Voorwaarden en

Eerst een paar belangrijke definities:

- 'Wij' en 'ons': IcetubsB.V. ., gevestigd te Koekoekslaan 14B, (1171 PJ Badhoevedorp), ingeschreven in het handelsregister onder nr: 87358891 , BTW nr: NL864273952B01, verkoper.

- Icetub: Een prachtig ijsbad uitsluitend bestemd voor ijskoud water, jouw aankoop, het product en/of het onderwerp van de overeenkomst tot het verrichten van diensten of het leveren van goederen door ons voor jou, die tussen jou en ons tot stand komt op basis van een overeenkomst. Toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek (BW), op welke wijze dan ook gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

- Jij: iedere partij (natuurlijk persoon of rechtspersoon) die met ons een overeenkomst sluit of aan wie wij een aanbod hebben gedaan waarop deze algemene voorwaarden, zowel de inleiding als de delen A en B, (hierna: 'deze voorwaarden') van toepassing zijn. Als je een consument bent, zijn deze voorwaarden op jou van toepassing, tenzij wettelijk anders is bepaald en dat voor jou als consument gunstiger is. Zie in dit verband in ieder geval artikel 6:236 BW.

- Professioneel en/of zakelijk gebruik: als je aankoop/bestelling bij ons niet bedoeld is voor eigen en privégebruik dat betrekking heeft op 1 huishouden op 1 (woon)adres, maar voor gebruik door en/of via (meerdere) anderen, zoals leden van een sportschool. Dit geldt ook als het gebruik tegen betaling is. In deze voorwaarden geldt dat de voorwaarden op jou en de overeenkomst tussen jou en ons van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat voor professioneel gebruik andere voorwaarden gelden, zoals in ieder geval het geval is met betrekking tot garantie.

- Overeenkomst: iedere overeenkomst, hoe ook tot stand gekomen, tussen ons en jou, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst. Tevens zijnde een overeenkomst waarbij in het kader van een door ons georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van goederen en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

- Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor jou als consument om de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd van 14 dagen te herroepen. Dit recht is uitdrukkelijk niet van toepassing op andere overeenkomsten of in het geval van niet-consumenten.

Belangrijk voor het juiste gebruik van de Icetub, de levensduur en voor het behoud van je garantie:

Je moet de Icetub altijd op de juiste manier gebruiken, wat, naast wat redelijkerwijs van je verwacht kan en mag worden, zoals dat de Icetub alleen bedoeld is voor ijskoud water, in ieder geval het volgende inhoudt:

Niet buiten gebruiken:

- Bij vorst (lager dan 5 graden) moet je de koeleenheid loskoppelen en binnen opbergen;

- Bij vorst (lager dan 1 graad) moet je de koeleenheid op de 'automatische' stand zetten;

- Bij slecht weer, zoals onweer of bliksem;

- Als je alleen bent;

- Als het water onder de 2 graden is;

- Als de stekker en/of het stopcontact niet geaard zijn;

- Als de stekker en/of het stopcontact niet beschermd zijn tegen waterschade.

Niet binnenshuis gebruiken:

- Op open plekken waar kinderen makkelijk bij kunnen (denk aan een stoel of krukje);

- In de buurt van open elektriciteit of elektriciteitskasten;

- Als je alleen bent;

- Op een onregelmatige vloer;

- Binnen 2,5 meter van een stopcontact en laat het snoer niet op de grond liggen.

- Als de stekker en/of het stopcontact niet geaard zijn;

- Als de stekker en/of het stopcontact niet beschermd zijn tegen waterschade.

A. GARANTIEVOORWAARDEN

We geven garantie op alle producten die je bij ons koopt. Standaard krijg je 2 jaar garantie op de aankoop van een Icetub bij ons. Deze garantie geldt alleen voor privégebruik van onze Icetubs en is exclusief arbeidsloon en/of voorrijkosten. Voor zakelijk en professioneel gebruik geldt een garantieperiode van maximaal zes maanden.

We vinden het erg belangrijk dat een aankoop bij ons goed gebruikt kan worden. Als je aankoop binnen de garantieperiode defect raakt, kun je er daarom in het algemeen vanuit gaan dat dit kosteloos wordt gerepareerd of vervangen. De keuze hiervoor ligt bij ons. Dit geldt uiteraard niet als je er zelf iets aan hebt, omdat je roekeloos of opzettelijk hebt gehandeld en/of de Icetub niet op de juiste manier hebt gebruikt (zie hierboven). Dan kun je geen aanspraak maken op garantie.

We staan altijd klaar als er vragen zijn over onze Icetubs en hun garantie. Neem daarom altijd zo snel mogelijk contact met ons op als er iets defect is, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat je het defect hebt opgemerkt en/of op de hoogte had moeten en kunnen zijn van het defect([email protected] of [email protected]). Wij zullen er dan voor zorgen dat je zo snel mogelijk weer kunt genieten van het ijskoude water van de Icetubs .

Voorwaarden van de reparatieservice tijdens de garantieperiode

Garantiewerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde servicemonteur die door ons is ingeschakeld.

Wij vergoeden de reparatiekosten niet als een reparatie is uitgevoerd door jou, iemand anders of door een (lokale) dienstverlener die niet rechtstreeks door ons is aangewezen. Je doet dus uitdrukkelijk afstand van onze garantie als je (binnen de garantieperiode) zelf aan de slag gaat en/of als je zelf iemand inschakelt voor reparatie, tenzij wij de reparatie en offerte schriftelijk goedkeuren voordat de reparatiewerkzaamheden beginnen. Werkzaamheden die worden uitgevoerd zonder goedkeuring van Icetubs worden niet gedekt.

De garantie dekt de volgende gespecificeerde hoofdonderdelen in onze Icetubs:

- Compressoren

- Condensor en verwarming

- Ventilatoren (kunnen worden vervangen zonder een gecertificeerde koeltechnicus)

- Hoofdprintplaten

- Deksel

- Temperatuursensoren

- Vacuümpomp

- Waterpomp

- Bedieningspaneel

Aparte garantie op vervangen onderdelen

Als (defecte) onderdelen worden vervangen door nieuwe onderdelen, krijgt het nieuwe onderdeel een aparte garantie van 1 jaar vanaf de vervangingsdatum. Dit betekent niet dat de oorspronkelijke standaardgarantie opnieuw begint. De resterende periode van de oorspronkelijke garantie blijft van kracht, zelfs na elke reparatie of vervanging die onder deze standaardgarantie wordt uitgevoerd.

In het geval van een defect aan een of meer van de hierboven genoemde onderdelen tijdens de extra garantieperiode van 1 jaar, zullen we kosteloos een nieuw of gerepareerd onderdeel leveren. De keuze om over te gaan tot reparatie of vervanging is aan ons. Deze uitgebreide garantie omvat geen arbeidsloon of andere kosten die verband kunnen houden met het verwijderen of vervangen of installeren van de onderdelen die onder deze uitgebreide garantie vallen.

De garantie is niet van toepassing in het geval van:

- Schade door onjuist gebruik van de Icetub (zie ook de paragraaf hierboven: 'Belangrijk voor een juist gebruik van de Icetub:');

- Schade door het verplaatsen van de Icetub of (eigen) transport daarvan, tenzij wij de Icetub verplaatsen;

- Als je de Icetubs motor uit of op de stand 'Koelen' buiten laat staan bij of onder het vriespunt;

- Schade door het meenemen van producten, zoals brillen of speelgoed, in de Icetub;

- Als er iets anders dan ijskoud water in de Icetub zit of heeft gezeten;

- Schade veroorzaakt door normale slijtage of verwaarlozing;

- Verlies veroorzaakt door brand, overstroming of regenwater, diefstal, ongedierte of insectenplagen of onredelijke blootstelling van het product buitenshuis;

- Schade die is veroorzaakt doordat het product niet is geïnstalleerd, bediend, onderhouden of gebruikt volgens de instructies en specificaties van Icetubs;

- Schade veroorzaakt door ongeoorloofde wijzigingen, ongelukken, verkeerd gebruik, gebruik van onjuiste spanning, stroompieken, onweer of zelf uitgevoerde reparaties zonder overleg met Icetubs;

- Schade door verkeerd gebruik van bijtende chemicaliën;

- Schade veroorzaakt door het gebruik van zouten;

- Schade veroorzaakt door water of andere vloeistoffen die de elektrische onderdelen binnendringen door nalatigheid;

- Schade door ernstige oververhitting van het product als gevolg van nalatigheid, zoals het afdekken van de ventilatoren van het product of wanneer het oppervlak voor warmte-uitwisseling is bedekt met voorwerpen zoals handdoeken of kleding, of wanneer het systeem te dicht bij een muur is geplaatst;

- Onjuist gebruik of verwaarlozing van verbruiksartikelen zoals filters, waterslangen en afdekkappen;

- Schade door het uitgebreid resetten van de motor na een fout zonder het onderliggende probleem te verhelpen;

- Schade door opzettelijke en/of roekeloze acties van jou of een derde partij.

Deze garantie sluit alle andere mogelijke garanties, voorwaarden en verplichtingen uit. Zowel expliciet als impliciet.

B. VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarin wij optreden als verkoper of leverancier van producten. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn van kracht tussen jou en ons, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken door jou of ons.
 2. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Als we stilzwijgend een afwijking van deze voorwaarden toestaan, heeft dit geen invloed op ons recht om onmiddellijke en strikte naleving van de voorwaarden te eisen.
 4. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen wij bepalingen vaststellen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. Wij zullen desgewenst met je overleggen over de precieze formulering van deze nieuwe bepalingen.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud van de voorwaarden of situaties die niet in deze voorwaarden worden geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.

Artikel 2: Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

1. Ons aanbod (elke offerte of elk voorstel) is geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbod vervalt indien het product waarop het betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Kennelijke vergissingen of fouten in een aanbod binden ons niet.

2. De beschrijving in een aanbieding is gedetailleerd genoeg om een goede beoordeling door jou mogelijk te maken. Als we afbeeldingen gebruiken, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van ons aanbod. Alle afbeeldingen, specificaties en/of gegevens in een aanbod zijn echter indicatief en kunnen geen reden zijn voor schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. We kunnen niet garanderen dat de kleuren op afbeeldingen nauwkeurig overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

3. Elk aanbod dat vatbaar is voor een overeenkomst op afstand bevat voldoende informatie voor een goed begrip van de rechten en verplichtingen die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs inclusief belastingen, de eventuele verzendkosten, de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn, de toepasselijkheid van het herroepingsrecht, de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst en de toepasselijke algemene voorwaarden.

4. Een overeenkomst komt tot stand nadat we de opdracht binnen 8 dagen schriftelijk aan je hebben bevestigd.

5. In geval van een overeenkomst op afstand met jou (als consument) komt de overeenkomst tot stand op het moment van aanvaarding door jou van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Als je het aanbod langs elektronische weg hebt aanvaard, bevestigen wij onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ons is bevestigd, kun je de overeenkomst ontbinden.

6. Als de aanvaarding afwijkt van het aanbod, zijn wij daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij wij deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarden.

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Eerdere offertes, aanbiedingen, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten en/of overeenkomsten.

8. Door ons aanvaarde orders en/of overeenkomsten worden geacht slechts bepalend te zijn naar soort en merk. Indien een verpakking, uitvoering, model, type enz. is gewijzigd, zijn wij gekweten door levering van de gewijzigde verpakking, uitvoering, model, type enz. tegen de standaardprijs daarvoor.

Artikel 3: Levering

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering 'af fabriek': zolang de te leveren producten zich in ons magazijn en/of opslag bevinden, zijn ze voor onze rekening en risico.
 2. Je bent verplicht de gekochte producten in ontvangst te nemen op het moment dat ze bij je worden afgeleverd. Als je afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies die nodig zijn voor de levering, dan worden de producten opgeslagen op jouw risico en verantwoordelijkheid. In dat geval bent u aansprakelijk voor alle extra kosten, waaronder in ieder geval opslag- en transportkosten.
 3. Wij hebben het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist. Wij hebben ook het recht om uit voorraad van derden te leveren, voor zover niet uitdrukkelijk is overeengekomen dat uit onze voorraad zal worden geleverd.
 4. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering moet je ons dus uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke stellen en ons een redelijke termijn gunnen om alsnog te leveren voordat er sprake is van verzuim aan onze kant. Een overeengekomen termijn begint te lopen vanaf het moment dat je alle door ons gevraagde informatie hebt verstrekt.
 5. Bovendien is een overeengekomen levertijd altijd afhankelijk van ononderbroken arbeidsomstandigheden en materiaallevering, ononderbroken transport en tijdige levering door onze leveranciers, zodat we ons aan de levertijd kunnen houden.
 6. We mogen verkochte producten in delen leveren. Dit geldt niet als een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Als de producten in delen worden geleverd, mogen we elk deel afzonderlijk factureren.
 7. Als de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kunnen we de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat je de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk hebt goedgekeurd.
 8. Indien de datum van feitelijke levering op uw verzoek en/of door uw toedoen wordt uitgesteld, of u verzoekt om gedeeltelijke levering en/of goederen niet door u worden afgehaald, gaat het risico van de goederen niettemin op u over vanaf het moment dat deze goederen in onze administratie en/of opslagruimte als uw goederen zijn geïdentificeerd. Vanaf dit moment zijn wij gerechtigd de goederen te factureren. Eventuele extra kosten voor extra transport, opslag, verzekering en/of andere bijkomende kosten zijn voor jouw rekening.
 9. In het geval van een overeenkomst op afstand zullen wij u de volgende informatie samen met het product schriftelijk verstrekken of op zodanige wijze dat deze door u op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager: ons adres voor klachten, de voorwaarden voor het gebruik van het herroepingsrecht, de informatie over garanties en bestaande service na verkoop.

Artikel 4: Monsters, modellen en gegevens

1. Als we een model, monster en/of voorbeeld laten zien of geven, is dit altijd slechts indicatief: de kwaliteiten van de te leveren producten kunnen afwijken van het monster, model of voorbeeld.

2. Gegevens, in welke vorm dan ook, en door ons verstrekte catalogi kunnen door ons zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en zijn daarom niet bindend.

3. We hebben altijd het recht om te bepalen dat door ons geschikt geachte producten alleen in bepaalde minimumhoeveelheden worden geleverd.

4. Door ons verstrekte modellen, monsters, voorbeelden etc. blijven ons eigendom, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Modellen, monsters, voorbeelden, enz. die door jou aan ons worden verstrekt, blijven jouw eigendom en zijn bindend voor jou, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5: Betaling

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, uitdrukkelijk zonder korting of verrekening, door overmaking van het verschuldigde bedrag naar NL86 RABO 0319590712 ten name van Icetubs B.V. Na het verstrijken van de 30 dagen of uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen betalingstermijn na de factuurdatum bent u in verzuim; u bent vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van u of wanneer de toepassing van de schuldsaneringsregeling over u wordt uitgesproken, worden uw verplichtingen onmiddellijk opeisbaar.

3. Door jou gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld je dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4. Wij kunnen ons binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Voordat wij tot levering overgaan of met de levering doorgaan, bent u op ons uitdrukkelijke verzoek verplicht een door ons vastgesteld bedrag als aanbetaling en/of voorschot te betalen of voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van uw betalingsverplichting. Je weigering om de gevraagde zekerheid te stellen of een voorschot te betalen, wordt beschouwd als een toerekenbare tekortkoming van jouw kant.

6. Alle klachten over een factuur dienen binnen 30 dagen na verzenddatum van de factuur uitdrukkelijk schriftelijk aan ons kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van voornoemde termijn wordt u geacht akkoord te zijn met de uitgevoerde bestelling en/of factuur. Als betaling door jou heeft plaatsgevonden, mogen en kunnen wij ervan uitgaan dat je akkoord gaat met de inhoud van de factuur.

7. Vanaf het moment van verzuim tot aan de dag van algehele voldoening ben je over het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd, alsmede de door ons gemaakte buitengerechtelijke kosten, respectievelijk verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens het incassotarief dat de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken adviseert. Indien wij hogere kosten hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor jouw rekening, evenals eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten.

Artikel 6: Wijzigingen in te leveren producten en/of omstandigheden

1. Wij zijn gerechtigd producten te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien de wijzigingen in de te leveren producten, de verpakking of bijbehorende documentatie nodig zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften, of indien het geringe wijzigingen zijn die het product verbeteren.

2. Indien de omstandigheden waarvan jij en wij ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst op de hoogte waren, zodanig wijzigen dat nakoming van de overeenkomst of een onderdeel daarvan in redelijkheid niet van een van de partijen kan worden gevergd, zal tussentijdse wijziging van de overeenkomst worden besproken.

3. Als de gewijzigde omstandigheden zijn ontstaan door jouw toedoen, dan wordt het daaruit voortvloeiende meerwerk bij je in rekening gebracht.

4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kunnen wij een verzoek tot wijziging van de overeenkomst en/of opdracht weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden en/of te leveren producten.

5. Als koper ben je verplicht adreswijzigingen onmiddellijk schriftelijk aan ons door te geven. Producten die op het laatst bij ons bekende adres van de koper worden afgeleverd, worden geacht te zijn ontvangen.

Artikel 7: Annulering, terugzending en herroepingsrecht

1. Als je een met ons gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk (vóór levering) annuleert, ben je verplicht alle redelijke kosten te vergoeden die wij hebben gemaakt ter voorbereiding op de uitvoering van de overeenkomst, onverminderd ons recht op vergoeding door jou van de directe en/of indirecte schade die het gevolg is van de annulering.

2. Bestellingen en/of overeenkomsten met betrekking tot gepersonaliseerde producten en/of maatwerk kunnen niet worden geannuleerd nadat wij met de uitvoering van de bestelling en/of overeenkomst zijn begonnen of waren begonnen. Je bent in dat geval verplicht tot afname en nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen partijen, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepalen.

3. Als je een met ons gesloten overeenkomst annuleert en de annulering gebeurt binnen 2 (twee) weken voor de overeengekomen

Artikel 7: Annulering, terugzending en herroepingsrecht

1. Als je een overeenkomst met ons geheel of gedeeltelijk (vóór levering) annuleert, ben je verplicht om alle redelijke kosten te vergoeden die wij bij de uitvoering van de overeenkomst hebben gemaakt, onverminderd ons recht op vergoeding van directe en/of indirecte schade als gevolg van de annulering.

2. Bestellingen en/of overeenkomsten voor gepersonaliseerde producten en/of maatwerk kunnen niet worden geannuleerd zodra wij met de uitvoering van de bestelling en/of overeenkomst zijn begonnen of deze hebben doen uitvoeren. In dergelijke gevallen ben je verplicht de levering te accepteren en alle verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen de partijen, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepalen.

3. Als je een contract met ons annuleert en de annulering binnen twee weken voor de overeengekomen leveringsdatum plaatsvindt, ben je het volledige factuurbedrag verschuldigd, in plaats van wat in de vorige clausule is vermeld.

4. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf, onder de volgende voorwaarden:

   - Producten die beschadigd of gebruikt zijn door jouw toedoen;

   - Producten die om hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, zoals in ieder geval kachels en kuipen, tenzij wij anders bepalen;

   - Producten die door jou anders zijn verpakt dan in de onbeschadigde en ongemerkte originele verpakking;

   - Producten die niet onmiddellijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na levering worden geretourneerd;

   - Producten die onder speciale voorwaarden en/of prijzen worden geleverd, zoals ten minste uitverkoop- en/of actievoorwaarden;

   - Gepersonaliseerde producten of maatwerk voor een bedrijf of individu, gemaakt volgens jouw specificaties;

   - Producten waarvan de aard zich verzet tegen retourzending.

5. Je verklaart uitdrukkelijk dat geen van de bovenstaande voorwaarden in jouw geval van toepassing is bij het aanvragen van een retourzending. De staat van de geretourneerde producten bij aankomst op het door ons aangegeven adres is bepalend voor onze acceptatie van de retourzending. Wij bepalen ook of de retourzending leidt tot creditering of omruiling van de producten voor soortgelijke producten.

6. In afwijking van deze voorwaarden heb je als consument een termijn van 14 dagen na ontvangst van de producten om een overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen. In het geval van dienstverlening gaat deze termijn in op de dag van het sluiten van de overeenkomst. Lid 4.a., b., c., e., f. en g. van dit artikel zijn ook hier uitdrukkelijk van toepassing.

7. Indien je als consument die gebruik maakt van het herroepingsrecht een bedrag betaald hebt, zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Dit onder de voorwaarde dat de producten reeds door ons zijn terugontvangen of sluitend bewijs van volledige terugzending is overlegd.

Artikel 8: Beëindiging van het contract

Al onze vorderingen op jou zijn onmiddellijk opeisbaar als:

 1. Omstandigheden die na het sluiten van de overeenkomst aan ons bekend zijn geworden, geven goede reden om te vrezen dat je je verplichtingen niet zult nakomen;
 2. Als we om zekerheid voor de nakoming hebben gevraagd en deze zekerheid niet binnen de gestelde termijn wordt gesteld of onvoldoende is;
 3. Door vertraging van jouw kant kan niet langer worden geëist dat we het contract nakomen onder de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden;
 4. Je houdt je niet aan de betalingsvoorwaarden en/of komt anderszins je verplichtingen niet na.

In deze gevallen hebben wij het recht om de verdere uitvoering van het contract op te schorten of het contract te beëindigen, onverminderd ons recht om schadevergoeding te eisen.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

1. De door ons geleverde producten blijven ons eigendom totdat je alle navolgende verplichtingen uit alle met ons gesloten overeenkomsten bent nagekomen.

2. Indien u uw verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat u dat niet zult doen, zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten bij u of derden die het product voor u houden weg te (laten) halen. U bent verplicht alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het verschuldigde bedrag per dag.

3. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten willen vestigen of doen gelden, bent u verplicht ons zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Op ons eerste verzoek ben je verplicht om:

   - De onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren tegen brand, explosie, waterschade en diefstal en ons de verzekeringspolis te tonen;

   - Verpand je vorderingen op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten aan ons op de wijze zoals voorgeschreven in artikel 3:239 BW;

   - Verpand aan ons de vorderingen die u verkrijgt op uw afnemers bij het doorverkopen van door ons onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, op de wijze zoals voorgeschreven in artikel 3:239 BW;

   - Markeer de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten als ons eigendom;

   - Meewerken aan alle redelijke maatregelen die we willen nemen om onze eigendomsrechten met betrekking tot de producten te beschermen en die u niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van uw bedrijf.

Artikel 10: Gebreken en klachtrecht

1. Je moet de gekochte producten bij aflevering - of zo snel mogelijk daarna - inspecteren. Hierbij wordt nagegaan of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden:

   - Als de juiste producten zijn geleverd;

   - Of de geleverde producten qua hoeveelheid (bijv. aantal en volume) overeenkomen met de overeenkomst;

   - Of de geleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitsnormen of, indien deze ontbreken, aan de normen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden;

   - Als er schade is aan de goederen.

2. Zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk, bij voorkeur per e-mail, aan ons te worden gemeld. Wij hebben het recht om controle van zichtbare gebreken en akkoord te vragen op het moment van levering.

3. Niet zichtbare gebreken dienen binnen 14 werkdagen na ontdekking of het moment waarop de gebreken redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, maar in ieder geval binnen 3 maanden na levering, schriftelijk aan ons te worden gemeld.

4. Als een defect later wordt gemeld dan de termijnen in dit artikel, heb je geen recht meer op reparatie, vervanging of vergoeding, tenzij de aard van het artikel of andere omstandigheden van het geval een langere termijn noodzakelijk maken.

5. Wijzigingen in technische inzichten in de branche en/of overheidsvoorschriften zijn voor jouw risico. Geringe en/of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleur, maat, etc., vormen geen grond voor reclamatie. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen door lichtinval, weersinvloeden en/of als redelijk accessoire van vakmanschap.

6. Tenzij schriftelijk anders door ons vermeld, gaat al het maatwerk gepaard met vakmanschap en worden alle logo's en/of afbeeldingen of symbolen met de hand aangebracht.

7. Bij de verwerking van producten op jouw verzoek, met name drukwerk en/of handwerk, moet rekening worden gehouden met een redelijk foutenrisico. Je aanvaardt dit risico uitdrukkelijk door ons de bestelling te geven.

8. Als wij klachten erkennen, hebben wij het recht om, met uitsluiting van al jouw rechten op schadevergoeding, ofwel de producten terug te nemen en af te zien van (verdere) levering tegen terugbetaling van de aankoopprijs, ofwel te eisen dat je de producten houdt tegen een aangepaste vermindering van de aankoopprijs, ofwel zo snel mogelijk op te volgen met gratis levering en/of gratis reparatie. Als de herlevering buiten Nederland moet plaatsvinden, zijn de extra kosten van de herlevering voor jouw rekening.

9. Ook indien u tijdig reclameert, blijft uw verplichting tot betaling en afname van de te leveren producten zoals overeengekomen. Producten kunnen alleen na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming aan ons worden geretourneerd. De leden 4 en 5 van dit artikel zijn ook van toepassing op retourzendingen.

Artikel 11: Prijzen en prijsverhoging

1. Prijzen zijn exclusief 21% btw.

2. Wij zijn gerechtigd binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs te verhogen. Je hebt in dat geval het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na mededeling van de verhoging door ons te ontbinden, hetgeen uitdrukkelijk schriftelijk dient te gebeuren. Na 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn wij gerechtigd tot een redelijke verhoging van de overeengekomen prijs indien daartoe aanleiding bestaat.

Artikel 12: Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Wij zijn alleen aansprakelijk voor zover aangegeven in dit artikel. De beperkingen van onze aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan onze opzet of grove nalatigheid.

2. Wij zijn je nooit aansprakelijk voor kosten, schade en belangen die voor ons of derden kunnen ontstaan als direct of indirect gevolg van handelen of nalaten van personen in dienst van ons of door ons ingeschakelde derden, of van producten al dan niet onder ons toezicht.

3. U bent verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade, kosten en interesten waarvoor wij door derden aansprakelijk kunnen worden gesteld met betrekking tot het vorige artikel. Je vrijwaart ons ook uitdrukkelijk tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot het recht van industriële en intellectuele eigendom op door jou aan ons verstrekte gegevens die worden gebruikt bij de uitvoering van het contract.

4. Wij zijn nooit aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder, maar niet beperkt tot, bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van jou, gerelateerd aan (niet tijdige) leveringen door ons.

5. Wij zijn nooit aansprakelijk als een product in jouw bezit beschadigd is, niet meer werkt of kapot is door jouw toedoen of dat van iemand anders (die jij met het product hebt achtergelaten). Zie ook de garantievoorwaarden in deze voorwaarden.

6. Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als onze verzekeraar niet uitkeert, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het maximale factuurbedrag voor het product waaruit de schade is voortgekomen, of voor het gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7. Wij zijn niet aansprakelijk in gevallen van overmacht.

8. Wij zijn nooit aansprakelijk voor schade en/of gevolgen van het gebruik, plaatsen en/of hebben van een product van ons op festival- en feestterreinen of tijdens de verhuur voor een festival, feest, etc. Dit betekent dat wij niet alleen vrijgesteld zijn van alle schade aan derden, maar dat deze vrijstelling ook geldt voor terreinen en andere producten.

9. Als je informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. aan ons verstrekt, garandeer je dat deze materialen vrij zijn van virussen en defecten. Eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van deze materialen wordt door jou vergoed.

Artikel 13: Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, onvoorziene omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan ons zijn toe te rekenen. Hieronder vallen, voor zover deze omstandigheden nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken: stakingen in andere bedrijven dan het onze, wilde stakingen of politieke stakingen in ons bedrijf; een algemeen tekort aan benodigde grondstoffen en andere producten of diensten die nodig zijn om de overeengekomen prestatie te leveren; onvoorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan wij afhankelijk zijn; algemene vervoersproblemen; overheidsmaatregelen; ziekte; brand; aardbevingen; diefstal; bedrijfs- of energiestoringen; overmacht bij een derde die zich bezighoudt en technische storingen.

2. Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat wij onze verbintenis hadden moeten nakomen.

3. Wij hebben gedurende de periode dat de overmacht voortduurt het recht om onze leverings- en andere verplichtingen op te schorten totdat de overmacht ophoudt, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat wij in dat geval tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

4. Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, of kunnen voldoen, zijn wij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en ben je gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde of leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

5. Overmacht van onze leveranciers geldt voor ons als overmacht.

Artikel 14: Intellectuele en industriële eigendom

2. Het is niet toegestaan om enige aanduiding van auteursrecht, handelsmerken, handelsnamen of andere intellectuele eigendomsrechten uit onze materialen te verwijderen of te wijzigen.

3. Imitatie van de door ons geleverde, verkochte of geleverde producten en ontwerpen is verboden, evenals het ter beschikking stellen aan derden van wie redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij het betreffende artikel of ontwerp imiteren.

4. Bij overtreding van de verboden in bovenstaande leden van dit artikel verbeurt u een niet wijzigbare boete van 5% van de koopprijs met een minimum van €500,00 per zaak of per product. Je verplicht je tevens om het verbod in dit artikel, samen met het boetebeding, op te leggen aan je rechtsopvolgers in de vorm van een kettingbeding, zodat die rechtsopvolgers en hun rechtsopvolgers ook jegens ons in dit opzicht gebonden zijn.

5. Bij het niet nakomen van de verplichting uit het vorige lid verbeurt u, of uw rechtsopvolger, aan ons een direct opeisbare en onveranderbare boete gelijk aan het factuurbedrag per geval.

Artikel 15: Slotbepalingen

1. Wij zijn te allen tijde bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen worden van kracht op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Als er geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen in werking zodra de wijziging aan jou is medegedeeld. Je hebt als consument het recht om de overeenkomst te ontbinden in geval van een belangrijke wijziging, op grond van artikel 6:237 sub c van het Burgerlijk Wetboek.

2. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend en altijd bepalend voor de interpretatie ervan.

3. Alle rechtsvorderingen tegen ons, inclusief vorderingen tot schadevergoeding, vervallen en/of vervallen na een periode van 1 jaar vanaf het moment dat de betreffende vordering of eis is ontstaan.

4. Alleen Nederlands recht is van toepassing.

5. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

6. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met ons.