Uitstekend 4.7/5
    

Algemene voorwaarden

EERST EEN PAAR BELANGRIJKE DEFINITIES:

'Wij' en 'ons': Icetubs als onderdeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Welvaere B.V., statutair gevestigd aan de Amersfoortseweg 96 te (3862 NE) Nijkerk, ingeschreven in het handelsregister onder nr: 61379905 . BTW-nr.: NL854318501B01, verkoper.

Icetub: een prachtig ijsbad dat uitsluitend bestemd is voor ijskoud water, jouw aankoop, het product en/of het onderwerp van de opdracht tot het verrichten van diensten of het leveren van goederen door ons voor jou, die tussen jou en ons tot stand komt op basis van een overeenkomst. Toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid en2 7:409 van het Burgerlijk Wetboek (BW), ongeacht de wijze waarop deze is gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

U: iedere partij (natuurlijk persoon of rechtspersoon) die met ons een overeenkomst sluit of aan wie wij een aanbod hebben gedaan waarop deze algemene voorwaarden, zowel de inleiding als de delen A en B, (hierna: "deze voorwaarden") van toepassing zijn. Als u een consument bent, zijn deze voorwaarden op u van toepassing, tenzij dwingend recht anders bepaalt en dat voor u als consument gunstiger is. Zie in dit verband in ieder geval artikel 6:236 BW.

Professioneel en/of zakelijk gebruik: als je aankoop/bestelling bij ons niet bedoeld is voor persoonlijk en privégebruik dat betrekking heeft op één huishouden op één (woon)adres, maar voor gebruik door en/of van (meerdere) anderen, zoals leden van een sportschool. Hieronder valt ook gebruik tegen betaling. Deze voorwaarden zijn van toepassing op jou en de overeenkomst tussen jou en ons, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat voor zakelijk gebruik andere voorwaarden gelden, zoals in ieder geval het geval is bij garantie.

Overeenkomst: iedere overeenkomst, op welke wijze dan ook tot stand gekomen tussen ons en u, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst. Tevens is dit een overeenkomst waarbij in het kader van een door ons georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van goederen en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor u als consument om de overeenkomst op afstand binnen een bedenktijd van 14 dagen te herroepen. Dit recht is uitdrukkelijk niet van toepassing op andere overeenkomsten of in het geval van niet-consumenten.
Belangrijk voor het juiste gebruik van de Icetub, de levensduur en voor het behoud van uw garantie:

U dient de Icetub te allen tijde correct te gebruiken, wat, naast wat redelijkerwijs van u verwacht kan en mag worden, zoals dat de Icetub alleen bedoeld is voor ijskoud water, ten minste het volgende inhoudt:

Niet buitenshuis gebruiken:

 1. Bij vorst (tijdens de vorstmaanden moet je de Icetub binnen zetten);
 2. Bij slecht weer, zoals onweer of bliksem;
 3. Als je alleen bent;
 4. Als het water minder dan 2 graden is.

Niet binnenshuis gebruiken:

 1. Op open plekken waar kinderen gemakkelijk bij kunnen (bijvoorbeeld een stoel of een kruk);
 2. In geval van open elektra of elektriciteitskasten;
 3. Als je alleen bent;
 4. In het geval van een ongelijke vloer;
 5. Binnen 2,5 meter van een stopcontact en leg het snoer niet op de grond.
A. GARANTIEVOORWAARDEN

We geven garantie op alle producten die je bij ons koopt. We bieden een standaardgarantie van één jaar2 op de aankoop van een Icetub. Deze garantie geldt alleen voor privégebruik van onze Icetubs en is exclusief arbeidsloon en/of voorrijkosten. Voor zakelijk en professioneel gebruik geldt een maximale garantieperiode van zes maanden.

We vinden het erg belangrijk dat een aankoop bij ons op de juiste manier gebruikt kan worden. Als je aankoop binnen de garantietermijn defect is, kun je er in principe vanuit gaan dat deze kosteloos wordt gerepareerd of vervangen. De keuze hiervoor ligt bij ons. Uiteraard geldt dit niet als je er zelf iets aan kunt doen, bijvoorbeeld (geen limitatieve opsomming, zie ook het kopje onder 'de garantie geldt niet in geval') roekeloos of opzettelijk hebt gehandeld en/of dat je de Icetub niet op de juiste manier hebt gebruikt (zie hierboven). Dan kun je geen aanspraak maken op garantie.

We zijn altijd beschikbaar voor vragen over onze Icetubs en hun garantie. Neem daarom zo snel mogelijk contact met ons op als er iets defect is, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat je het defect hebt ontdekt en/of wanneer je van het defect op de hoogte had moeten en kunnen zijn ([email protected]). We zullen dan verdere actie ondernemen om ervoor te zorgen dat je zo snel mogelijk weer kunt genieten van het ijskoude water van de Icetubs .

Voorwaarden voor reparatieservice tijdens de garantieperiode

Garantiewerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door een door ons ingeschakelde erkende servicemonteur. Wij vergoeden de reparatiekosten niet als een reparatie wordt uitgevoerd door jou, iemand anders of door een (lokale) dienstverlener, die niet rechtstreeks door ons is aangesteld. Je doet dus expliciet afstand van onze garantie als je zelf reparaties uitvoert (binnen de garantieperiode) en/of als je iemand inhuurt om reparaties uit te voeren, tenzij wij de reparatie en de offerte schriftelijk goedkeuren voordat de reparatiewerkzaamheden beginnen. Werkzaamheden die worden uitgevoerd zonder Icetubs' goedkeuring worden niet gedekt.

De garantie dekt de volgende gespecificeerde hoofdonderdelen in onze Icetubs:

 • Compressoren
 • Condensor en verwarming
 • ventilatoren (kunnen worden vervangen zonder een gecertificeerde koeltechnicus)
 • hoofdprintplaten
 • Omslag
 • Temperatuursensoren
 • Vacuümpomp
 • waterpomp UV-filter
 • Bedieningspaneel

Individuele garantie op vervangen onderdelen

Wanneer (defecte) onderdelen worden vervangen door nieuwe onderdelen, heeft het nieuwe onderdeel een aparte garantie van 1 jaar vanaf de datum van vervanging. Dit betekent niet dat de oorspronkelijke standaardgarantie weer van kracht wordt. De resterende periode van de oorspronkelijke garantie blijft geldig, zelfs na reparatie of vervanging onder deze standaardgarantie.

In het geval van een defect in een of meer van de hierboven gespecificeerde onderdelen tijdens de extra jaar1 garantieperiode, zullen we

Wij zorgen gratis voor een nieuw of gerepareerd onderdeel. De beslissing om te repareren of te vervangen ligt bij ons. Deze uitgebreide garantie omvat geen arbeidsloon of andere kosten die verband kunnen houden met het verwijderen of vervangen of installeren van de onderdelen die onder deze uitgebreide garantie vallen.

De garantie is niet van toepassing in geval van:

 1. Schade veroorzaakt door onjuist gebruik van de Icetub (zie ook het kopje hierboven: 'Belangrijk voor het juiste gebruik van de Icetub:';
 2. Schade veroorzaakt door het verplaatsen of transporteren (door onszelf) van de Icetub, tenzij wij de Icetub verplaatsen;
 3. Als je de Icetubs buiten laat staan bij of onder het vriespunt;
 4. Schade veroorzaakt door producten, zoals brillen of speelgoed, in de Icetub te brengen;
 5. Als er iets anders dan ijskoud water in de Icetub zit of heeft gezeten; 6. Schade veroorzaakt door normale slijtage of verwaarlozing;
 6. 7. Verlies veroorzaakt door brand, overstroming of regenwater, diefstal, ongedierte of insectenplagen of onredelijke blootstelling van het product buitenshuis; 8. Schade veroorzaakt doordat het product niet op de juiste wijze is geïnstalleerd, bediend, onderhouden of gebruikt in overeenstemming met de instructies en specificaties van Icetubs;
 1. Schade veroorzaakt door ongeoorloofde wijzigingen, ongelukken, verkeerd gebruik, gebruik van een onjuist voltage, stroompieken, onweer of het zelf uitvoeren van reparaties zonder te overleggen met Icetubs;
 2. Schade door onjuist gebruik van bijtende chemicaliën;
 3. Schade veroorzaakt door water of andere vloeistoffen die de elektrische onderdelen binnendringen door onachtzaamheid;
 4. Schade door ernstige oververhitting van het product als gevolg van nalatigheid, zoals het afdekken van de ventilatoren van het product of wanneer warmtewisseloppervlakken worden bedekt met voorwerpen zoals handdoeken, kleding of wanneer het systeem te dicht bij een muur wordt geplaatst;
 5. Gebruiksvoorwerpen zoals filters, waterslangen en deksels;
 6. Schade veroorzaakt door opzettelijke en/of roekeloze actie van jou of een derde partij.

Deze garantie sluit alle andere garanties, voorwaarden en verbintenissen uit. Zowel expliciet als impliciet.
B. VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden  

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij wij optreden als verkoper of leverancier van producten. Alle bepalingen van deze voorwaarden gelden tussen u en ons, voor zover noch u noch wij uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden hebben afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. naleving van de voorwaarden.
 3. Als wij stilzwijgend toestaan dat van deze voorwaarden wordt afgeweken, laat dit onverlet ons recht om alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen.
 4. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen wij bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. Over de precieze formulering van deze nieuwe bepalingen zullen wij desgewenst met u overleggen.
 5. Dubbelzinnigheden ten aanzien van de inhoud van de algemene voorwaarden of situaties waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel Offerte2 en sluiten overeenkomst

 1. Ons aanbod (elke offerte of aanbieding) is geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbod vervalt indien het product waarop het betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in een aanbod binden ons niet.
 1. De beschrijving in een aanbieding is gedetailleerd genoeg om een goede beoordeling te kunnen maken. Als we foto's gebruiken, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van wat we aanbieden. Alle afbeeldingen, specificaties en/of gegevens in een aanbod zijn echter indicatief en kunnen geen reden zijn voor schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Wij kunnen bijvoorbeeld niet garanderen dat de kleuren weergegeven in door en/of namens ons verstrekte afbeeldingen exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.
 2. Elk aanbod dat geschikt is voor een overeenkomst op afstand bevat zodanige informatie, dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs inclusief belastingen, eventuele verzendkosten, de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn, het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst en de toepasselijke algemene voorwaarden.
 3. Een overeenkomst komt tot stand nadat we de bestelling binnen enkele dagen8 schriftelijk aan je hebben bevestigd.
 4. In geval van een overeenkomst op afstand met u (als consument) komt de overeenkomst tot stand op het moment van aanvaarding door u van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. voorwaarden. Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigen wij onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ons is bevestigd, kunt u de overeenkomst ontbinden.
 1. Als de aanvaarding afwijkt van het aanbod, zijn wij daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij wij dit uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarden.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Eerdere offertes, aanbiedingen, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten en/of overeenkomsten.
 3. Door ons aanvaarde orders en/of overeenkomsten worden uitsluitend geacht van het type en merk te zijn. Indien een verpakking, uitvoering, model, type etc. is gewijzigd, zijn wij gekweten door levering van de gewijzigde verpakking, uitvoering, model, type etc. tegen de geldende standaardprijs.

Artikel 3 Levering

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering af fabriek: indien en zolang de te leveren producten zich in ons magazijn en/of opslag bevinden, zijn deze voor onze rekening en risico.
 2. U bent verplicht de gekochte producten in ontvangst te nemen op het moment dat ze bij u worden afgeleverd. Als u de ontvangst weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen op uw risico en verantwoordelijkheid. U bent in dat geval aansprakelijk voor alle bijkomende kosten, waaronder in ieder geval opslag- en transportkosten.
 3. Wij hebben het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist. Tevens hebben wij het recht te leveren uit voorraad van derden, voor zover niet uitdrukkelijk is overeengekomen dat uit eigen voorraad zal worden geleverd.
 1. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient u ons derhalve uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke te stellen en ons een redelijke termijn te gunnen om alsnog te leveren, alvorens wij in verzuim zijn. Een overeengekomen termijn begint te lopen op het moment dat u alle door ons gevraagde informatie aan ons heeft verstrekt.
 2. Bovendien is een overeengekomen levertijd altijd onder voorbehoud van ononderbroken levering van werk en materiaal, ononderbroken transport en tijdige levering door onze leveranciers, zodat wij in staat zijn om de levertijd te halen.  
 3. We mogen verkochte producten in delen leveren. Dit geldt niet als een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Als de producten in delen worden geleverd, zijn wij bevoegd om elk deel afzonderlijk te factureren.
 4. Als de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kunnen wij de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat u de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk hebt goedgekeurd.
 5. Indien de feitelijke leveringsdatum op uw verzoek en/of door uw schuld wordt uitgesteld, u verzoekt om gedeeltelijke levering en/of de goederen niet door u worden afgehaald, gaat het risico van de goederen niettemin op u over vanaf het moment dat deze goederen in onze administratie en/of magazijn als aan u toebehorend zijn geïdentificeerd. Wij zijn gerechtigd de goederen vanaf dat moment te factureren. Eventuele kosten voor extra transport, opslag, verzekering en/of andere bijkomende kosten zijn voor uw rekening.
 6. In het geval van een overeenkomst op afstand zullen wij de volgende informatie bij het product verstrekken, schriftelijk of op zodanige wijze dat u deze op een toegankelijke manier kunt opslaan op een duurzame gegevensdrager: ons bezoekadres voor klachten, de voorwaarden voor het gebruik van het product en de gebruiksvoorwaarden. van het herroepingsrecht, informatie over garanties en bestaande service na verkoop.

Artikel 4 Monsters, modellen en gegevens

 1. Indien wij een model, monster en/of voorbeeld tonen of verstrekken, geschiedt dit steeds slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren producten kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.
 2. Door ons verstrekte informatie, in welke vorm dan ook, en catalogi kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en zijn daarom niet bindend. 3. Wij hebben te allen tijde het recht te bepalen dat producten, die daarvoor naar ons oordeel in aanmerking komen, slechts in bepaalde minimumhoeveelheden worden geleverd.
 3. Door ons verstrekte modellen, monsters, voorbeelden en dergelijke blijven ons eigendom, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 5. Modellen, monsters, voorbeelden en dergelijke, die door u aan ons zijn verstrekt, blijven uw eigendom en zijn bindend voor u, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, uitdrukkelijk zonder korting of verrekening, door overmaking van het verschuldigde bedrag op NL73 RABO 0346 9022 66 ten name van Welvaere B.V.. Na het verstrijken van de betalingstermijn van 30 dagen na de factuurdatum, of een andere uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen termijn, bent u in verzuim;U bent vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
 1. In het geval van uw liquidatie, faillissement of surseance van betaling, of als er een schuldsaneringsregeling met betrekking tot u wordt uitgesproken, worden uw verplichtingen onmiddellijk opeisbaar.
 2. Door u gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt u dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 3. Wij kunnen ons binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. Voordat wij met de levering beginnen of doorgaan, bent u op ons uitdrukkelijke verzoek verplicht een door ons vastgesteld bedrag als aanbetaling en/of vooruitbetaling te voldoen of voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn/haar betalingsverplichting. Weigering van u om de verlangde zekerheid te stellen of vooruitbetaling te doen, wordt beschouwd als een toerekenbare tekortkoming van u.
 5. Alle klachten over een factuur dienen binnen 30 dagen na de verzenddatum van de factuur uitdrukkelijk schriftelijk aan ons kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van voornoemde termijn wordt u geacht akkoord te zijn met de uitgevoerde opdracht en/of de factuur. Als betaling door u heeft plaatsgevonden, mogen wij ervan uitgaan dat u akkoord bent met de inhoud van de factuur.
 6. Vanaf het moment dat u in verzuim bent tot aan de dag van algehele voldoening bent u over het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd, alsmede de door ons gemaakte of verschuldigde buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens het incassotarief dat de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken adviseert. Indien wij hogere kosten hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor uw rekening, evenals de eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten.
Artikel 6 Wijzigingen in de te leveren producten en/of omstandigheden

 1. Wij zijn bevoegd producten te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het wijzigingen betreft in het te leveren product, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het geringe wijzigingen betreft die het product verbeteren.
 2. Als de omstandigheden waarvan jij en wij bij het sluiten van de overeenkomst uitgingen, zodanig veranderen dat naleving van de overeenkomst of een deel daarvan in redelijkheid niet meer van een van de partijen kan worden gevergd, vindt overleg plaats over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.
 3. Als de gewijzigde omstandigheden door jouw schuld zijn ontstaan, wordt al het extra werk dat hieruit voortvloeit aan je doorberekend. 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kunnen wij een verzoek tot wijziging van de overeenkomst en/of opdracht weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden en/of te leveren producten. 5. U als koper bent verplicht adreswijzigingen onverwijld schriftelijk aan ons door te geven. Producten afgeleverd op het laatst bekende adres van de koper worden geacht te zijn ontvangen.

Artikel 7 Annulering, retourzending en herroepingsrecht

 1. Als u een met ons gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk (vóór levering) annuleert, bent u verplicht alle in verband met de uitvoering van de overeenkomst gemaakte redelijke kosten aan ons te vergoeden, onverminderd ons recht op vergoeding door u van directe en/of indirecte schade als gevolg van de annulering.
 2. Bestellingen en/of overeenkomsten met betrekking tot gepersonaliseerde producten en/of maatwerkproducten kunnen niet worden geannuleerd nadat wij met de uitvoering van de bestelling en/of overeenkomst zijn begonnen of deze hebben laten uitvoeren. U bent in dat geval verplicht tot afname en nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst tussen partijen, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepalen.
 3. Als u een met ons gesloten overeenkomst annuleert en de annulering vindt plaats binnen 2 (twee) weken voor de overeengekomen datum van levering, bent u het volledige factuurbedrag verschuldigd in plaats van het bepaalde in de vorige paragraaf.  
 4. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd met onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming, waarbij het volgende niet in het geding mag zijn:
 • Producten die door jou beschadigd en/of gebruikt zijn;
 • Producten die om hygiënische redenen niet kunnen worden geretourneerd, zoals in ieder geval kachels en kuipen, tenzij wij anders bepalen;
 • Producten die anders zijn verpakt dan in hun onbeschadigde en ongemerkte originele verpakking;
 • Producten worden niet met spoed geretourneerd, maar in ieder geval binnen 30 dagen na levering;
 • Producten die onder speciale voorwaarden en/of prijzen worden geleverd, zoals in ieder geval uitverkopen en/of aanbiedingsvoorwaarden;
 • Gepersonaliseerde producten en/of maatwerk volgens jouw specificaties;
 • Producten die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd.

Bij het verzoek om retourzending verklaart u uitdrukkelijk dat in de betreffende situatie geen van bovenstaande omstandigheden van toepassing is. De staat van de geretourneerde producten bij aankomst op het door ons opgegeven adres is bepalend voor onze acceptatie van de retourzending. Ook bepalen wij of de retourzending leidt tot een creditering of een omruiling van de producten voor soortgelijke producten.

 1. Eventuele verzendkosten van de retourzending en het risico van de retourzending zijn voor uw rekening, ook in het geval van het bepaalde in lid 1 van 6e dit artikel.
 2. In afwijking van het bepaalde in deze algemene voorwaarden heeft u als consument na het sluiten van een overeenkomst op afstand, na ontvangst van de producten, een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij levering van diensten gaat de termijn in op de dag waarop de overeenkomst is gesloten.  

Paragrafen.4.a., b., c., e., f. en g. van dit artikel zijn hier ook expliciet van toepassing. Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, moet u ons hiervan op de hoogte stellen 7. Indien u als consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, heeft u binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen een bedrag betaald. De melding moet worden gedaan door middel van het modelformulier. Nadat u kenbaar heeft gemaakt dat u wilt herroepen, dient u dit binnen 14 dagen na de herroeping te doen. Hiervoor geldt dat bij gebruikmaking van het herroepingsrecht, het artikel binnen 14 (veertien) dagen geretourneerd dient te worden onder de voorwaarde dat wij de goederen reeds retour hebben ontvangen en/of dagen. De bewijslast van verzending ligt bij jou. Wij bieden een modelformulier aan waarmee afdoende bewijs van de retourzending kan worden geleverd. voor herroeping van overeenkomsten die via onze webshop op onze website zijn gesloten.

Artikel 8 Beëindiging van de Overeenkomst

 • 1. Al onze vorderingen op u zijn onmiddellijk opeisbaar als: na het sluiten van de overeenkomst ons omstandigheden ter kennis komen die ons goede grond geven te vrezen dat u uw verplichtingen niet zult nakomen;
 • Wij hebben u gevraagd om zekerheid te stellen voor de nakoming van uw verplichtingen en deze zekerheid wordt niet of onvoldoende gesteld binnen de gestelde termijn;  
 • Als gevolg van de vertraging aan de kant van de andere partij, kan niet langer worden geëist dat de partij in kwestie de overeenkomst op de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden zal nakomen;
 • U houdt zich niet aan de betalingsvoorwaarden en/of komt anderszins uw verplichtingen niet na.

In de genoemde gevallen zijn wij bevoegd om de verdere uitvoering van de  

 1. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan wij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen of zich plegen te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, zijn wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.  
 1. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen maanden3 is opgeheven - ten laste van u, staat het ons vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting onzerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Juridische tussenkomst Hiervoor is geen ingebrekestelling vereist. In dit geval zijn onze vorderingen op u onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. De door ons geleverde producten blijven ons eigendom totdat u alle navolgende verplichtingen uit alle met ons gesloten overeenkomsten bent nagekomen.  
 2. Indien u uw verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat u dat niet zult doen, zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten bij u of bij derden weg te halen of weg te doen halen. U bent verplicht hier alle medewerking aan te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door u verschuldigde bedrag per dag.
 3. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten willen vestigen of doen gelden, bent u verplicht ons zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. U verbindt zich ertoe dit te doen op ons eerste verzoek:
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten verzekeren en verzekerd houden tegen brand, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de verzekeringspolis ter inzage geven;
 • alle aanspraken van u op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten aan ons te verpanden op de wijze zoals is voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
 • de vorderingen die u verkrijgt op uw afnemers bij het doorverkopen van door ons onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten aan ons te verpanden op de wijze die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
 • om de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd als ons eigendom te markeren;
 • anderszins meewerken aan alle redelijke maatregelen die wij van plan zijn te nemen om haar eigendomsrechten op de producten te beschermen en die uw normale bedrijfsvoering niet op onredelijke wijze belemmeren.

Artikel 10 Gebreken en klachtrecht

 1. U dient de gekochte producten bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient u na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
 • of de juiste producten zijn geleverd;
 • Of de geleverde producten qua hoeveelheid (bijv. aantal en hoeveelheid) overeenkomen met de overeenkomst;  
 • of de geleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden; of de zaken beschadigd zijn.
 1. Indien zichtbare gebreken of tekorten worden geconstateerd, dient u deze binnen 14 dagen na ontdekking uitdrukkelijk schriftelijk, per e-mail, aan ons te melden. Wij hebben het recht om verificatie van zichtbare gebreken en akkoord te vragen op het moment van levering.
 2. Niet-zichtbare gebreken moeten binnen 14 werkdagen na ontdekking of het moment waarop het gebrek of de gebreken redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, maar in ieder geval binnen 3 maanden na levering van de goederen, schriftelijk aan ons worden gemeld.  
 3. Als een defect later wordt gemeld dan binnen de in dit artikel genoemde termijnen, hebt u geen recht meer op reparatie, vervanging of vergoeding, tenzij uit de aard van het artikel of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 4. Wijzigingen in technische inzichten in de branche en/of in overheidsvoorschriften zijn voor uw risico. Geringe en/of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, Kleur, maat etc. vormen geen grond voor reclamatie. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen door lichtinval, weersomstandigheden en/of als redelijk neveneffect van handwerk.
 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door ons vermeld, is al het maatwerk handwerk en zijn alle logo's en/of toegepaste afbeeldingen en/of tekens handwerk.
 2. Bij de verwerking van producten op uw verzoek, in ieder geval drukwerk en/of handwerk, moet rekening worden gehouden met een redelijk foutenrisico. U aanvaardt uitdrukkelijk voornoemd risico door de bestelling bij ons te plaatsen.
 3. Als wij klachten erkennen, hebben wij het recht om, met uitsluiting van elk recht op schadevergoeding van uw kant, ofwel de producten terug te nemen en af te zien van (verdere) levering tegen terugbetaling van de aankoopprijs, ofwel te eisen dat u de producten behoudt tegen een gepaste vermindering van de aankoopprijs, ofwel ze zo snel mogelijk opnieuw te laten leveren en/of gratis reparatie aan te bieden. In het geval dat herlevering buiten Nederland moet plaatsvinden, zijn de extra kosten van herlevering voor uw rekening.
 4. Ook indien u tijdig reclameert, blijft uw verplichting tot betaling en afname van de te leveren producten bestaan zoals overeengekomen. Producten kunnen alleen na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming aan ons worden geretourneerd. De leden 4 en 5 van dit artikel zijn ook van toepassing op retourzendingen.
 5. Als je de urgentie van de reparatie niet kunt aantonen, hebben wij het recht om een servicetijd in te plannen volgens de agenda van de door ons ingeschakelde reparateur.

Artikel 11 Prijzen en prijsverhoging

 1. Prijzen zijn exclusief 21% btw.
 2. Wij hebben het recht de prijs te verhogen voor een periode van maanden3 na het sluiten van de overeenkomst. U heeft in dat geval het recht de overeenkomst te wijzigen binnen 14 dagen na mededeling van de verhoging door ons. Het voorgaande dient uitdrukkelijk schriftelijk te gebeuren. Na 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs in redelijkheid te verhogen indien daartoe aanleiding bestaat.  

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Wij zijn alleen aansprakelijk voor zover dat uit dit artikel blijkt. De opgenomen beperkingen van onze aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid onzerzijds.
 2. Wij zijn jegens jou nimmer aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten die voor ons of voor derden mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van handelen of nalaten van personen in dienst van ons of van door ons ingeschakelde derden of van producten al dan niet onder onze controle of van door ons geleverde producten.
 3. U bent gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade, kosten en rente waarvoor wij in verband met het bepaalde in het vorige lid door derden aansprakelijk kunnen worden gesteld. Tevens vrijwaart u ons uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van industriële en intellectuele eigendom op door u aan ons verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 4. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving aan uw zijde, in verband met (niet tijdige) leveringen door ons.
 5. Wij zijn nooit aansprakelijk als een product dat in jouw bezit is beschadigd is, niet meer werkt of defect is door toedoen van jou of iemand anders (die jij met het product hebt achtergelaten). Zie ook de garantievoorwaarden in deze algemene voorwaarden.
 6. Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien onze verzekeringsmaatschappij niet tot uitkering overgaat, is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat voor het product waarvoor de schade is veroorzaakt in rekening is gebracht. schade daaruit voortvloeit, althans voor dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 1. Wij zijn niet aansprakelijk in geval van overmacht.
 2. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade en/of gevolgen van gebruik, plaatsing en/of bezit van één van onze producten op festival- en feestterreinen of ten tijde van verhuur ten behoeve van een festival, feest en dergelijke. Dit betekent dat wij niet alleen gevrijwaard zijn van alle schade aan derden, deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van terreinen en andere producten.
 3. Als u informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. aan ons verstrekt, garandeert u dat deze materialen vrij zijn van virussen en defecten. Eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van deze materialen wordt door jou vergoed.

Artikel 13 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, omstandigheden, voorzien of niet-voorzien, die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan ons zijn toe te rekenen. Tot die omstandigheden behoren (indien en voor zover zij de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) stakingen in andere bedrijven dan het onze, onofficiële stakingen of politieke stakingen in ons bedrijf; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde producten of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan wij afhankelijk zijn; algemene vervoersproblemen; maatregelen van enige overheidsinstantie; ziekte; brand; aardbevingen; diefstal; bedrijfs- of energiestoringen; overmacht bij een ingeschakelde derde en technische storingen.
 2. Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat wij de verbintenis hadden moeten nakomen.
 3. Wij zijn gerechtigd gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de levering en andere verplichtingen op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat wij in dat geval tot enige schadevergoeding gehouden zijn.  
 1. Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, of kunnen voldoen, zijn wij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en bent u gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 2. Overmacht, zoals hierboven bedoeld, aan de kant van onze leveranciers geldt als overmacht aan onze kant.

Artikel 14 Intellectuele en industriële eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht en rechten met betrekking tot handelsnamen, met betrekking tot de door ons geleverde, verkochte en/of geleverde producten en/of ontwerpen berusten bij ons of onze licentiegevers. Wij zijn te allen tijde rechthebbende op alle rechten van industriële en/of intellectuele eigendom daarvan, ook indien deze rechten in het kader van de overeenkomst zijn ontstaan. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door ons of bij wet toegestaan, mag niets uit de door ons geleverde, verkochte en/of geleverde producten en ontwerpen op enigerlei wijze openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd.  
 2. Het is niet toegestaan om auteursrechtvermeldingen, handelsmerken, handelsnamen en/of andere intellectuele eigendomsrechten uit ons materiaal te verwijderen en/of te wijzigen.
 3. Het namaken van door ons geleverde, verkochte en/of geleverde producten en ontwerpen is verboden, evenals het ter beschikking stellen van het verkochte product aan derden van wie redelijkerwijs kan worden vermoed dat zij het betreffende product en/of ontwerp zullen (laten) namaken.
 4. Indien u de verbodsbepalingen van de hierboven genoemde leden van dit artikel overtreedt, bent u een niet-verhandelbare boete verschuldigd van 5% van de koopprijs met een minimum van € per 500,00 kist of per product. U verplicht zich tevens het in dit artikel opgenomen verbod, samen met het boetebeding, op te leggen aan haar rechtsopvolgers in de vorm van een kettingreactie, zodat ook deze rechtsopvolgers en hun rechtsopvolgers ter zake jegens ons gebonden zijn.
 5. Bij niet-nakoming van de verplichting uit de vorige paragraaf bent u of uw rechtsopvolger aan ons een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd die in alle gevallen gelijk is aan het factuurbedrag.

Artikel 15 Slotbepalingen

 1. We zijn te allen tijde gemachtigd om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Als er geen ingangsdatum is aangekondigd, treden wijzigingen in werking zodra u van de wijziging op de hoogte bent gesteld. U (als consument) heeft het recht om bij ingrijpende wijzigingen de overeenkomst te ontbinden op grond van artikel 6:237 sub c BW.  
 2. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend en altijd bepalend voor de interpretatie ervan. 3. Alle rechtsvorderingen tegen ons, met inbegrip van vorderingen tot schadevergoeding, verjaren en/of vervallen na verloop van één jaar 1 nadat de desbetreffende vordering en/of aanspraak is ontstaan.
 3. Alleen Nederlands recht is van toepassing.
 4. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 6. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met ons.

Uw winkelwagen

Productnaam
Optie 1
$0
Hartelijk dank! Je inzending is ontvangen!
Oeps! Er is iets misgegaan bij het verzenden van het formulier.
Subtotaal
$0
Kassa