omstændighed, der forhindrer (yderligere) opfyldelse, opstår, efter at vi skulle have opfyldt forpligtelsen.
 3. I force majeure-perioden er vi berettiget til at suspendere levering og andre forpligtelser, indtil den omstændighed, der forårsager force majeure, ikke længere indtræffer, eller til at ophæve aftalen, uden at vi i så fald er forpligtet til at betale erstatning.  
 1. Hvis vi allerede har opfyldt eller kan opfylde en del af vores forpligtelser, når force majeure indtræffer, er vi berettiget til at fakturere den del, der allerede er leveret, eller den del, der kan leveres separat, og du er forpligtet til at betale denne faktura, som om det var en separat aftale. Dette gælder dog ikke, hvis den allerede leverede eller leverbare del ikke har nogen selvstændig værdi.
 2. Force majeure, som nævnt ovenfor, fra vores leverandørers side skal anses for at være force majeure fra vores side.

Artikel 14 Intellektuel og industriel ejendomsret

 1. Alle rettigheder til intellektuel og industriel ejendomsret, herunder, men ikke begrænset til, ophavsret, patent, varemærke og rettigheder relateret til handelsnavne, med hensyn til de produkter og/eller designs, der leveres, sælges og/eller leveres af os, tilhører os eller vores licensgivere. Vi skal til enhver tid være den part, der er berettiget til alle rettigheder til industriel og/eller intellektuel ejendomsret, også hvis disse rettigheder er opstået inden for rammerne af aftalen. I det omfang det ikke udtrykkeligt og utvetydigt er tilladt af os eller ved lov, må intet fra de produkter og designs, der leveres, sælges og/eller leveres af os, offentliggøres eller reproduceres på nogen måde.  
 2. Du har ikke tilladelse til at fjerne og/eller ændre nogen copyright-meddelelser, varemærker, handelsnavne og/eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder fra vores materiale.
 3. Reproduktion af produkter og design, der er leveret, solgt og/eller leveret af os, er forbudt, ligesom det er forbudt at stille det solgte produkt til rådighed for tredjeparter, om hvem der er en rimelig mistanke om, at de vil efterligne det pågældende produkt og/eller design eller få det efterlignet.
 4. Hvis du overtræder forbuddene i de ovennævnte afsnit i denne artikel, vil du være ansvarlig for en ikke-forhandlingsbar bøde på 5% af købsprisen med et minimum på € pr. 500,00 sag eller pr. produkt. Du forpligter dig også til at indføre forbuddet i denne klausul, sammen med straffeklausulen, på dine juridiske efterfølgere i form af en kædereaktion, så disse juridiske efterfølgere og deres retssuccessorer også er bundet til os i denne henseende.
 5. I tilfælde af manglende overholdelse af den forpligtelse, der er fastsat i det foregående afsnit, er du eller din juridiske efterfølger forpligtet til at betale os en straks betalbar bøde, der ikke er underlagt moderation, svarende til fakturabeløbet i hvert tilfælde.

Artikel 15 Afsluttende bestemmelser

 1. Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i disse vilkår og betingelser. Disse ændringer træder i kraft på det annoncerede tidspunkt for ikrafttrædelse. Hvis der ikke er meddelt noget ikrafttrædelsestidspunkt, træder ændringerne i kraft, så snart du har fået meddelelse om ændringen. Du (som forbruger) har ret til at opsige aftalen i tilfælde af væsentlige ændringer i henhold til artikel 6:237 sub c i den hollandske civillovbog.  
 2. Den nederlandske tekst i disse vilkår og betingelser er bindende og er altid afgørende for fortolkningen heraf. 3. Alle juridiske krav mod os, herunder krav om erstatning, forældes og/eller bortfalder efter en periode på et år efter, at det relevante krav og/eller krav opstod.
 3. Kun hollandsk lov finder anvendelse.
 4. Anvendelsen af Wienerkonventionen om køb er udelukket. 6. Den senest arkiverede version eller den version, der var gyldig på det tidspunkt, hvor det juridiske forhold til os blev etableret, gælder altid.

Din indkøbskurv

Produktnavn
Mulighed 1
$0
Tak skal du have! Din indsendelse er blevet modtaget!
Ups! Noget gik galt, da du indsendte formularen.
Subtotal
$0
Til kassen