Garantie- en algemene voorwaarden Icetubs

Allereerst een paar belangrijke definities:

 • ‘Wij’ en ‘ons’: Icetubs als onderdeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Welvaere B.V., gevestigd aan de Amersfoortseweg 96 te (3862 NE) Nijkerk, ingeschreven in het handelsregister onder nr.: 61379905, BTW nr.: NL854318501B01, verkoper.
 • Icetub: een prachtig ijsbad dat uitsluitend is bedoeld voor ijskoud water, uw aankoop, het product en/of het onderwerp van de opdracht tot het verrichten van diensten of het leveren van zaken door ons voor u, die tussen u en ons tot stand komt op basis van een overeenkomst. Toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek (BW), ongeacht de manier waarop deze is gegeven, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • U: iedere partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die een overeenkomst met ons aangaat of aan wie wij een aanbieding hebben uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden, zowel de introductie als onderdeel A en B, (hierna: ‘deze voorwaarden’) van toepassing zijn. Indien u een consument bent, gelden deze voorwaarden voor u, tenzij er dwingendrechtelijke anders is bepaald en dat gunstiger voor u als consument is. Zie in dit kader tenminste artikel 6:236 BW.
 • Professioneel en/of zakelijk gebruik: als uw aankoop/opdracht bij ons niet bedoeld is voor eigen en particulier gebruik dat ziet op 1 huishouden op één (woon)adres, maar voor gebruik van en/of door (meerdere) anderen, zoals bijvoorbeeld leden van een sportschool. Hieronder valt ook als het gebruik tegen een vergoeding betreft. In deze voorwaarden geldt dat de voorwaarden op u en de overeenkomst tussen u en ons van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat voor professioneel gebruik andere voorwaarden gelden, zoals tenminste het geval is inzake garantie.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst, langs welke weg ook tot stand gekomen, tussen ons en u, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die overeenkomst. Ook zijnde een overeenkomst waarbij in het kader van een door ons georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van zaken en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor u, als zijnde consument, om binnen de bedenktijd van 14 dagen af te zien van de overeenkomst op afstand. Dit recht is uitdrukkelijk niet van toepassing op andere overeenkomsten of in geval van niet-consumenten.

Belangrijk voor juist gebruik van de Icetub, de levensduur ervan en voor behoud van uw garantie:

U dient te allen tijde de Icetub op de juiste manier te gebruiken, dit houdt naast hetgeen redelijkerwijs van u verwacht kan en mag worden, zoals dat de Icetub alleen voor ijskoud water bedoeld is, tenminste het volgende in:

Buiten niet gebruiken:

 1. Bij vorst (tijdens de vorst maanden dient u de Icetub binnen te zetten);
 2. Bij slecht weer zoals onweer of bliksem;
 3. Als u alleen bent;
 4. Als het water onder de 2 graden is.

Binnen niet gebruiken:

 1. Bij openstaande ruimtes waar kinderen makkelijk bij kunnen (denk aan bijv. een stoeltje of kruk);
 2. Bij openstaande electra of elektrakasten;
 3. Als u alleen bent;
 4. Bij een onregelmatige vloer;
 5. Binnen 2,5 meter van een stopcontact en leg het snoer niet op de grond.

A. GARANTIEVOORWAARDEN

Wij geven garantie op alle producten die bij ons gekocht worden. Standaard krijgt u bij ons een garantie van 2 jaar op de aankoop van een Icetub. Deze garantie geldt alleen voor eigen gebruik voor particuliere doeleinden van onze Icetubs en omvat geen arbeids- en/of voorrijkosten. Voor zakelijk en professioneel gebruik geldt een maximale garantietermijn van zes maanden. 

Wij vinden het erg belangrijk dat er op de juiste manier gebruik kan worden gemaakt van een aankoop gedaan bij ons. Wanneer uw aankoop dan ook binnen de garantietermijn defect gaat, kan er in principe vanuit worden gegaan dat dit kosteloos gerepareerd of vervangen wordt. De keuze hiervoor ligt bij ons. Dit geldt natuurlijk niet als u hier iets aan kunt doen, doordat u bijvoorbeeld (geen limitatieve opsomming, zie ook het kopje hieronder ‘de garantie geldt niet in geval van’) roekeloos of opzettelijk heeft gehandeld en/of dat u de Icetub niet juist heeft gebruikt (zie hierboven). Dan kunt u geen aanspraak maken op enige garantie.

Wij staan te allen tijde klaar wanneer er vragen zijn over onze Icetubs en de garantie hiervan. Neem dan ook altijd zo snel mogelijk contact met ons op op het moment dat er iets defect is, maar tenminste binnen 14 dagen nadat u het defect heeft geconstateerd en./of dat u op de hoogte had moeten en kunnen zijn van het defect ([email protected]). Wij zullen dit verder oppakken om ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk weer kunt genieten in het ijskoude water van de Icetubs.

Voorwaarden reparatieservice tijdens de garantieperiode

De garantiewerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door een bevoegde servicemonteur die is ingeschakeld door onszelf. Wij vergoeden de kosten voor reparatie niet als een reparatie is verricht door u, iemand anders of door een (lokale) dienstverlener, die niet rechtstreeks door ons is aangesteld. U ziet dus uitdrukkelijk af van onze garantie als u (binnen de garantieperiode) zelf aan de gang gaat en/of als u zelf iemand inschakelt voor reparatie, tenzij wij de reparatie en offerte schriftelijk goedkeuren voordat de reparatie werkzaamheden beginnen. Werk dat wordt uitgevoerd zonder de goedkeuring van Icetubs valt niet onder de dekking.

De garantie ziet op de volgende gespecificeerde hoofdcomponenten in onze Icetubs: 

 • Compressoren
 • Condensor en verwarming
 • ventilatoren (kan vervangen worden zonder gecertificeerd koelsysteem monteur)
 • hoofdprintplaten
 • Deksel
 • Temperatuursensoren
 • Vacuümpomp
 • waterpomp 
 • UV filter
 • Besturingspaneel

Afzonderlijke garantie op vervangen onderdelen

Wanneer (defecte) onderdelen worden vervangen door nieuwe onderdelen, krijgt het nieuwe onderdeel een afzonderlijke garantie van 1 jaar vanaf de vervangingsdatum. Dit betekent dus niet dat de oorspronkelijke standaard garantie opnieuw ingaat. De resterende periode van de oorspronkelijke garantie blijft van kracht, zelfs na elke reparatie of vervanging die onder deze standaard garantie is uitgevoerd.

Bij een defect aan één of meerdere van de hierboven gespecificeerde componenten tijdens de aanvullende garantieperiode van 1 jaar, zullen wij kosteloos voor een nieuw of gerepareerd component zorgen. De keuze om over te gaan tot reparatie of vervanging is aan ons. Deze verlengde garantie omvat geen arbeidsloon of andere kosten die eventueel verband houden met het verwijderen of vervangen of installeren van de onderdelen die onder deze verlengde garantie vallen.

De garantie geldt niet in geval van:

 1. Schade door onjuist gebruik van de Icetub (zie ook het kopje hierboven: ‘Belangrijk voor juist gebruik van de Icetub:’;
 2. Schade door het verplaatsen van de Icetub of (eigen) transport hiervan, tenzij wij de Icetub verplaatsen;
 3. Als u bij of onder het vriespunt de Icetubs buiten laat staan;
 4. Schade door meenemen van producten, zoals glazen of speelgoed, in de Icetub;
 5. Als er anders dan ijskoud water in de Icetub zit of heeft gezeten;
 6. Schade veroorzaakt door gebruikelijke slijtage of verwaarlozing;
 7. Verlies veroorzaakt door brand, overstroming of regenwater, diefstal, ongedierte of insectenplagen of onredelijke blootstelling van het product buitenshuis;
 8. Schade veroorzaakt doordat het product niet juist is geïnstalleerd, bediend, onderhouden of gebruikt in overeenstemming met de instructies en specificaties van Icetubs;
 9. Schade veroorzaakt door ongeoorloofde wijzigingen, ongelukken, verkeerd gebruik, gebruik van een verkeerde spanning, stroompieken, onweer of het zelf uitvoeren van reparaties zonder overleg met Icetubs;
 10. Schade veroorzaakt door onjuist gebruik van bijtende chemicaliën;
 11. Schade veroorzaakt door water of andere vloeistoffen die door nalatigheid de elektrische onderdelen binnendringen;
 12. Schade veroorzaakt door ernstige overhitting van het product als gevolg van nalatigheid, zoals het afdekken van de ventilatoren van het product of wanneer oppervlakte voor de warmte-uitwisselingen worden bedekt met voorwerpen zoals handdoeken, kleding of wanneer het systeem te dicht bij een muur wordt geplaatst;
 13. Gebruiksvoorwerpen zoals filters, waterslangen en afdekkingen;
 14. Schade door opzettelijk en/of roekeloos handelen door u of een derde.

Deze garantie sluit alle eventuele andere garanties, voorwaarden en verbintenissen uit. Zowel expliciet als impliciet. 

B. VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij wij als verkoper of leverancier van producten optreden. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen u en ons van kracht, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk door u of ons is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering waarvan derden (dienen te) worden betrokken.
 3. Indien wij stilzwijgend afwijking van deze voorwaarden toestaan, doet dit niets af aan ons recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen.
 4. Indien en voor zover enige van de bepalingen van deze voorwaarden geheel of ten dele nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen wij in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen. Wij zullen voor zover gewenst met u overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud van de voorwaarden, of situaties die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.

Artikel 2 Aanbod en totstandkoming overeenkomst

 1. Ons aanbod (iedere offerte of aanbieding) is volledig vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbod vervalt als het product waarop deze betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in een aanbod binden ons niet.
 2. De beschrijving in een aanbod is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling hiervan door u mogelijk te maken. Als wij gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van wat wij aanbieden. Echter, zijn alle afbeeldingen, specificaties en/of gegevens in een aanbod een indicatie en kunnen deze geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Zo kunnen wij niet garanderen dat de weergegeven kleuren in door en/of namens haar weergegeven afbeeldingen exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 
 3. Elk aanbod vatbaar voor een overeenkomst op afstand bevat zodanige informatie, dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs inclusief belastingen, eventuele verzendkosten, de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn, het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst en de toepasselijke algemene voorwaarden.
 4. Een overeenkomst komt tot stand nadat wij de opdracht schriftelijk binnen 8 dagen aan u hebben bevestigd.
 5. Ingeval van een overeenkomst op afstand met u (als consument) komt de overeenkomst tot stand op het moment van aanvaarding door u van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigen wij onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ons is bevestigd, kunt u de overeenkomst ontbinden.
 6. Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod, dan zijn wij daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij wij dit uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarden.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Eerdere offertes, aanbiedingen, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten en/of overeenkomsten.
 8. Door ons geaccepteerde opdrachten en/of overeenkomsten worden geacht enkel naar soort en merk bepalend te zijn. Is een verpakking, uitvoering, model, type etc. gewijzigd, dan zijn wij gekweten door levering van de gewijzigde verpakking, uitvoering, model, type etc. tegen de daarvoor geldende standaardprijs.

Artikel 3 Aflevering

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt aflevering ‘af magazijn’ (‘ex works’): indien en zolang de af te leveren producten zich bevinden in een magazijn en/of opslagplaats van ons, zijn dezen voor rekening en risico van ons.
 2. U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd. Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor risico en verantwoordelijkheid van u. U zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en vervoerskosten, verschuldigd zijn.
 3. Wij hebben het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist. Tevens hebben wij het recht om te leveren uit voorraad van derden, mits er niet uitdrukkelijk is overeengekomen dat de levering uit eigen voorraad zal geschieden.
 4. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient u ons derhalve uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen om alsnog te leveren, alvorens sprake is van verzuim van ons. Een afgesproken termijn begint te lopen op het moment dat u alle door ons gevraagde informatie aan ons verstrekt heeft.
 5. Voorts geldt een overeengekomen levertijd steeds onder het voorbehoud van ongestoorde arbeidstoestanden en materiaalvoorziening, ongestoord transport en tijdige levering door toeleveranciers van ons, zodanig dat wij in staat is om de levertijd aan te houden.
 6. Het is ons toegestaan verkochte producten in gedeelten af te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de producten in gedeelten worden afgeleverd, zijn wij bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kunnen wij de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat u de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Ingeval de datum van feitelijke levering op verzoek en/of door toedoen van u wordt uitgesteld, u om deel levering verzoekt en/of goederen niet worden afgehaald door u, dan gaat het risico van de goederen desondanks over op u met ingang van het moment dat deze goederen in de administratie en/of opslagruimte van ons als goederen van u zijn geïdentificeerd. Wij zijn vanaf dit moment gerechtigd de goederen te factureren. Eventuele kosten voor extra transport, opslag, verzekering en/of andere extra kosten zijn voor rekening van u.
 9. Wij zullen ingeval het een overeenkomst op afstand betreft bij het product aan u de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze kenbaar maken dat deze door u op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager: het bezoekadres van ons voor klachten, de voorwaarden voor gebruik van het herroepingsrecht, de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.

Artikel 4 Monsters, modellen en gegevens

 1. Als wij een model, monster en/of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren producten kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.
 2. Gegevens, in welke vorm dan ook, en catalogi door ons verstrekt, kunnen zonder voorafgaand bericht door ons worden gewijzigd en zijn derhalve niet bindend.
 3. Wij hebben te allen tijde het recht te bepalen, dat daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking komende producten, slechts in bepaalde minimum-hoeveelheden worden geleverd.
 4. Modellen, monster, voorbeelden en dergelijke die door ons zijn verstrekt, blijven eigendom van ons, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
 5. Modellen, monster, voorbeelden en dergelijke die door u aan ons zijn verstrekt, blijven eigendom van u en zijn voor u wel bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, uitdrukkelijk zonder korting of verrekening, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar NL73 RABO 0346 9022 66 t.n.v. Welvaere B.V. Na het verstrijken van de, 30 dagen of nader uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, betaaltermijn na de factuurdatum is u in verzuim; u is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijke aan de wettelijke rente.
 2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van u of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van u wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van u onmiddellijk opeisbaar zijn. 
 3. Door u gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt u, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Wij kunnen ons, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of u aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Alvorens wij overgaan tot of voortgaan met de levering, bent u op uitdrukkelijk verzoek van ons verplicht een door ons opgegeven bedrag bij wijze van borg en/of vooruitbetaling te voldoen of om voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van zijn betalingsverplichting. Weigering van u om de verlangde zekerheid te stellen of vooruitbetaling te verrichten, wordt aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming van u.
 6. Alle klachten over een factuur dienen uitdrukkelijk schriftelijk, binnen 30 dagen na verzenddatum van deze, aan ons kenbaar worden gemaakt. Na het verstrijken van voornoemde termijn wordt u geacht in te stemmen met de uitgevoerde opdracht en/of de factuur. Ingeval is overgegaan tot betaling door u mag en kunnen wij ervan uit gaan dat u akkoord bent met de inhoud van de factuur.
 7. U bent vanaf het moment van in verzuim treden tot op de dag van algehele voldoening over het hele opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd, alsmede de door ons gemaakte, respectievelijk verschuldigde, buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend in overeenstemming met het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassoproducten wordt geadviseerd. Indien wij hogere kosten hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van u, evenals eventuele gemaakte gerechtelijke- en executiekosten.

Artikel 6 Wijzigingen in de te leveren producten en/of omstandigheden

 1. Wij zijn bevoegd producten te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen, indien het wijzigingen in de te leveren producten, de verpakking of bijbehorende documentatie betreffen welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het geringe wijzigingen betreffen die een verbetering betekenen van het product.
 2. Mochten de omstandigheden waarvan u en wij op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zodanig wijzigen dat daardoor naleving van de overeenkomst of een deel daarvan in redelijkheid niet van een van de partijen kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.
 3. Indien de gewijzigde omstandigheden ontstaan zijn door toedoen van u, zal eventueel daaruit voortvloeiend meerwerk aan u in rekening worden gebracht.
 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kunnen wij een verzoek tot wijziging van de overeenkomst en/of opdracht weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de bijvoorbeeld in dat kader te verrichten werkzaamheden en/of te leveren producten.
 5. U bent als koper gehouden om adreswijzigingen terstond schriftelijk aan ons te melden. Producten die afgeleverd zijn aan het bij ons laatst bekende adres van de koper, worden geacht te zijn ontvangen.

Artikel 7 Annulering, retourzending en herroepingsrecht

 1. Indien u een met ons gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert (voor levering), dan bent u gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst door ons gemaakte redelijke kosten te vergoeden, onverminderd het recht van ons op vergoeding door u van de directe en/of indirecte schade die het gevolg is van de annulering.
 2. Opdrachten en/of overeenkomsten ten aanzien van gepersonaliseerde producten en/of maatwerk kunnen niet worden geannuleerd nadat wij een aanvang heeft gemaakt dan wel laten maken met de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst. U is verplicht tot afname en nakoming van alle verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst tussen partijen in dat geval, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepalen.
 3. Indien u een met ons gesloten overeenkomst annuleert en de annulering geschiedt binnen 2 (twee) weken vóór de overeengekomen datum van aflevering, dan bent u, in de plaats van het bepaalde in het vorige lid, het volledige factuurbedrag verschuldigd.
 4. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd met uitdrukkelijk schriftelijke voorafgaande toestemming van ons, waarbij in ieder geval de het volgende niet in het geding dient te zijn:
 • Door toedoen van u beschadigde en/of gebruikte producten; 
 • Producten welke wegens redenen omtrent hygiëne niet teruggenomen kunnen worden, zoals tenminste kachels en kuipen, tenzij wij anders bepalen;
 • Producten anders verpakt dan in de onbeschadigde en door u ongekenmerkte originele verpakking; 
 • Producten anders dan met bekwame spoed retour gezonden, doch in ieder geval binnen 30 dagen na levering
 • Producten welke tegen speciale voorwaarden en/of prijzen, zoals in ieder geval uitverkoop en/of aanbiedingsvoorwaarden, zijn geleverd; 
 • Gepersonaliseerde producten e/of maatwerk naar bedrijf of persoon, welke tot stand is gekomen overeenkomstig specificaties van u;
 • Producten waarvan diens aard zich tegen retourzending verzet.

U geeft bij aanvraag voor retourzending uitdrukkelijk te kennen dat geen van hetgeen bovengenoemd het geval is in de betreffende situatie. De staat van de geretourneerde producten bij aankomst op het door ons opgegeven adres is bepalend voor de acceptatie door ons van de retourzending. Tevens bepalen wij of retourzending leidt tot creditering of tot omruiling van de producten tegen soortgelijke producten. 

 1. Eventuele verzendkosten van de retourzendingen het risico van de retourzending komen voor rekening van u, ook in geval van hetgeen bepaald in lid 6 van dit artikel.
 2. In afwijking van hetgeen bepaald in deze voorwaarden heeft u zijnde consument na sluiten van een overeenkomst op afstand een termijn van 14 dagen, na ontvangst van de producten, om zonder opgave van redenen tot herroeping over te gaan. Ingeval van levering van diensten gaat de termijn in vanaf de dag van sluiten van de overeenkomst. Paragraaf.4.a.,b.,c.,e., f. en g. van dit artikel zijn ook hier uitdrukkelijk van toepassing. 

Wanneer u gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van de zaak kenbaar te maken aan ons. Het kenbaar maken dient u te doen middels het modelformulier. Nadat u kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient hij de zaak binnen 14 (veertien) dagen retour te sturen. De bewijslast voor verzending rust op u. Wij bieden op onze website een modelformulier voor herroeping van overeenkomsten gesloten via onze webshop aan.

 1. Indien u als consument, die gebruik maakt van het herroepingsrecht, een bedrag betaald heeft, zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat de zaak reeds terug ontvangen is door ons en/of er sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 Beëindiging van de overeenkomst

 1. Alle vorderingen van ons op u zijn onmiddellijk opeisbaar indien:
 • na het sluiten van de overeenkomst aan ons ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat u niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • Wij u hebben verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft dan wel onvoldoende is;
 • Door de vertraging aan de zijde van de andere partij niet langer kan worden gevergd dat de betreffende partij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • U de betalingscondities niet in acht neemt en/of anderszins diens verplichtingen niet nakomt.

In de genoemde gevallen zijn wij bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

 1. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan wij ons bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, zijn wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 2. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven, ten laste van u, staat het ons vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Rechterlijke tussenkomst dan wel ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van ons op u zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. De door ons geleverde producten blijven ons eigendom totdat u alle navolgende verplichtingen uit alle met ons gesloten overeenkomsten bent nagekomen.
 2. Indien u zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen zijn wij gerechtigd afgeleverde producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij u of derden die het product voor u houden weg te halen of weg te doen halen. U bent verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door u verschuldigde per dag.
 3. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten willen vestigen of doen gelden, bent u verplicht ons zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
 4. U verplicht zich op eerste verzoek van ons:
  • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
  • alle aanspraken van u op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verpanden aan ons op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
  • de vorderingen die u verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door ons geleverde producten te verpanden aan ons op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
  • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te merken als het eigendom van ons;
  • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die wij ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de producten wil treffen en welke u niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 10 Gebreken en recht van reclame

 1. U dient de gekochte producten bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient u na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
 • of de juiste producten zijn geleverd;
 • of de afgeleverde producten wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) beantwoorden aan de overeenkomst;
 • of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden;
 • of er beschadigingen aan de goederen zijn.
 1. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient u deze binnen 14 dagen na aflevering uitdrukkelijk schriftelijk, gelieve per e-mailbericht, aan ons te melden. Wij zijn gerechtigd om ten tijde van aflevering om controle van zichtbare gebreken en een akkoord te verzoeken.
 2. Niet-zichtbare gebreken dient u binnen 14 werkdagen na ontdekking respectievelijk het moment waarop het gebrek/de gebreken redelijkerwijs ontdekt had/hadden kunnen worden, doch in ieder geval binnen 3 maanden na aflevering van het geleverd, uitdrukkelijk schriftelijk te melden aan ons.
 3. Indien van een gebrek later dan binnen de in dit artikel gestelde termijnen melding wordt gemaakt, dan komt u geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 4. Wijziging van technische inzichten in de branche en/of van overheidsvoorschriften komt voor risico van u. Geringe en/of technische niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleur, maat etc. vormen geen grond voor reclame. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen als gevolg van lichtinval, weersinvloeden en/of als redelijke bijkomstigheid van handwerk.
 5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld door ons is bij al het maatwerk sprake van handwerk en zijn alle logo’s en/of aangebrachte afbeeldingen c.q. tekens door handwerk aangebracht.
 6. Bij bewerking van producten op verzoek van u, in ieder geval bedrukking en/of handwerk dient redelijkerwijs een eigen risico inzake fout in acht te worden genomen. U aanvaardt voornoemd risico uitdrukkelijk door het geven van de opdracht aan ons.
 7. Indien wij reclames erkennen, hebben wij, met uitsluiting van alle recht van u op schadevergoeding, het recht om, hetzij de producten terug te nemen en van (verdere) levering af te zien tegen terugbetaling van de koopprijs, hetzij te verlangen dat u de producten tegen een aangepaste reductie op de koopprijs behoudt, hetzij kosteloos zo snel mogelijk herleveren te laten volgen en /of kosteloos reparatie aan te bieden. In geval herlevering plaats dient te vinden buiten Nederland, komen de extra kosten van de herlevering voor rekening van u.
 8. Ook indien u tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren producten bestaan zoals overeengekomen. Producten kunnen slechts na voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming aan ons worden geretourneerd. Paragraaf 4 en 5 van dit artikel zijn tevens van toepassing bij retourzendingen.
 9. Bij uitsluiting van door u aantoonbare spoed van reparatie zijn wij gerechtigd om een service moment in te plannen volgens de agenda van de door ons ingeschakelde reparateur.

Artikel 11 Prijzen en prijsverhoging

 1. Prijzen worden exclusief 21% btw vermeld.
 2. Wij zijn na totstandkoming van de overeenkomst gedurende 3 maanden gerechtigd de prijs te verhogen. U bent gerechtigd de overeenkomst in dit geval te ontbinden binnen 14 dagen na kennisgeving van de verhoging door ons. Voornoemde dient uitdrukkelijk schriftelijk te gebeuren. Na 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst zijn wij gerechtigd tot redelijke verhoging van de overeengekomen prijs indien zich hiervan reden voor doet.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Wij zijn slechts aansprakelijk voor zover dat uit dit artikel blijkt. De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van ons geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ons.
 2. Wij zijn nimmer aansprakelijk jegens u, voor kosten, schaden en interesten, welke voor ons of voor derden mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van daden of nalatigheden van personen in dienst van ons of door ons ingeschakelde derden of van producten al dan niet onder opzicht van ons of van door ons geleverde producten.
 3. U bent gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade, kosten en interesten waarvoor wij door derden ter zake van het in het vorige lid gestelde mocht worden aangesproken. Tevens vrijwaart u ons uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden met betrekking tot recht van industriële en intellectuele eigendom op door u aan ons verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 4. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van u, verband houdende met (niet tijdige) leveringen door ons.
 5. Wij zijn nimmer aansprakelijk als een product in uw bezit door toedoen van u of iemand anders (die u bij het product heeft gelaten) beschadigd is geraakt, dan wel niet meer werkt of kapot is. Zie ook de garantievoorwaarden in deze voorwaarden.
 6. De aansprakelijkheid van ons is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van ons in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Indien de verzekeraar van ons niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van ons beperkt tot het maximale bedrag dat gefactureerd is voor het product waar de schade uit voort gevloeid is, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. Wij zijn niet aansprakelijk in geval van overmacht.
 8. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade en/of gevolgen van gebruik, plaatsing en/of hebben van een product van ons op festival-en feest terrein dan wel ten tijde van verhuur ten doelen van een festival, feest en dergelijke. Inhoudende dat wij niet alleen gevrijwaard wordt van alle schades aan derde, deze vrijwaring tevens geldt ten aanzien van terreinen en andere producten.
 9. Indien u aan ons informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert u dat deze materialen vrij zijn van virussen en defecten. Eventuele door het gebruik van deze materialen veroorzaakte schade zal door u worden vergoed.

Artikel 13 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, omstandigheden, voorzien of onvoorzien, die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan ons zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van ons, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van ons; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde producten of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan wij afhankelijk zijn; algemene vervoersproblemen; maatregelen van enige overheidsinstantie; ziekte; brand; aardbevingen; diefstal; bedrijfs- of energiestoringen; overmacht bij een ingeschakelde derde en technische storingen.
 2. Wij hebben ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat wij de verbintenis hadden moeten nakomen.
 3. Tijdens de periode van overmacht hebben wij het recht de leverings- en andere verplichtingen van ons op te schorten tot het moment dat de overmacht opleverende omstandigheid zich niet meer voordoet, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan of kan voldoen, zijn wij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en bent u gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 5. Overmacht, als hiervoor bedoeld, van leveranciers van ons, geldt als overmacht van ons.

Artikel 14 Intellectueel en industrieel eigendom

 1. Alle rechten van intellectueel en industrieel eigendom, hieronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, auteursrecht, octrooi, merkenrecht en rechten gerelateerd aan handelsnamen begrepen, met betrekking tot de door ons verstrekte, verkochte en/of geleverde producten en/of ontwerpen berusten bij ons of onze licentiegevers. Wij zullen te allen tijde als de rechthebbende op alle rechten van industriële en/of intellectuele eigendom daarvan, ook indien deze rechten zijn ontstaan ​​in het kader van de overeenkomst. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door ons of bij wet toegestaan, mag niets uit de door ons verstrekte, verkochte en/of geleverde producten en ontwerpen op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd. 
 2. Het is u niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam en/of andere rechten van intellectueel eigendom uit materiaal van ons te verwijderen en/of te wijzigen. 
 3. Nabootsing van door ons verstrekte, verkochte en/of geleverde producten en ontwerpen is verboden, evenals het ter beschikking stellen van het verkochte aan derden, van wie redelijkerwijs kan worden vermoed, dat deze het betreffende artikel en/of ontwerp zullen (doen) nabootsen. 
 4. Bij overtreding van de verboden uit de bovengenoemde paragrafen van dit artikel, verbeurt u een niet voor matiging vatbare boete ter grootte van 5% van de koopprijs met een minimum van € 500,00 per geval of per product. Tevens verbindt u zich het in dit artikel vervatte verbod, samen met het boetebeding op te leggen aan haar rechtsopvolgers in de vorm van een kettinggeding, aldus dat ook die rechtsopvolgers en hun rechtsopvolgers ter zake jegens ons gebonden zijn. 
 5. Bij niet nakoming van de in het vorige lid vastgelegde verplichting zal u, respectievelijk de rechtsopvolger van u, een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verbeuren jegens ons ter hoogte van het factuurbedrag per geval.

Artikel 15 Slotbepalingen

 1. Wij zijn te allen tijde bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Als er geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen in werking zodra u de wijziging is meegedeeld. U (als consument) heeft bij een ingrijpende wijziging, ingevolge artikel 6:237 sub c BW, het recht tot ontbinding van de overeenkomst.
 2. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend en steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 3. Alle rechtsvorderingen jegens ons, schadevergoedings-aanspraken daarbij inbegrepen, verjaren en/of vervallen na een termijn van 1 jaar nadat de betreffende vordering en/of aanspraak is ontstaan.
 4. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing.
 5. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 6. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met ons.